Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By duck_lee
#973975 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI ................................................................. 1
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ........................................................................... 2
3. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU........................................................................... 2
4. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.................................................................. 2
6. CƠ SỞ TÀI LIỆU CHỦ YẾU PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI.......... 3
7. CẤU TRÚC LUẬN VĂN: .............................................................................. 3
CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA
CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP .................... 5
1.1. Đô thị hóa và sử dụng đất........................................................................... 5
1.1.1 Đô thị hoá và vấn đề sử dụng đất phục vụ phát triển đô thị ..................... 5
1.1.2 Quan điểm về sử dụng hợp lý đất đai trong quá trình đô thị hóa ............. 6
1.1.3 Nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong quá trình
đô thị hóa.......................................................................................................... 10
1.2 Tổng quan những quy định pháp lý chủ yếu về chuyển đổi mục đích đất
nông nghiệp cho mục đích phi nông nghiệp ở nƣớc ta từ khi có Luật Đất đai
2003 đến nay ...................................................................................................... 12
1.2.1 Tổng quan những quy định pháp lý liên quan đến chuyển đổi mục đích
sử dụng đất nông nghiệp theo Luật Đất đai 2003............................................ 12
1.2.2 Tổng quan những quy định pháp lý liên quan đến chuyển đổi mục đích
sử dụng đất nông nghiệp theo Luật Đất đai 2013............................................ 20
1.3 Khái quát tình hình chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp trên
địa bàn thành phố Hà Nội ................................................................................ 22
1.4 Quan điểm và phƣơng pháp nghiên cứu tình hình chuyển đổi mục đích
sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội............................. 26
CHƢƠNG 2: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ
DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2004 – 2012.............................. 28
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔNG ANH ......................................................... 28
2.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Đông Anh............ 28
2.1.1 Điều kiện tự nhiên................................................................................... 28
2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội ....................................................................... 32
2.2 Khái quát quá trình đô thị hóa ở huyện Đông Anh và tình hình biến
động sử dụng đất nông nghiệp từ 2004 - 2012................................................ 40
2.2.1 Quá trình đô thị hóa huyện Đông Anh ................................................... 40
2.2.2 Tình hình biến động mục đích sử dụng đất từ 2005 - 2012.................... 43 2.3 Tình hình chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp ở huyện Đông
Anh giai đoạn 2004 - 2012 ................................................................................ 46
2.3.1 Khái quát các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp ..... 46
2.3.2 Tình hình chuyển đổi mục đích đất nông nghiệp trên địa bàn huyện giai
đoạn 2004 - 2012 ............................................................................................. 46
2.4 Đánh giá hiệu quả chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp tại
một số dự án trên địa bàn huyện ..................................................................... 48
2.4.1 Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở cho công nhân thuê: ......... 49
2.4.2 Dự án: Xây dựng cụm công nghiệp vừa và nhỏ Đông Anh giai đoạn I . 57
2.4.3 Dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn
Phan Xá, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh............................................................. 64
2.4.4 Đánh giá chung về hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường trong chuyển đổi
chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp ............................................... 70
CHƢƠNG 3: ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ
QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT TRONG CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ
DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU ................ 77
3.1 Những vấn đề tồn tại chủ yếu trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất
nông nghiệp trên địa bàn huyện Đông Anh.................................................... 77
Vấn đề tồn tại về Môi trường:.......................................................................... 78
3.2 Đề xuất một số giải pháp chung................................................................. 79
3.3 Một số giải pháp cụ thể đối với huyện Đông Anh .................................... 80
3.3.1 Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trong đó có
công tác chuyển đổi mục đích đất nông nghiệp............................................... 80
3.3.2 Về phát triển kinh tế - xã hội bền vững sau chuyển mục đích sử dụng đất
.......................................................................................................................... 82
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .......................................................................... 85
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................... 89
PHỤ LỤC ........................................................................................................... 91 Đông Anh là đầu mối giao thông nối liền Thủ đô Hà Nội với các vùng
công nghiệp, các khu trung tâm kinh tế, dịch vụ lớn phía Bắc và Đông Bắc của
nước ta bởi quốc lộ 2, quốc lộ 3, quốc lộ 18, Quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội - Thái
Nguyên, cùng tuyến đường sắt đi các tỉnh phía Bắc và đường thuỷ. Như vậy
Đông Anh có nhiều ưu thế về vị trí, tiềm năng và thế mạnh có khả năng thu hút
đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng trong quá trình phát triển
kinh tế - xã hội của huyện.
2.1.1.2 Địa hình, địa mạo
Đông Anh có địa hình tương đối bằng phẳng có độ dốc thoải dần từ Tây
Bắc xuống Đông Nam, với điểm cao nhất 13.7 m (tại đồi gò chùa xã Bắc Hồng)
và điểm thấp nhất 4.3 m (tại đồng Châu Phong xã Liên Hà). Theo độ cao, địa
hình ở Đông Anh được chia thành 5 vùng khác nhau như sau:
- Vùng ngoài bãi được ngăn cách bởi đê sông Hồng, sông Đuống và sông
Cà Lồ, có độ cao địa hình từ 6.0 m đến 10.3 m, diện tích 1.263,0 ha chiếm 6,9%
diện tích tự nhiên của huyện.
- Vùng trong đê có độ cao địa hình từ 11.0 m đến 13.7 m, diện tích 659.0
ha chiếm 3.6% diện tích tự nhiên, đây là vùng cao nhất trong huyện phân bố ở
xã : Bắc Hồng, Nguyên Khê, Xuân Nộn và Cổ Loa.
- Vùng trong đê có độ cao từ 8.0 m -11.0 m được phân bố phía Tây Bắc
và Trung tâm huyện.
- Vùng trong đê có độ cao địa hình từ 6.0 m-8.0 m, diện tích 3786.0 ha
chiếm 20,8% diện tích tự nhiên, vùng này có đặc điểm là cung cấp nước tưới
qua trạm bơm cấp một.
- Vùng trong đê có độ cao địa hình 4.3 m - 6.0 m, diện tích 5934.16 ha
chiếm 32,6% diện tích tự nhiên phân bố ở phía Đông và Đông Nam của
huyện.
2.1.1.3 Khí hậu
- Đông Anh có chung chế độ khí hậu thời tiết của Hà Nội, chịu ảnh hưởng
của khí hậu nhiệt đới gió mùa có mùa đông lạnh và mùa khô, mùa hè nóng ẩm nghiệp vi phạm, tạm đình chỉ hay cấm hoạt động đối với doanh nghiệp vi phạm
nghiêm trọng; công khai thông tin các doanh nghiệp vi phạm pháp luật về bảo
vệ môi trường.
Việc xây dựng các nhà máy, dự án trong khu, cụm công nghiệp chỉ được
tiến hành sau khi khu, cụm công nghiệp đã hoàn thành Nhà máy xử lý nước thải
tập trung theo quy định nhằm đảm bảo xử lý toàn bộ nước thải phát sinh từ các
nhà máy.
Chấn chỉnh, nâng cao chất lượng các hoạt động đánh giá môi trường chiến
lược, đánh giá tác động môi trường, đặc biệt là ở khâu thẩm định đối với các dự
án. Tăng cường kiểm tra sau thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường,
bảo đảm các dự án trước khi đi vào hoạt động phải được xác nhận hoàn thành
công trình, biện pháp bảo vệ môi trường.
3.3 Một số giải pháp cụ thể đối với huyện Đông Anh
3.3.1 Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nƣớc về đất đai, trong
đó có công tác chuyển đổi mục đích đất nông nghiệp
- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai ở huyện, xã; thiết lập
hồ sơ địa chính đầy đủ, chính xác, thường xuyên chỉnh lý biến động.
- Quy định rõ ràng về chính sách chuyển đổi nghề nghiệp, hỗ trợ việc làm
khác nhau đối với những dự án khác nhau trên từng địa bàn địa phương cụ thể,
hạn chế tối đa việc hỗ trợ bằng tiền.
- Xây dựng các tiêu chí, tiêu chuẩn về cơ sở hạ tầng của khu TĐC tuỳ theo
từng vùng cũng như quy định về quy hoạch, kiến trúc tổng thể, thời gian hoàn
thành và bàn giao khu TĐC để thực hiện giao đất cho người dân trước khi phải di
chuyển GPMB giao đất cho dự án thực hiện.
- Đối với những dự án trọng tâm trọng điểm khi Nhà nước thu hồi đất trên
diện rộng cần ban hành những văn bản đặc thù; nhằm đảm bảo quyền lợi đối với
người dân mất tất cả về nhà đất ở, đất sản xuất nông nghiệp.
- Cần có chính sách riêng cho những hộ dân trong vùng dự án là những
người lao động nông nghiệp thuần túy, nay đã hết tuổi lao động do thực hiện dự
án Nhà nước thu hồi đất phải di chuyển nơi ở mới và mất hết tư liệu sản xuất ... không có trợ cấp gì ngoài tiền bồi thường và hỗ trợ theo quy định. Những trường
hợp này đề nghị Nhà nước bố trí trả thêm đất kinh doanh, dịch vụ theo hướng đô
thị hóa.
- Đối với UBND huyện Đông Anh cần sớm tham mưu, đề xuất những
vướng mắc khó khăn trong việc thực hiện các dự án trên địa bàn; giúp UBND
thành phố Hà Nội kịp thời xây dựng và ban hành các văn bản quy định về bồi
thường, hỗ trợ và TĐC phù hợp với thực tế địa phương theo đúng tinh thần của
Luật Đất đai 2013 và các nghị định mới hiện nay như: Nghị định 43/2014/NĐ-
CP; Nghị định 44/2014/2013/NĐ-CP; Nghị định 47/2014/NĐ-CP; Thông tư số
30/2014/TT-BTNMT của Bộ TNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất,
chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; Thông tư 37/2014/TT-BTNMT của
Bộ TNMT quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu
hồi đất ...
- Ủy ban nhân dân huyện bằng các biện pháp tuyên truyền, vận động nhân
dân chấp hành quy định của pháp luật về quản lý đất đai, trật tự xây dựng; Chỉ
đạo UBND các xã, thị trấn và cơ quan chuyên môn thực hiện tốt các nội dung về
quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Huyện cần tăng cường kiểm tra và kịp thời xử
lý các vi phạm về quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn các xã, thị trấn
thuộc huyện.
- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với UBND các xã đẩy
nhanh tiến độ trong việc tiếp nhận, thụ lý và giải quyết hồ sơ xin giao đất giãn
dân và các hồ sơ liên quan đến việc giải quyết khiếu nại của công dân của các xã
liên quan đất đai, trật tự xây dựng.
- Chỉ đạo Phòng TN-MT phối hợp với UBND các xã thống kê, tổng hợp
và xây dựng phương án quản lý quỹ đất công ích, khó giao trên địa bàn Huyện.
- Đề nghị các cấp Chính quyền tiếp tục phổ biến, tuyên truyền cho nhân
dân chấp hành quy định của pháp luật về quản lý đất đai, trật tự xây dựng; Thực
hiện tốt các nội dung về quản lý đất đai, trật tự xây dựng đồng thời tăng cường
kiểm tra và kịp thời xử lý các vi phạm về quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên
địa bàn 3.3.2 Về phát triển kinh tế - xã hội bền vững sau chuyển mục đích sử
dụng đất
- Tiếp tục chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nội ngành nông nghiệp
theo hướng tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi; chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng
theo quy hoạch. Tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất các mô hình đã có như các
vùng trồng rau an toàn, hoa, cây cảnh, lúa chất lượng cao.... Chủ động phòng
chống dịch bệnh gia súc gia cầm, hỗ trợ các hộ nông dân áp dụng tiến bộ khoa
học kỹ thuật vào sản xuất. Thực hiện đầu tư có hiệu quả hệ thống đường giao
thông nội đồng, cứng hóa kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp tăng thu
nhập cho người nông dân.
- Hỗ trợ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp ra đời và phát
triển sản xuất kinh doanh; đồng thời tập trung chỉ đạo, triển khai các giải pháp
nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Khuyến khích, tạo môi trường
thuận lợi cho các thành phần kinh tế đầu tư vào Huyện. Tăng cường công tác
quản lý Nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn. Hoàn thành hạ tầng,
tổ chức đấu thầu lựa chọn các nhà đầu tư, các hộ sản xuất kinh doanh vào sản
xuất tập trung tại cụm làng nghề tập trung xã Vân Hà; đồng thời tập trung chỉ
đạo khuyến khích các hộ làm nghề truyền thống. Chỉ đạo thực hiện tốt vệ sinh
công nghiệp, an toàn trong sản xuất, phòng chống cháy nổ nhất là tại các làng
nghề và cụm sản xuất công nghiệp tập trung.
- Hoàn thành lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của trung tâm các xã: Xuân
Nộn, Nam Hồng, Vân Nội, Hải Bối, Võng La, Đại Mạch, Kim Nỗ, Kim Chung,
Xuân Canh, Bắc Hồng, Nguyên Khê, Uy Nỗ.
- Tập trung triển khai lập quy hoạch chi tiết 2 bên đường Cao Lỗ, lập bản
đồ Quy hoạch huyện Đông Anh dạng số hóa để quản lý bằng phần mềm. Tiếp
tục phối hợp với Thành phố đề hoàn thành các đồ án quy hoạch phân khu đô thị,
quy hoạch chi tiết 2 bên đường Nhật Tân - Nội Bài. Tăng cường đẩy mạnh công
tác quy hoạch và quản lý quy hoạch.
- Tăng cường công tác quản lý, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ và quản
lý chất lượng các công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By TrangQLDD
#1043897 link này bị hỏng r. nhờ mọi người tải lại bài này giúp minh với ak, Thank nhiều
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1043903 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam travel
Advertisement