Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By meomeo_kute
#973934 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Luận văn ThS.Quản lý đất đai -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
1
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài:
Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, dƣới tác động của quá trình đô thị
hóa, các biến động về đất đai diễn ra thƣờng xuyên và nếu không có biện pháp quản
lý chặt chẽ thì sẽ dẫn đến những mâu thuẫn, xung đột về đất đai mà trong thực tế đã
xảy ra khá nhiều. Do đó, việc quản lý thông tin về đất đai một cách kịp thời, chính
xác là rất cần thiết. Trên thực tế, công tác quản lý thông tin, tƣ liệu về đất đai bằng
phƣơng pháp truyền thống khó đáp ứng đƣợc nhu cầu tra cứu, khai thác thông tin.
Năm 2004, Thủ tƣớng Chính phủ đã ký Quyết định số 179/2004/QĐ-TTg về việc
phê duyệt Chiến lƣợc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin Tài nguyên và
Môi trƣờng đến năm 2015 và định hƣớng đến năm 2020. Trong Quyết định đã đƣa
ra 4 mục tiêu chủ yếu và 7 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, việc xây dựng CSDL Tài
nguyên và Môi trƣờng nói chung và xây dựng CSDL đất đai nói riêng đƣợc cho là
một trong các nhiệm vụ cơ bản nhất. Ngày 27/8/2010, Thủ tƣớng Chính phủ đã có
Quyết định số 1065/QĐ-TTg phê duyệt Chƣơng trình Quốc gia về ứng dụng công
nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nƣớc giai đoạn 2011-2015, trong
đó giao “Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng chủ trì phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền
thông hƣớng dẫn xây dựng hệ thống thông tin về tài nguyên và môi trƣờng tại cơ
quan Nhà nƣớc các cấp”. Từ những yêu cầu nêu trên, việc xây dựng CSDL đất đai
là nhiệm vụ đặt lên hàng đầu với ngành quản lý đất đai. Đối với CSDL đất đai, việc
đảm bảo tính đầy đủ, tính chính xác và tính nhất quán của dữ liệu đầu vào có ý
nghĩa quyết định. Vì vậy, công tác chuẩn hóa dữ liệu đƣợc đặc biệt quan tâm khi
xây dựng và vận hành các CSDL đất đai.
Nằm trong bối cảnh chung của đất nƣớc, tại thành phố Hải Phòng, dữ liệu
thông tin về đất đai chủ yếu tồn tại dƣới dạng sổ sách, lƣu trữ dạng giấy, các thông
tin về biến động đất đai chƣa đƣợc cập nhật thƣờng xuyên, CSDL không đƣợc
chuẩn hóa đồng bộ nên khả năng sử dụng dữ liệu đất đai còn khá hạn chế, gây khó
khăn cho công tác quản lý và sử dụng tài nguyên đất đai của địa phƣơng. Vì vậy,
vấn đề chuẩn hóa dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu không gian về đất đai đƣợc đặt ra nhƣ
một vấn đề hết sức cấp thiết đối với ngành quản lý đất đai của thành phố Hải Phòng.
Việc chuẩn hóa dữ liệu không gian về đất đai đòi hỏi phải thực hiện một khối
lƣợng lớn công việc gắn liền với các bài toán không gian phức tạp. Vì vậy, nhu cầu
tất yếu là phải áp dụng các công nghệ hiện đại, có khả năng phân tích không gian
mạnh nhƣ công nghệ Hệ thông tin địa lý (GIS).
Xuất phát từ tình hình thực tiễn đó, việc “Nghiên cứu ứng dụng GIS hỗ trợ
công tác chuẩn hóa dữ liệu không gian về đất đai ở thành phố Hải Phòng” có ý
nghĩa thực tiễn cao.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Nghiên cứu ứng dụng GIS để giải quyết một số vấn đề tồn tại trong dữ liệu
không gian về đất đai hiện nay ở thành phố Hải Phòng nhằm đảm bảo tính chính
xác và tính nhất quán của dữ liệu, phục vụ cho công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất
đai của thành phố.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Nghiên cứu tổng quan về vấn đề chuẩn hóa dữ liệu không gian về đất đai.
- Đánh giá thực trạng và nhu cầu chuẩn hóa dữ liệu không gian về đất đai ở
thành phố Hải Phòng.
- Nghiên cứu về khả năng ứng dụng GIS trong chuẩn hóa dữ liệu không gian
đất đai.
- Đề xuất ý tƣởng và quy trình chuẩn hóa dữ liệu không gian về đất đai.
- Thử nghiệm thực tế.
4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài:
- Phạm vi không gian: giới hạn nghiên cứu trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
- Phạm vi khoa học: ứng dụng khả năng phân tích không gian của GIS để giải
quyết một số bài toán liên quan đến chuẩn hóa dữ liệu không gian về đất đai.
5. Phƣơng pháp nghiên cứu:
- Phương pháp thu thập, tổng hợp tài liệu, số liệu: Dựa vào số liệu thống kê,
tài liệu, tƣ liệu bản đồ trên địa bàn thành phố Hải Phòng để phân tích, nhận dạng
các vấn đề chuẩn hóa dữ liệu không gian về đất đai.
- Phương pháp phân tích không gian bằng GIS: sử dụng để giải quyết các
bài toán liên quan đến chuẩn hóa dữ liệu không gian về đất đai.
- Phương pháp thử nghiệm thực tế: nhằm kiểm chứng những ý tƣởng về
chuẩn hóa dữ liệu và đánh giá khả năng ứng dụng trong thực tế.
6. Kết quả đạt đƣợc
Đề xuất một số quy trình chuẩn hóa dữ liệu không gian về đất đai và thử
nghiệm các quy trình này trong điều kiện thực tế của thành phố Hải Phòng.
7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
Ý nghĩa khoa học: Đã đƣa ra một số ý tƣởng ứng dụng công nghệ GIS trong
chuẩn hóa dữ liệu không gian về đất đai.
Ý nghĩa thực tiễn: Đánh giá nhu cầu chuẩn hóa dữ liệu không gian đất đai ở
thành phố Hải Phòng và đƣa ra một số giải pháp công nghệ để thực hiện công việc
này.
8. Cấu trúc luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm
3 chƣơng:
- Chƣơng 1. Dữ liệu không gian về đất đai và vấn đề chuẩn hóa dữ liệu.
- Chƣơng 2. Đánh giá nhu cầu chuẩn hóa dữ liệu không gian về đất đai tại
thành phố Hải Phòng.
- Chƣơng 3. Nghiên cứu đề xuất một số quy trình chuẩn hóa dữ liệu không
gian về đất đai bằng GIS.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#990870 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement