Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thuan.tran72
#973648 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
1. TÍNH CẤP THIẾT
Liên Hợp quốc đã ước tính nhu cầu cho các sản phẩm từ nông và lâm nghiệp
cho đến năm 2030 sẽ tăng khoảng 60% so với năm 2002. Tuy nhiên, năng suất nông
nghiệp toàn cầu lại suy giảm 1,1%/năm trong giai đoạn 1990-2007 và dự báo sẽ giảm
1%/năm trong những năm tiếp theo [34]. Do đó, phát triển bền vững nông, lâm nghiệp
ngày càng có ý nghĩa quan trọng, nhất là tại các nước đang phát triển, khi tác động của
biến đổi khí hậu ngày càng tăng.
Huyện Đông Triều nằm ở phía tây tỉnh Quảng Ninh, có 21 đơn vị hành chính,
bao gồm 19 xã và 2 thị trấn Mạo Khê và Đông Triều [26, 27]. Diện tích tự nhiên toàn
huyện là 397,2 km2, bằng 6,8% diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Dân số trung bình của
Đông Triều năm 2009 là 156.627 người, mật độ dân số 394 người/km2, cao hơn mức
trung bình của toàn tỉnh (183 người/km2) [28]. Tài nguyên khoáng sản có trữ lượng
lớn và đa dạng như than đá (60 triệu tấn); khoáng sản VLXD (đất sét, cao lanh, đá vôi,
cát, sỏi…). Huyện có nhiều di tích lịch sử như chùa Quỳnh Lâm, đền An Sinh, chùa
Ngọa Vân, am Long Động, chùa Hồ Thiên và hệ thống lăng mộ Nhà Trần có thể khai
thác du lịch.
Việc khai thác tài nguyên cho phát triển KT ở huyện Đông Triều còn nhiều tác
động tiêu cực [10, 14, 16, 19]: i) Công nghiệp khai thác (than, VLXD) chiếm 62,7%
giá trị ngành CN (2009), đã gây suy thoái môi trường đất, nước, không khí và ảnh
hưởng trực tiếp đến đời sống, sức khỏe của người dân; ii) Đông Triều là vùng trồng
cây ăn quả trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh nhưng với các loại cây trồng na, vải, cam
đường,… nhưng cho hiệu quả kinh tế chưa cao và còn nhiều rủi ro; iii) Rừng có vai trò
quan trọng cho bảo vệ môi trường, nhất là bảo đảm an toàn cho các hồ chứa nước đã bị
suy thoái; iv) Diện tích trồng lúa bị suy giảm do chuyển đổi sử dụng đất, đất bị nhiễm
mặn và nguồn nước tưới bị ô nhiễm;…
Với 60% diện tích tự nhiên là đất đồi núi, 66% diện tích đất nông, lâm nghiệp
và khoảng 70% dân số tham gia hoạt động nông nghiệp, tạo ra giá trị kinh tế khoảng
352 tỷ đồng năm 2009 [28], việc [download]đánh tổng hợp điều kiện địa lý cho phát triển nông,
lâm nghiệp có ý nghĩa quan trọng cho phát triển bền vững huyện Đông Triều.
2. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
Luận văn ThS. Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu sự phân hóa cảnh quan khu vực huyện Đông Triều. Xây dựng cơ sở khoa học đánh giá tổng hợp các điều kiện địa lý lãnh thổ theo tiếp cận kinh tế sinh thái áp dụng cho huyện Đông Triều. Luận văn phân tích hiện trạng phát triển và đánh giá kinh tế sinh thái cảnh quan cho mục đích phát triển nông lâm nghiệp huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Đề xuất giải pháp tổ chức không gian lãnh thổ phát triển nông lâm nghiệp huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Mục tiêu của luận văn xác lập cơ sở khoa học cho việc khai thác, sử dụng hợp
lý và phát triển nông, lâm nghiệp dựa trên đánh giá kinh tế sinh thái các cảnh quan
huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
Với mục tiêu như trên, nhiệm vụ của luận văn đặt ra là:
- Nghiên cứu sự phân hóa cảnh quan khu vực huyện Đông Triều.
- Xây dựng cơ sở khoa học đánh giá tổng hợp các điều kiện địa lý lãnh thổ theo
tiếp cận kinh tế sinh thái áp dụng cho huyện Đông Triều.
- Phân tích hiện trạng phát triển và đánh giá kinh tế sinh thái cảnh quan cho mục
đích phát triển nông lâm nghiệp huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
- Đề xuất giải pháp tổ chức không gian lãnh thổ phát triển nông lâm nghiệp
huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Phạm vi không gian: giới hạn trong lãnh thổ hành chính huyện Đông Triều,
tỉnh Quảng Ninh, tỷ lệ nghiên cứu 1:50.000.
Phạm vi khoa học: Với mục tiêu và nhiệm vụ đã đặt ra, luận văn chỉ giới hạn
phạm vi nghiên cứu trong những vấn đề sau:
- Xây dựng bản đồ cảnh quan huyện Đông Triều ở tỷ lệ 1:50.000 và phân tích
đặc điểm cảnh quan huyện Đông Triều;
- Đánh giá cảnh quan cho phát triển nông, lâm nghiệp, trong đó lấy dạng cảnh
quan là đơn vị cơ bản để đánh giá.
- Đề xuất giải pháp tổ chức không gian lãnh thổ phát triển nông lâm nghiệp và
phát triển kinh tế theo quan điểm phát triển bền vững.
4. CƠ SỞ DỮ LIỆU
- Các tài liệu, công trình nghiên cứu về cảnh quan cho phát triển nông, lâm
nghiệp.
- Các tài liệu, công trình nghiên cứu về huyện Đông Triều có liên quan đến
hướng nghiên cứu của luận văn.
- Tài liệu, số liệu thống kê hàng năm về tình hình phát triển kinh tế - xã hội
của huyện Đông Triều và tỉnh Quảng Ninh.
- Các tài liệu về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên huyện Đông Triều
và tỉnh Quảng Ninh.
- Các kết quả điều tra ngoài thực địa và điều tra xã hội học.
- Các bản đồ và tài liệu có liên quan khác.
5. KẾT QUẢ VÀ Ý NGHĨA
Kết quả: Các kết quả quan trọng của đề tài bao gồm:
- Phân tích các nhân tố thành tạo và đặc điểm cảnh quan huyện Đông Triều, thể
hiện trên bản đồ cảnh quan huyện Đông Triều;
- Đánh giá cảnh quan cho phát triển lâm nghiệp, phòng hộ, bảo tồn và cho phát
triển một số loại cây trồng chính tại địa phương (keo, vải, na, lúa);
- Hoạch định không gian phát triển nông, lâm nghiệp huyện Đông Triều trên cơ
sở tích hợp mức độ thích nghi sinh thái, hiệu quả kinh tế-xã hội và tính bền vững môi
trường, phù hợp với các chính sách phát triển kinh tế của địa phương;
- Xây dựng được tập bản đồ điều kiện tự nhiên, KT-XH, bản đồ cảnh quan,
đánh giá thích nghi sinh thái các cảnh quan cho phát triển nông, lâm nghiệp và bản đồ
định hướng tổ chức không gian phát triển nông, lâm nghiệp.
Ý nghĩa khoa học: Phát triển lý luận về hướng liên kết lưu vực và cảnh quan
trong đánh giá tổng hợp điều kiện lãnh thổ miền đồi, núi cho cho phát triển nông lâm
nghiệp trên cơ sở đánh giá cảnh quan.
Ý nghĩa thực tiễn: Cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn trợ giúp cho các nhà
quản lý địa phương trong hoạch định không gian sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ
môi trường liên quan đến nông, lâm nghiệp tại huyện Đông Triều.
6. CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN
Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu đánh giá cảnh quan cho
phát triển nông lâm nghiệp huyện Đông Triều.
Chương 2: Phân tích đặc điểm cảnh quan huyện Đông Triều.
Chương 3: Đánh giá cảnh quan và định hướng tổ chức không gian phát triển
nông lâm nghiệp huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1013908 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement