Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By m0m_xinh_lazy_dkny
#973634 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Tìm hiểu Công nghệ lò hơi siêu và trên siêu tới hạn. Đánh giá tình hình sửdụng và phát triển công nghệ siêu tới hạn trên thế giới. Phân tích khả năng áp dụng công nghệ siêu tới hạn tại Việt Nam. Phân tích khả năng tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải KNK khi áp dụng công nghệ siêu tới hạn. Phân tích rõ những thuận lợi và khó khăn, các rào cản khi áp dụng Công nghệ siêu tới hạn ở Việt Na
MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1
1. Tính cần thiết của đề tài nghiên cứu ...................................................................1
2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu.........................................................................3
3. Nội dung nghiên cứu...........................................................................................3
Chƣơng 1 - TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU...................................4
1.1. TỔNG QUAN VỀ KHÍ NHÀ KÍNH...............................................................4
1.1.1. Thực trạng phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực nhiệt điện.....................4
1.1.2. Khí nhà kính và tác động của biến đổi khí hậu.........................................6
1.2. TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ NHIỆT ĐIỆN THAN ...............................9
1.2.1. Hiện trạng công nghệ các nhà máy nhiệt điện than ở Việt Nam ..............9
1.2.2. Giới thiệu về công nghệ lò hơi siêu tới hạn ............................................16
1.2.3. Tình hình sử dụng công nghệ lò hơi có thông số hơi siêu tới hạn trên Thế
giới ....................................................................................................................24
1.2.4. Định hƣớng phát triển các nhà máy nhiệt điện than ở Việt Nam ...........26
1.2.5. Những thách thức trong phát triển công nghệ SC tại Việt Nam.............28
Chƣơng 2 - ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ......................31
2.1. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU...............................................31
2.2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU..................................................................31
2.2.1. Phƣơng pháp điều tra, khảo sát thu thập thông tin..................................31
2.2.2. Phƣơng pháp chuyên gia .........................................................................31
2.2.3. Phƣơng pháp kế thừa...............................................................................32
2.2.4. Phƣơng pháp tính toán ............................................................................33 2.2.5. Phƣơng pháp phân tích so sánh...............................................................38
Chƣơng 3 - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN.................................39
3.1. HIỆN TRẠNG PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TỪ CÁC NHÀ MÁY NHIỆT
ĐIỆN THAN .........................................................................................................39
3.2. TÍNH TOÁN KHẢ NĂNG GIẢM PHÁT THẢI KNK KHI ÁP DỤNG
CÔNG NGHỆ SIÊU TỚI HẠN ............................................................................40
3.2.1. Tính toán lƣợng giảm nhiên liệu tiêu thụ khi áp dụng công nghệ SC ....40
3.2.2. Tính toán mức giảm phát thải khí nhà kính khi áp dụng công nghệ SC.44
3.2.3. Phân tích khía cạnh kinh tế của việc ứng dụng công nghệ siêu tới hạn..49
3.3. PHÂN TÍCH CÁC RÀO CẢN TRONG VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ
SIÊU TỚI HẠN VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC.................................................53
3.3.1. Các rào cản về kỹ thuật ...........................................................................53
3.3.2. Các rào cản về kinh tế và quản lý ...........................................................56
3.3.3. Rào cản về quản lý ..................................................................................57
3.3.4. Giải pháp khắc phục................................................................................58
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................................62
1. Kết luận .............................................................................................................62
2. Kiến nghị...........................................................................................................64
TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................65
Phụ lục 1 - Bộ thông số đầu vào của IPCC 2006 software ..................................67
Phụ lục 2 - Bộ thông số đầu vào tính toán phát thải đƣờng cơ sở và giảm phát
thải. ...........................................................................................................................76
Phụ lục 3 - Bộ thông số đầu vào tính chi phí lợi ích của các loại lò Sub, SC và
USC...........................................................................................................................77 MỞ ĐẦU
1. Tính cần thiết của đề tài nghiên cứu
Kế hoạch phát triển ngành điện đƣợc đƣa ra trong Quy hoạch Phát triển Điện
lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến 2030 hay còn gọi Quy hoạch điện 7
(QHĐ 7) cho thấy tốc độ phát triển của nhiệt điện đặc biệt là nhiệt điện than chiếm
tỷ lệ lớn, lên tới trên 56% tổng công suất nguồn điện vào năm 2030 so với gần 19%
hiện nay. Tƣơng ứng với tỷ lệ tăng nguồn điện này, lƣợng nhiên liệu than cung cấp
cho điện sẽ tăng đáng kể từ 31,7 triệu tấn năm 2015 lên 77,7 triệu tấn năm 2020;
112 triệu tấn năm 2025 và lên đến 190,7 triệu tấn năm 2030. Giai đoạn sau năm
2015, nhu cầu nhập khẩu than phục vụ cho phát điện sẽ tăng nhanh khoảng hơn 37
triệu tấn than năm 2020 và gần 140 triệu tấn năm 2030. Tƣơng ứng với sự tăng
trƣởng tham vọng của lƣợng điện phát từ nguồn nhiên liệu là than thì lƣợng phát
thải CO2 dự kiến tăng 443,8 triệu tấn so với 47.227 nghìn tấn hiện nay (tính cho
năm 2010).
Xét về mặt công nghệ, Việt Nam hiện chủ yếu sử dụng hai loại công nghệ lò
hơi có thông số hơi dƣới và cận tới hạn cho các nhà máy nhiệt điện than, tập trung ở
2 dạng (1) công nghệ đốt than phun (PC) và (2) công nghệ lò tầng sôi (CFB). Công
nghệ đốt than của Việt Nam thuộc dạng công nghệ truyền thống hiệu suất thấp, sửa
chữa nhiều gây tốn kém và phần lớn thiết bị điều khiển tự động theo công nghệ cũ
không đáp ứng đƣợc những yêu cầu cấp thiết hiện nay.
Theo kế hoạch phát triển trong QHĐ 7, lƣợng than tiêu thụ lớn và lƣợng phát
thải khí nhà kính trở nên đáng ngại đặt ra nhu cầu cấp thiết trong việc cải tiến công
nghệ để nâng cao hiệu suất nhằm tiết kiệm nhiên liệu và giảm thiểu phát thải khí
nhà kính đáp ứng mục tiêu “tăng trƣởng xanh” đặt ra trong kế hoạch phát triển kinh
tế quốc gia theo Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 trong đó nêu rõ
nhiệm vụ của từng giai đoạn về giảm cƣờng độ phát thải khí nhà kính, giảm tiêu hao
năng lƣợng và giảm lƣợng phát thải KNK trong các hoạt động năng lƣợng.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By QUOCDUNGBR
#1044061 Thank bạn "daigai".

[ Post bai thong qua Mobile ]
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam travel
Advertisement