Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By truclinh2210
#973658 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu những vấn đề lý luận của cảnh quan học, cảnh quan ứng dụng, đánh giá cảnh quan và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, những cơ sở lý luận về phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường và việc vận dụng vào nghiên cứu cảnh quan huyện Lắk. Phân tích đặc điểm và vai trò của các yếu tố thành tạo cảnh quan trên lãnh thổ huyện Lắk để thấy được đặc điểm phân hóa, các quy luật tự nhiên và mối quan hệ của các thành phần tự nhiên trong tổng thể tự nhiên, cũng như mối quan hệ giữa tự nhiên và kinh tế xã hội. Xây dựng hệ thống phân loại cảnh quan và thành lập Bản đồ cảnh quan huyện Lắk. Phân tích tính đa dạng trong cấu trúc, chức năng và động lực cảnh quan huyện Lắk. Thực hiện đánh giá cảnh quan, xác định mức độ thích nghi của các đơn vị cảnh quan đối với mục đích phát triển các ngành kinh tế nông, lâm nghiệp Lắk. Xây dựng các cơ sở, nguyên tắc, phương pháp ứng dụng kết quả nghiên cứu cảnh quan trong việc sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Nghiên cứu đề xuất một số định hướng và các giải pháp phát triển kinh tế xã hội nhằm sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường huyện Lắk, tỉnh Đăk Lắk
MỞ ĐẦU
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Để phát triển kinh tế xã hội của một lãnh thổ lâu dài và bền vững thì vấn đề
sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và khai thác các
nguồn lực, sử dụng có hiệu quả là những vấn đề hết sức quan trọng.
Cảnh quan của một lãnh thổ luôn có những thay đổi và phân hoá phức tạp.
Các thành phần cấu tạo cảnh quan có tính độc lập tương đối, song giữa chúng có
mối quan hệ chặt chẽ tạo thành một hệ thống động lực. Hệ thống đó tồn tại trong
trạng thái cân bằng động, một thành phần nào đó trong hệ thống thay đổi có thể sẽ
dẫn đến sự thay đổi của các thành phần khác và phá vỡ hệ thống cũ tạo nên một hệ
thống mới. Nếu khai thác hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên tức là tác động vào
hệ thống tự nhiên một cách phù hợp với đặc điểm, quy luật phát sinh, phát triển của
chúng thì sẽ bảo vệ, tái tạo được nguồn tài nguyên thiên nhiên và đảm bảo được sự
phát triển bền vững của lãnh thổ. Ngược lại, nếu con người khai thác, sử dụng tự
nhiên không tuân theo những quy luật thì sẽ mang lại những hậu quả lâu dài và
không lường trước được. Vì thế, việc nghiên cứu để tìm ra những đặc trưng, quy
luật phát sinh, phát triển của một lãnh thổ tự nhiên là rất quan trọng, giúp cho việc
sử dụng lãnh thổ một cách hợp lý, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi
trường, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội một cách bền vững.
Trong những năm gần đây, để giải quyết những vấn đề thực tế mang tính
tổng hợp cao, hướng nghiên cứu cảnh quan, đánh giá cảnh quan đã trở thành hướng
nghiên cứu quan trọng, đáp ứng được nhiều vấn đề thực tế đặt ra và là cơ sở khoa
học của việc lựa chọn các mục tiêu sử dụng thích hợp lãnh thổ. Dựa vào kết quả
nghiên cứu, đánh giá đặc điểm các thành phần tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên;
phân tích tính đa dạng của cảnh quan trên cơ sở làm rõ cấu trúc, chức năng và động
lực phát triển cảnh quan có xem xét đến yếu tố nhân tác là những cơ sở khoa học
đầy đủ và đáng tin cậy để hoạch định phát triển kinh tế của mỗi một vùng lãnh thổ.
Huyện Lắk nằm về phía Đông Nam của Tỉnh Đắk Lắk, cách thành phố Buôn
Ma Thuột 54 km theo quốc lộ 27, hiện nay vấn đề khai thác, sử dụng có hiệu quả
các nguồn lực mang tính bền vững lâu dài và đồng bộ trên toàn lãnh thổ Lắk vẫn
đang là vấn đề cấp bách, cần được quan tâm.
Trên thực tế ở huyện Lắk các công trình đã được nghiên cứu, ứng dụng vào
phát triển kinh tế xã hội chỉ dừng lại ở mức độ phục vụ cho từng mục tiêu cụ thể,
chưa có công trình nghiên cứu, đánh giá một cách tổng hợp về điều kiện tự nhiên,
tài nguyên thiên nhiên trên toàn huyện. Để có một cách nhìn nhận tổng thể và hoàn
thiện hơn về đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên huyện Lắk, nhằm xây
dựng những luận cứ khoa học phục vụ cho công tác quy hoạch phát triển kinh tế xã
hội bền vững lâu dài, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn lực tự nhiên và tài
nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường trên toàn lãnh thổ thì có thể thấy rằng vấn đề
nghiên cứu, đánh giá cảnh quan huyện Lắk là vấn đề hết sức cần thiết.
Xuất phát từ những nhìn nhận trên tác giả đã lựa chọn đề tài: “Nghiên cứu
cảnh quan cho mục đích phát triển nông, lâm nghiệp và bảo vệ môi trường
huyện Lắk, tỉnh Đăk Lắk” để thực hiện nghiên cứu.
2. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
a. Mục tiêu
Xác lập được những luận cứ khoa học trên cơ sở phân tích, đánh giá cảnh
quan phục vụ cho việc phát triển nông, lâm nghiệp nhằm sử dụng hợp lý nguồn tài
nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường huyện Lắk
b. Nhiệm vụ
Để đạt được mục tiêu trên, nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra là:
1. Nghiên cứu những vấn đề lý luận của cảnh quan học, cảnh quan ứng dụng,
đánh giá cảnh quan và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, những cơ sở lý
luận về phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường và việc vận dụng vào nghiên
ứu cảnh quan huyện Lắk
2. Phân tích đặc điểm và vai trò của các yếu tố thành tạo cảnh quan trên lãnh
thổ huyện Lắk để thấy được đặc điểm phân hóa, các quy luật tự nhiên và mối quan
hệ của các thành phần tự nhiên trong tổng thể tự nhiên, cũng như mối quan hệ giữa
tự nhiên và kinh tế xã hội.
3. Xây dựng hệ thống phân loại cảnh quan và thành lập Bản đồ cảnh quan
huyện Lắk. Phân tích tính đa dạng trong cấu trúc, chức năng và động lực cảnh quan
huyện Lắk.
4. Thực hiện đánh giá cảnh quan, xác định mức độ thích nghi của các đơn vị
cảnh quan đối với mục đích phát triển các ngành kinh tế nông, lâm nghiệp Lắk.
5. Xây dựng các cơ sở, nguyên tắc, phương pháp ứng dụng kết quả nghiên
cứu cảnh quan trong việc sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ
môi trường. Nghiên cứu đề xuất một số định hướng và các giải pháp phát triển kinh
tế xã hội nhằm sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường
huyện Lắk, tỉnh Đăk Lắk.
3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
a. Phạm vi lành thổ: Giới hạn trong phạm vi huyện Lắk, tỉnh Đăk Lắk.
Huyện có 1 thị trấn và 10 xã, tổng diện tích tự nhiên 1.256 km2, dân số năm 2010 là
60.754 người.
b. Phạm vi khoa học:
- Nghiên cứu lý luận và phương pháp luận nghiên cứu cảnh quan, phân tích
vai trò của các nhân tố thành tạo Cảnh quan huyện Lắk. Đây là những cơ sở lý luận
và thực tiễn để tác giả xây dựng hệ thống phân loại và bản đồ cảnh quan của huyện
Lắk.
- Phân tích đa dạng cấu trúc, chức năng và động lực của cảnh quan, tìm ra
những đặc trưng của từng đơn vị cảnh quan, quy luật phân hoá của cảnh quan trên
toàn lãnh thổ nghiên cứu.
Trên cơ sở hệ thống các đơn vị cảnh quan đã được phân chia, tiến hành
đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên đối với các mục đích
phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp huyện Lắk. Đồng thời căn cứ thực tiễn phát triển
kinh tế - xã hội và định hướng phát triển kinh tế huyện Lắk trong thời gian tới đề tài
nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế trên lãnh thổ nghiên cứu nhằm
sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường huyện Lắk.
4. CƠ SỞ DỮ LIỆU
- Bản đồ địa hình khu vực nghiên cứu tỉ lệ 1:25000.
- Các tài liệu, công trình nghiên cứu mang tính lý luận và thực tiễn có liên
quan đến đề tài.
- Số liệu thống kê về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường của
huyện Lắk.
- Kết quả khảo sát thực địa và điều tra xã hội học.
5. KẾT QUẢ VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI
a. Kết quả
- Phân tích đặc điểm các yếu tố thành tạo cảnh quan và xây dựng được bản
đồ cảnh quan lãnh thổ nghiên cứu ở tỷ lệ 1:50000.
- Xác định mức độ thích nghi của các đơn vị cảnh quan đối với mục đích
phát triển các ngành kinh tế nông, lâm nghiệp huyện Lắk.
- Định hướng tổ chức không gian khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên
nhiên huyện Lắk.
b. Ý nghĩa
- Ý nghĩa khoa học: Kết quả nghiên cứu của đề tài thể hiện sự vận dụng lý
thuyết cảnh quan kết hợp với đánh giá các đơn vị cảnh quan phục vụ cho việc định
hướng quy hoạch bảo vệ môi trường huyện Lắk.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By loctranvuong253
#1013843
daigai đã viết:Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải


đã thank ad :)
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement