Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thoi.trang0nline
#973960 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
1.Tính cấp thiết của đề tài
Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện Công nghiệp hóa-Hiện đại hóa (CNH
HĐH) đất nƣớc, với mục tiêu trỏ thành nƣớc công nghiệp vào năm 2020.Tốc độ đô
thị hóa ngày càng cao, dẫn đến nhu cầu về nhà ở ngày một tăng, để giải quyết nhu
cầu đó, mặc dù trong những năm gần đây, hàng loạt các dự án về nhà ở đã nhanh
chóng đƣợc đầu tƣ xây dựng và đƣa vào khai thác, sử dụng. Nhƣng những ngƣời có
nhu cầu thực sự về nhà ở vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình tiếp xúc
với nhà ở, giá nhà ở trong đó có giá nhà chung cƣ bị nâng cao nhiều lần so với giá
gốc, hệ thống chính sách pháp luật còn nhiều bất cập, các dự án nhà ở giá rẻ, quy
mô nhỏ còn thiếu ….
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ X
(2006) đã cụ thể hóa định hƣớng phát triển thị trƣờng bất động sản (TTBĐS): “ Phát
triển thị trƣờng bất động sản trên cơ sở thực hiện Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật
Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản …; hoàn thiện việc phân loại, đánh giá đất đai
và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; làm cho quyền sử dụng đất trở thành
hàng hóa một cách thận lợi, đất đai trở thành một nguồn vốn quan trọng cho phát
triển. Giá bất động sản đƣợc hình thành theo nguyên tắc thị trƣờng. Nhà nƣớc tác
động đến giá đất thị trƣờng bằng các chính sách vĩ mô trên cơ sở quan hệ cung cầu
về đất đai. Tăng cƣờng biện pháp chống đầu cơ, hạn chế việc giao dịch không theo
quy định của pháp luật. Xây dựng hệ thống đăng ký, thông tin bất động sản. Phát
triển nhanh các dịch vụ thị trƣờng bất động sản.”
Thể chế hóa chủ trƣơng chính sách phát triển TTBĐS của Đảng, Quốc hội
khóa XI nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kỳ họp thứ 9, ngày 29/6/2006
đã thông qua “Luật kinh doanh bất động sản”
Quận Hoàng Mai là một quận mới của thành phố Hà Nội, đƣợc thành lập
theo Nghị định số 132/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ trên
cơ sở một phần lãnh thổ của huyện Thanh Trì và quận Hai Bà Trƣng, là quận cửa
ngõ phía nam của thủ đô Hà Nội, là khu vực phát triển đô thị, là đầu mối giao thông
quan trọng cới vị trí địa lý thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy tốc độ đô
thị hóa của quận diễn ra một cách rất nhanh chóng và ảnh hƣởng sâu sắc đến trƣờng
bất động sản quận Hoàng Mai nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung. Tại đây tồn
tại một thị trƣờng bất động sản có tiềm năng và sức phát triển cao song vẫn còn nhiều
vấn đề cần khắc phục.
Quản lý thị TTBĐS sao cho minh bạch, hiệu quả nhất luôn là vấn đề cấp
bách trong xã hội, cần đƣợc sự hƣởng ứng của ngƣời dân. Đây là một trong những
nhiệm vụ hàng đầu cần đƣợc giải quyết để phát triển xã hội, tạo cuộc sống tốt hơn
cho ngƣời dân. Từ những vẫn đề cấp bách trên, tui đã chọn nghiên cứu đề tài : “
Thực trạng và giải pháp phát triển thị trường căn hộ chung cư tại quận Hoàng
Mai, thành phố Hà Nội ”.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển thị trƣờng căn hộ chung
cƣ tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Nghiên cứu tổng quan các chính sách, quy định pháp lý về thị trƣờng bất
động sản.
- Thu thập tài liệu số liệu về các dự án chung cƣ, giá nhà chung cƣ trên địa
bàn quận Hoàng Mai.
- Đánh giá, phân tích thực trạng giá nhà chung cƣ các dự án đang triển khai
và sắp triển khai.
- Đề xuất, kiến nghị một số giải pháp.
4. Phạm vi nghiên cứu
Nghiên cứu thị trƣờng căn hộ chung cƣ trong địa bàn quận Hoàng Mai – Hà
Nội, những dự án chung cƣ đã và đang triển khai trong giai đoạn từ 2007 đến nay.
5. Phương pháp nghiên cứu
- Phƣơng pháp điều tra, thu thập tài liệu, số liệu: Thu thập các tài liệu, số liệu
về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và thị trƣờng chung cƣ trên địa bàn nghiên cứu.
- Phƣơng pháp Thống kê, tổng hợp: thống kê, tổng hợp các số liệu điều tra
theo nội dung nghiên cứu
- Phƣơng pháp phân tích, so sánh phân tích thông tin thu thập đƣợc, so sánh
với thực tiễn
- Phƣơng pháp xử lý số liệu: Xử lý sô liệu bằng phần mềm Micrrosof Exell
- Phƣơng pháp minh họa bàng hình ảnh: Sơ đồ, biểu đồ, ảnh chụp
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1014108 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement