Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By atv_24h
#974057 Link tải luận văn miễn phí cho ae

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU.....................................................................................................................1
CHƢƠNG I. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ....................................5
1.Khái niệm về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ...................................................5
2. Đặc điểm của quy hoạch sử dụng đất ..................................................................6
3. Những quy định pháp lý về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất............................8
4. Tình hình quy hoạch sử dụng đất của một số nƣớc trên thế giới ......................10
5. Tình hình quy hoạch sử dụng đất ở Việt Nam qua các thời kỳ .........................13
CHƢƠNG II.ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH
SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2011- 2015 CỦA HUYỆN TAM ĐẢO ..................19
I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI..................................................19
1.1 Điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trƣờng .............................................19
1.1.1 Điều kiện tự nhiên..................................................................................19
1.1.2 Các nguồn tài nguyên.............................................................................23
1.1.3 Thực trạng môi trƣờng...........................................................................26
1.2 Thực trạng phát triển kinh tế xã hội .............................................................28
1.2.1 Tăng trƣởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế...............................28
1.2.2 Thực trạng phát triển các ngành kinh tế.................................................30
1.2.3 Dân số, lao động, việc làm và thu nhập .................................................37
1.2.4 Thực trạng phát triển đô thị và các khu dân cƣ nông thôn ....................38
1.2.5 Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng .......................................................39
2. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI................................................43
2.1 Tình hình quản lý đất đai..............................................................................43
2.1.1 Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai
và tổ chức thực hiện các văn bản đã ban hành................................................43
2.1.2 Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính,
lập bản đồ hành chính .....................................................................................43
2.1.3 Khảo sát đo đạc, đánh giá phân hạng đất; lập bản đồ hiện trạng sử dụng
đất, bản đồ quy hoạch sử dụng đất..................................................................44
2.1.4 Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất .............................................44
2.1.5 Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất chuyển mục đích sử
dụng đất...........................................................................................................45
2.1.6 Công tác đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địachính, cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất................................................................45
2.1.7 Thống kê - kiểm kê đất đai ....................................................................46
2.1.8 Quản lý tài chính về đất đai ...................................................................46
2.1.9 Giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo các vi
phạm trong việc quản lý và sử dụng đất đai. ..................................................47
2.1.10 Công tác thanh tra, kiểm tra chế độ sử dụng đất..................................47
2.1.11 Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của ngƣời sử dụng
đất....................................................................................................................48
2.2 Hiện trạng sử dụng và biến động các loại đất ..............................................48
2.2.1 Hiện trạng sử dụng đất năm 2010..........................................................48
2.2.2 Biến động các loại đất huyện Tam Đảo giai đoạn 2005 - 2010.............56
2.2.3 Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trƣờng, tính hợp lý của việc sử
dụng đất...........................................................................................................63
3. Các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011 - 2015 ..........................66
3.1 Chỉ tiêu sử dụng đất năm 2011.....................................................................67
3.2 Chỉ tiêu sử dụng đất năm 2012.....................................................................68
3.3 Chỉ tiêu sử dụng đất năm 2013.....................................................................69
3.4 Chỉ tiêu sử dụng đất năm 2014.....................................................................70
3.5 Chỉ tiêu sử dụng đất năm 2015.....................................................................71
4. Kết quả 3 năm thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 -
2015. ......................................................................................................................72
4.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất của huyện đến năm 2011 .........72
4.1.1 Đất nông nghiệp .....................................................................................73
4.1.2 Đất phi nông nghiệp...............................................................................74
4.2Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất của huyện đến năm 2012 ..........80
4.2.1 Đất nông nghiệp.....................................................................................77
4.2.2 Đất phi nông nghiệp...............................................................................78
4.2.3 Đất chƣa sử dụng ...................................................................................79
4.3 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất của huyện đến năm 2013 .........80
4.3.1 Đất nông nghiệp ........................................................................................81
4.3.2 Đất phi nông nghiệp...............................................................................82
4.3.3 Đất chƣa sử dụng ...................................................................................84
5. Đánh giá những mặt đƣợc, tồn tại trong kết quả 3 năm thực hiện kế hoạch sử
dụng đất (2011 - 2013) ..........................................................................................86
5.1 Những mặt đƣợc...........................................................................................86
5.2 Những tồn tại...............................................................................................86
5.3 Nguyên nhân của những tồn tại trong kết quả 3 năm thực hiện kế hoạch sử
dụng đất (2011 - 2013) .......................................................................................87
CHƢƠNG III:ĐỀ XUÂT GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO TÍNH KHẢ THI CỦA
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT. .................................................................................88
3.1 Giải pháp về tổ chức thực hiện ........................................................................88
3.2 Giải pháp về vốn đầu tƣ...................................................................................88
3.3 Giải pháp về quy hoạch ...................................................................................89
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..................................................................................91
1. Kết luận..............................................................................................................91
2. Kiến nghị ...........................................................................................................92
TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................................................91

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá và quan tr ọng bậc nhất với mỗi
quốc gia; là cơ sở không gian của mọi quá trình sản xuất , là tƣ liệu sản xuất đăc ̣ biêṭ
trong nông nghiêp ̣, là thành phần quan trọng nhất của môi trƣờng sốn,glà địa bàn phân
bố các khu dân cƣ, công trình kinh tê, văn ́ hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Đất đai là
nguồn tài nguyên có giớ i han ̣ về số lƣơn ̣ g, là tƣ liệu sản xuất không gì có thể thay thế
đƣơc ̣ đăc ̣ biêṭ là trong nông nghiêp .̣
Ngày nay quá trình đô thị hoá diễn ra với tốc độ nhanh, cùng với sức ép về
dân số, nhu cầu về đất ở, đất xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ngày
càng tăng, nhiều diện tích đất nông nghiệp đã phải chuyển sang mục đích phi nông
nghiệp. Trƣớc tình hình đó, một vấn đề đặt ra là phải có biện pháp sử dụng tài
nguyên đất một cách hợp lý nhằm đảm bảo tính tiết kiệm hiệu quả và bền vững đáp
ứng nhu cầu cho sự phát triển trong tƣơng lai. Biện pháp thích hợp nhất là quản lý
và sử dụng đất một cách có quy hoạch, kế hoạch. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
có vai trò và chức năng rất quan trọng, nó tạo ra những điều kiện lãnh thổ cần thiết
để tổ chức sử dụng đất có hiệu quả cao.
Điều 54 Hiến pháp nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy
định: “1. Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát
triển đất nƣớc, đƣợc quản lý theo pháp luâṭ . 2. Tổ chức, cá nhân đƣợc Nhà nƣớc
giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất. Ngƣời sử dụng đất đƣợc
chuyển quyền sử dụng đất, thực hiện các quyền vànghĩa vụ theo quy định của luật.
Quyền sử dụng đất đƣợc pháp luật bảo hộ”.
Một trong những quy định của Pháp luật về quản lý, sử dụng đất là quy
hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Để có đƣợc phƣơng án quy hoạch sử dụng đất phù
hợp với thực tế, đảm bảo tính khả thi thì việc phân tích, đánh giá đƣợc đầy đủ kết
quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn thời kỳ trƣớclà
một trong những nhiệm vụ quan trọng không thể thiếu của các nhà quy hoạch, các
nhà quản lý là phải tìm ra những mặt đƣợc, những tồn tại và các nguyên nhân, làm
cơ sở đề xuất giải pháp nâng cao tính khả thi của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Tam Đảo là huyện miền núi, nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Vĩnh Phúc, cách
Trung tâm thành phố Vĩnh Yên 15 km, cách Thủ đô Hà Nội 70 km về phía Bắc.
Huyện Tam Đảo đã tiến hành lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch
sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015). Đến nay, phƣơng án quy hoạch, kế hoạch
sử dụng đất huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện đƣợc 3 năm; do vậy, cần
phải đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong
những năm đầu của thời kỳ quy hoạch 2011 - 2020 để tìm ra những mặt đƣợc,
những tồn tại bất cập và các nguyên nhân trong quá trình thực hiệnquy hoạch, kế
hoạch sử dụng đất, từ đó đề xuất giải pháp khắc phục những nội dung sử dụng đất
chƣa phù hợp, nâng cao tính khả thi và hiệu quả của phƣơng án quy hoạch, kế
hoạch sử dụng đất của Huyện Tam Đảo. Xuất phát từ mục đích, ý nghĩa đó, việc
thực hiện đề tài “Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc” là cần thiết và có ý nghĩa thiết thực trong tình
hình hiện nay.
2. Mục tiêu nghiên cứu
2.1. Đánh giá những mặt đƣợc, những tồn tại và tìm ra các nguyên nhân sau
3 năm thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015)
huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.
2.2. Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao tính khả thi của phƣơng án quy hoạch,
kế hoạch sử dụng đất huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Tổng quan nghiên cứu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
3.2. Đánh giá kết quả 3 năm thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất giai
đoạn 2011 - 2015 huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1004959 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement