Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By htdao_1204
#973655 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu biến động bờ biển ở trong nước và trên thế giới. Xác định rõ các nhân tố tự nhiên và xã hội ảnh hưởng đến biến động bờ biển vùng nghiên cứu. Nghiên cứu hiện trạng biến động bờ biển các tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong khoảng thời gian từ 1965 đến nay. Xác định được nguyên nhân trực tiếp gây ra và các nhân tố ảnh hưởng đến biến động bờ biển vùng nghiên cứu. Đề xuất một số các giải pháp thích hợp nhằm hạn chế, giảm thiểu tai biến biến động bờ biển khu vực nghiên cứu
MỞ ĐẦU .........................................................................................................................1
CHƢƠNG 1.....................................................................................................................4
TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG ĐƢỜNG BỜ.................................4
1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM ..........................................................................................4
1.2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ.......................................10
1.2.1. Cơ sở lý luận: cách tiếp cận hệ thống ........................................................................... 10
1.2.2. Các phƣơng pháp nghiên cứu.......................................................................................... 13
1.3. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU...............................................................................17
1.3.1. Nghiên cứu biến động bờ biển trên thế giới................................................................ 18
1.3.2. Nghiên cứu biến động bờ biển ở Việt Nam................................................................. 23
1.3.3. Nghiên cứu biến động bờ biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.......................................... 25
CHƢƠNG 2...................................................................................................................26
NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN BIẾN ĐỘNG ĐƢỜNG BỜ TỈNH BÀ RỊA –
VŨNG TÀU...................................................................................................................26
2.1. CÁC NHÂN TỐ NỘI SINH...............................................................................27
2.1.1. Cấu trúc địa chất ................................................................................................................. 27
2.1.2. Đặc điểm thạch học........................................................................................................... 30
2.2.1. Địa hình ban đầu................................................................................................................. 31
2.2.2. Khí hậu .................................................................................................................................. 33
2.2.3. Đặc điểm thủy văn.............................................................................................................. 34
2.2.4. Đặc điểm hải văn ................................................................................................................ 35
2.2.5. Mực nƣớc biển dâng .......................................................................................................... 36
2.2.6. Hoạt động nhân sinh .......................................................................................................... 42
CHƢƠNG 3...................................................................................................................44
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG BIẾN ĐỘNG DỰA VÀO CHỈ SỐ TỔN THƢƠNG BỜ
BIỂN PHỤC VỤ QUẢN LÝ TAI BIẾN XÓI LỞ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU..44
3.1. PHÂN LOẠI BỜ BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU .....................................45
3.2. HIỆN TRẠNG BIẾN ĐỔI BỜ BIỂN..................................................................48
3.3. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ DỄ BỊ TỔN THƢƠNG BỜ BIỂN.................................51
3.3.1. Quy trình tính toán chỉ số dễ bị tổn thƣơng bờ biển (CVI) ..................................... 51
3.3.2. Đánh giá khả năng tổn thƣơng bờ biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ......................60
3.4. NGUYÊN NHÂN XÓI LỞ - BỒI TỤ BỜ BIỂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
....................................................................................................................................61
3.4.1. Nguyên nhân trực tiếp ....................................................................................................... 62
3.4.2. Các nguyên nhân gián tiếp ............................................................................................... 63
3.5 QUẢN LÝ TAI BIẾN DO BIẾN ĐỔI BỜ BIỂN VÙNG NGHIÊN CỨU..........68
3.5.1. Quan niệm chung................................................................................................................ 68
3.5.2. Các giải pháp phi công trình bào vệ bờ ........................................................................ 69
3.5.3.Phƣơng án công trình.......................................................................................................... 73
KẾT LUẬN ...................................................................................................................76

MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Bồi tụ và xói lở bờ biển là quá trình địa mạo cơ bản ở đới bờ của quốc gia có
biển. Hai quá trình này luôn có mối quan hệ qua lại chặt chẽ và khăng khít với nhau
theo quy luật của tự nhiên để đạt tới sự cân bằng của địa hình trong mối tƣơng quan
giữa các yếu tố tác động. Nhƣng trong những năm gần đây, trạng thái cân bằng này
đang dần bị phá vỡ, trên khắp thế giới cũng nhƣ ở Việt Nam, hiện tƣợng xói lở bờ biển
đang tăng lên một cách nhanh chóng cả về cƣờng độ và phạm vi tác động, nó đã trở
thành một vấn đề nghiêm trọng và chiếm ƣu thế hơn hẳn so với bồi tụ và đƣợc nhiều tổ
chức khoa học và các nhà khoa học quan tâm.
Xói lở bờ biển tuy ít có khả năng làm chết ngƣời, nhƣng lại có tác động mạnh
mẽ lên đới bờ nơi tập trung phần lớn diện tích sản xuất nông nghiệp của thế giới, nơi
tập trung đông đúc các khu dân cƣ, đô thị… Nó đe dọa đến cuộc sống của cộng đồng
dân cƣ nơi đây, sự tồn vong của các hệ sinh thái ven bờ (đất ngập nƣớc ven biển, cỏ
biển, rạn san hô, rừng ngập mặn…). Kèm theo xói lở bờ biển, mực nƣớc biển dâng
cũng sẽ nhấn chìm nhiều vùng đất thấp ven biển. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn
cầu những hậu quả mà xói lở bờ biển gây ra càng nặng nề hơn.
Bà Rịa-Vũng Tàu là một tỉnh ven biển thuộc vùng Đông Nam Bộ, nằm trong
vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, thuộc vùng Đô thị Thành Phố Hồ Chí Minh. Đây
chính là cửa ngõ của các tỉnh miền Đông Nam Bộ hƣớng ra Biển Đông và cũng là một
trong ba cực tam giác tăng trƣởng kinh tế Nam Bộ với thế mạnh khai thác dầu khí, du
lịch, đánh bắt hải sản và giao thông vận tải đƣờng biển vởi cảng nƣớc sâu Cái Mép ở
cửa sông Thị Vải. Với đƣờng bờ biển dài, nhiều bãi tắm đẹp, cơ sở hạ tầng đƣợc đầu tƣ
xây dựng giúp cho Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành một trong những trung tâm du lịch
hàng đầu cả nƣớc. Hàng loạt dự án du lịch lớn đã và đang đƣợc thẩm định và cấp phép
nhƣ: Saigon Atlantis (300 triệu USD), Công viên giải trí Bàu Trũng và Bể cá ngầm Nghinh Phong (500 triệu USD), công viên bách thú Safari Xuyên Mộc (200 triệu
USD)...
Tuy nhiên, trong những năm gần đây bờ biển Bà Rịa – Vũng Tàu bị biến đổi rất
mạnh mẽ. Có thể nói, hoạt động phá hủy đang xảy ra trên toàn bộ chiều dài bờ biển
trong khu vực. Bờ biển lấn sâu vào đất liền phá hủy các công trình ven bờ gây ra hậu
quả rất nặng nề, ảnh hƣởng rất lớn đến đời sống kinh tế - xã hội của cộng đồng dân cƣ
địa phƣơng cũng nhƣ chi phí khắc phục, hạn chế tác hại của xói lở bờ biển gây ra. Vì
vậy Đề tài: “Nghiên cứu biến động đƣờng bờ biển phục vụ quản lý tai biến xói lở
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu” là rất cần thiết.
2. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu
Mục tiêu chung: Làm sáng tỏ hiện trạng và nguyên nhân biến đổi bờ biển tỉnh
Bà Rịa-Vũng Tàu qua các giai đoạn phục vụ cho quản lý tai biến xói lở khu vực nghiên
cứu.
Nhiệm vụ nghiên cứu
1) Làm sáng tỏ tình hình nghiên cứu biến động bờ biển ở trong nƣớc và trên thế giới.
2) Xác định rõ các nhân tố tự nhiên và xã hội ảnh hƣởng đến biến động bờ biển vùng
nghiên cứu.
3) Làm sáng tỏ hiện trạng biến động bờ biển các tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong khoảng
thời gian từ 1965 đến nay.
4) Xác định đƣợc nguyên nhân trực tiếp gây ra và các nhân tố ảnh hƣởng đến biến
động bờ biển vùng nghiên cứu.
5) Đề xuất một số các giải pháp thích hợp nhằm hạn chế, giảm thiểu tai biến biến động
bờ biển khu vực nghiên cứu.
3. Nội dung nghiên cứu
Nội dung 1: Tổng quan các vấn đề nghiên cứu biến động bờ biển Nội dung 2: Phân tích các nhân tố động lực gây biến động bờ biển tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu
Nội dung 3: Phân tích biến động bờ biển khu vực nghiên cứu
Nội dung 4: Đề xuất và định hƣớng các giải pháp
4. Giới hạn phạm vị nghiên cứu
Luận văn tiến hành thực hiện trên phạm vi 82km bờ Đông tỉnh Bà Rịa - Vũng
Tàu, bao gồm 12km bờ đá và 70km bờ cát chạy dài từ bờ biển xã Bình Châu huyện
Xuyên Mộc đến bờ biển khu vực Núi Lớn thành phố Vũng Tàu.
Nội dung của luận văn, ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, sẽ
đƣợc trình bày trong 3 chƣơng:
Chƣơng 1: Tổng quan về nghiên cứu biến động đƣờng bờ
Chƣơng 2: Nhân tố ảnh hƣởng đến biến động đƣờng bờ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Chƣơng 3: Đánh giá khả năng biến động dựa vào chỉ số tổn thƣơng bờ biển
phục vụ quản lý tai biến xói lở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tungvd
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement