Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hat139
#973679 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Sinh thái học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Tìm hiểu những đặc điểm tự nhiên và xã hội của các xã của khu vực hồ Quan Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Đánh giá hiện trạng các hệ sinh thái cơ bản và tài nguyên sinh vật vùng hồ Quan Sơn. Phân tích các nhân tố sinh thái tự nhiên, các nhân tố sinh thái nhân văn, hoạt động của con người và tác động của chúng tới du lịch sinh thái. Định hướng quy hoạch phát triển du lịch sinh thái cho vùng hồ Quan Sơn

MỤC LỤC
Chƣơng 1 - TỔNG QUAN TÀI LIỆU.............................................................................................9
1.1. KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN TẮC DU LỊCH SINH THÁI ............................................... 9
1.1.1. Du lịch là gì? ............................................................................................................. 9
1.1.2. Khái niệm Du lịch Sinh thái ................................................................................... 11
1.1.3. Đặc điểm và nguyên tắc của DLST ........................................................................ 14
1.1.3.1. Đặc điểm và nguyên tắc DLST trên thế giới.................................................... 14
1.1.3.2. Đặc điểm và nguyên tắc DLST ở Việt Nam..................................................... 18
1.2. NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ QUY HOẠCH DU LỊCH SINH THÁI ...................................... 23
1.2.1. Khái niệm quy hoạch và quy hoạch DLST ............................................................ 23
1.2.1.1. Quy hoạch là gì?............................................................................................... 23
1.2.1.2. Khái niệm quy hoạch DLST............................................................................. 24
1.2.2. Đặc điểm và nguyên tắc quy hoạch DLST ............................................................. 25
1.2.2.1. Đặc điểm và nguyên tắc quy hoạch du lịch...................................................... 25
1.2.2.2. Đặc điểm và nguyên tắc quy hoạch DLST....................................................... 27
1.3. KHÁI QUÁT KHU VỰC NGHIÊN CỨU – VÙNG HỒ QUAN SƠN........................... 31
Chƣơng 2 - THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU...........................35
2.1. THỜI GIAN NGHIÊN CỨU ........................................................................................... 35
2.2. ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU ............................................................................................. 35
2.3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.................................................................................... 35
2.3.1. Phương pháp điều tra khảo sát thực địa và thu thập tài liệu................................ 36
2.3.2. Phương pháp kế thừa, thống kê, phân tích và so sánh tổng hợp.......................... 36
2.3.3. Phương pháp xã hội học......................................................................................... 36
Chƣơng 3 - KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ....................................................................................38
3.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, XÃ HỘI – CÁC YẾU TỐ HÌNH THÀNH TIỀM NĂNG DU
LỊCH 38
3.1.1. Đặc điểm tự nhiên ................................................................................................... 38
3.1.1.1. Địa hình................................................................................................................... 38
3.1.1.2. Khí hậu.................................................................................................................... 39
3.1.1.3. Thủy văn ................................................................................................................. 41
3.1.1.4. Thổ nhƣỡng............................................................................................................. 42
3.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội ....................................................................................... 43
3.1.2.1. Đặc điểm kinh tế .............................................................................................. 43
3.1.2.2. Đặc điểm xã hội ............................................................................................... 45
3.2. HIỆN TRẠNG CÁC HỆ SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT VÙNG HỒ
QUAN SƠN - TÍNH HẤP DẪN TRONG DLST........................................................................ 46
3.2.1. Hiện trạng các hệ sinh thái..................................................................................... 46
3.2.1.1. Hệ sinh thái hồ ................................................................................................. 46
3.2.1.2. Hệ sinh thái núi đá vôi ..................................................................................... 50
3.2.1.3. Hệ sinh thái nông nghiệp.................................................................................. 51
3.2.1.4. Hệ sinh thái dân cƣ........................................................................................... 53
3.2.2. Hiện trạng tài nguyên sinh vật ............................................................................... 54
3.2.2.1. Thành phần và độ phong phú các loài thủy sản thuộc động vật không xƣơng sống54
3.2.2.2. Thành phần và độ phong phú các loài cá ................................................................ 56
3.2.2.3. Thành phần và độ phong phú các loài lƣỡng cƣ, bò sát ................................... 62
3.2.2.4. Thành phần và độ phong phú các loài chim............................................................ 67
3.2.2.5. Thành phần và độ phong phú các loài thú............................................................... 73
3.2.3.6. Thành phần và độ phong phú các loài thực vật....................................................... 77
3.2.2.7. Thành phần các loài sinh vật ở khu vực hồ Quan Sơn nằm trong Sách Đỏ Việt Nam
(2007) ................................................................................................................................... 78
3.3. ĐỊNH HƢỚNG QUY HOẠCH DLST ................................................................................. 79
3.3.1. Đánh giá các nhân tố sinh thái tự nhiên của vùng hồ Quan Sơn và tác động của nó
tới DLST .................................................................................................................................. 79
3.3.1.1 .Vị thế địa lý đối với du lịch................................................................................. 79
3.2.2.2. Tài nguyên du lịch tự nhiên.............................................................................. 80
3.2.2.3. Đánh giá tổng hợp các loại tài nguyên tự nhiên............................................... 81
3.3.2. Đánh giá các nhân tố sinh thái nhân văn của vùng hồ Quan Sơn và tác động của nó
tới DLST .................................................................................................................................. 82
3.3.3. Đánh giá các hoạt động xã hội của con người và tác động của nó tới DLST............ 84
3.3.4. Định hướng quy hoạch DLST vùng hồ Quan Sơn...................................................... 85
3.3.4.1. Những yêu cầu về quy hoạch DLST ở vùng hồ Quan Sơn ..................................... 86
3.3.4.2. Định hƣớng quy hoạch DLST ................................................................................. 88
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ........................................................................................................97

MỞ ĐẦU
Du lịch là một hoạt động đã gắn bó với con ngƣời từ rất lâu. Trải qua nhiều
giai đoạn phát triển của xã hội loài ngƣời, hoạt động du lịch cũng có những chuyển
biến đáng kể. Trong xã hội nguyên thủy, du lịch chỉ đơn thuần là đến thăm giữa các
bộ lạc, các đại gia đình. Ngày nay, du lịch không chỉ là thăm quan mà nó còn là
nghỉ dƣỡng, học hỏi, tìm tòi và khám phá. Du lịch sinh thái là một loại hình du lịch
mới chỉ đƣợc hình thành cách đây hơn 30 năm nhƣng lại hấp dẫn một lƣợng lớn
khách du lịch tham gia, đặc biệt là ngƣời dân các nƣớc phát triển. Lý do khiến du
lịch sinh thái thu hút đƣợc sự quan tâm của đông đảo khách du lịch là do đây là loại
hình du lịch gắn với thiên nhiên, cải tạo môi trƣờng và nâng cao nhận thức của du
khách cũng nhƣ ngƣời dân địa phƣơng. Những khu vực phát triển loại hình du lịch
này thƣờng là các Vƣờn quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên hay Khu dự trữ sinh
quyển - nơi mà có những hệ sinh thái còn khá nguyên vẹn, hầu nhƣ chƣa bị tác động
tiêu cực của con ngƣời làm ảnh hƣởng. Tuy nhiên, không phải du lịch sinh thái chỉ
có thể thực hiện đƣợc tại những nơi này mà du lịch sinh thái hoàn toàn có thể diễn
ra tại những vùng đất xa xôi, hẻo lánh, ít ngƣời qua lại. Tại đây, cảnh quan thiên
nhiên, các hệ sinh thái và các loài sinh vật mang tính tự nhiên cao, độ đa dạng lớn
và tính nguyên vẹn vẫn đƣợc giữ gìn.
Việt Nam là một trong những quốc gia có sự đa dạng sinh học cao, với điều
kiện thiên nhiên ƣu đãi nên nhiều khu vực có thể phát triển đƣợc loại hình du lịch
sinh thái. Thực tế cũng chứng minh, hiện nay Việt Nam có rất nhiều những điểm
đến du lịch sinh thái hấp dẫn du khách trong nƣớc và quốc tế. Những khu du lịch
này, một phần giúp cho du khách đƣợc nghỉ ngơi, thƣ giãn, nâng cao nhận thức về
môi trƣờng tự nhiên và hệ sinh thái; mặt khác góp phần cải tạo các điều kiện phúc
lợi cho cƣ dân địa phƣơng, giúp họ cải thiện chất lƣợng cuộc sống, giảm bớt sự phụ
thuộc vào tài nguyên thiên nhiên của khu vực. Bên cạnh đó, việc phát triển loại hình
du lịch sinh thái giúp cho việc bảo tồn các loài động thực vật tốt hơn, giảm thiểu tác
động tiêu cực của hoạt động du lịch đến cảnh quan môi trƣờng.
Chính vì lẽ đó, việc đề xuất thành lập các khu du lịch sinh thái tại những khu
vực có tiềm năng là một việc làm rất cần thiết. Xuất phát từ thực tế này, tui đã tiến
hành nghiên cứu đề tài “Tiềm năng du lịch và đề xuất định hướng quy hoạch du
lịch sinh thái ở vùng hồ Quan Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội” với hy vọng có thể
góp phần hình thành thêm một khu du lịch sinh thái nữa tại Việt Nam.
Mục tiêu của đề tài là tiến hành điều tra, khảo sát về tiềm năng du lịch cũng
nhƣ là du lịch sinh thái của khu vực hồ Quan Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Trên cơ
sở đó, đề xuất định hƣớng quy hoạch du lịch sinh thái cho vùng hồ với những nội
công cụ thể, thực tế. Nội dung luận văn chủ yếu tập trung vào các nội dung sau:
1. Tìm hiểu những đặc điểm tự nhiên và xã hội của các xã của khu vực hồ
Quan Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.
2. Đánh giá hiện trạng các hệ sinh thái cơ bản và tài nguyên sinh vật vùng hồ
Quan Sơn.
3. Đánh giá các nhân tố sinh thái tự nhiên, các nhân tố sinh thái nhân văn,
hoạt động của con ngƣời và tác động của chúng tới du lịch sinh thái.
4. Định hƣớng quy hoạch phát triển du lịch sinh thái cho vùng hồ Quan Sơn.
tui hi vọng, những kết quả nghiên cứu của tui trong đề tài sẽ đóng góp tích
cực trong việc giúp xây dựng thêm cho Việt Nam nói chung và thủ đô Hà Nội nói
riêng một khu du lịch sinh thái hấp dẫn khách du lịch.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement