Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By pedam_240
#973578 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Trình bày đặc điểm thành phần vật chất, quy luật phân bố, điền kiện thành tạo của các trầm tích Đệ tứ vùng biển ven bờ Tây nam Việt Nam. Nghiên cứu đặc điểm tướng đá, thuỷ, thạch động lực của các trầm tích tầng mặt trong mối quan hệ với sự dao động của mực nước biển. Nghiên cứu mối quan hệ giữa các chu kỳ trầm tích với sự dao động của mực nước biển và chuyển động tân kiến tạo, khôi phục điều kiện tướng đá - cổ địa lý, từ đó xác lập lại lịch sử phát triển của vùng biển Tây nam Việt Nam trong kỷ Đệ tứ
Luận án TS. Thạch học - Khoáng học -Trầm tích học -- Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002


MÒDAU 8
CHUONG 1. DIÉU KIEN Tl/NHIÈN VA DAC DIEM DIA CHAT
TRUÓCDETÙ: 14
1.1. Dia ly tu nhién 14
1.1.1. Vi tri dia ly vùng nghién euu 14
1.1.2. Dac diém khi hàu 14
1.1.3. He thò'ng dòng chày cùa phàn lue dia ven bién 14
1.2.Dia hình dia mao 15
1.2.1. Dia hình dia mao ven bién va càc dào 15
1.2.2. Dia hình dia mao day bién nòng ven bò 15
l.S.Diéu kièn khi tuang hai vàn vùng bién ven bò Tày Nam Viét
Nam 16
1.3.1. Che dò gió 16
1.3.2. Che dò song 16
1.3.3. Che dò thuytriéu 17
1.3.4. Che'do dòng chày 17
1.4. Sa lugc dac diém dia chat truóc De tu 18
1.4.1 Dia tàng 18
1.4.2. Càc thành tao magma xàm nhap 25
1.4.3. Kiéh tao 29
CHUONG 2. PHirONG PHAP LUAN VA HE PHUDNG PHÀP
NGHIÉN CÙU 31
2.1. Phuong phàp luan 31
2.1.1.Casalyluan 31
2.1.2. Phàn loai tram tich De tu àp dung cho vùng bién ven bò
Tày Nam Viét Nam 32
2.2. He phuong phàp nghién cùu 35
2.2.1. Nhóm phuong phàp nghién cùu ngoài tròi 35
2.2.2. Nhóm phuong phàp nghién c^u, phàn tieh va xù ly
trong phòng 36
CHUONG 3. DÀC DIEM TRAM TICH DE TU* VÙNG BIEN VEN
BÒ TAY NAM VIÈT NAM 41
3.1.Lich su nghién CÙTJ tram tich De tu vùng bién ven bò Tày
Nam Viét Nam 41
3.1.1. Giai doan truòc nam 1975 41
3.1.2. Giai doan tu 1975 dén nay 43
3.2. Dia tàng tram tich De tu vùng bién ven bò Tày Nam Viét
Nam 47
3.2.1. Nguyén tàc phàn chia dia tàng De tu o vùng bién ven bò
Tày Nam Viét Nam 47
3.2.2. Ranh giói tram tich Neogen va De tu, ranh giói
Pleistocen va Holcen ò vùng bién ven bò Tày Nam Viét
Nam 48
3.2.3. Thang dia tàng tram tich De tu vùng bién ven bò Tày
Nam Viét Nam 49
3.2.4. Dia tàng tram tich De tu' vùng bién ven bò Tày Nam
Viét Nam 52
3.3. Dac diém thành phàn vàt chat va qui luat phàn bo eàc thành
tao tram tich De tu: vùng bién ven bò Tày Nam Viét
Nam 68
3.3.1. Thành phàn dò hat vàquy luat phàn bo 68
3.3.2. He so dò hat 70
3.3.3. Thành phàn hat vun co hoc 73
3.3.4. Thành phàn khoàng vàt set 77
3.3.5. Thành phàn hoà hoc 78
3.3.6. Càc tham só'diahoàmòi truòng tram tich 79
3.3.7. Càc phùc he co sinh 82
3.4. Càc khoàng san iién quan vói tram tich De tu vùng bién ven
bò Tày Nam Viét Nam 83
3.4.1. Thanbùn 83
3.4.2. Càt thuy tinh 84
3.4.3. Sétgachngói 84
CHUONG 4. DÀC DIEM TUÒNG DÀ - THACH DÒNG LI/C
CÙA TRAM TICH TANG MÀT TRONG MÓÌ
QUAN HE VÓI SUDAO DÒNG MÙC NUÓC BIEN 86
4.1. Khài nièm chung 86
4.1.1. Khài niem ve tram tich tàng màt 86
4.1.2. Quanniém ve tuòng dà - thach dòng lue 86
4.2. Dac diém tuòng dà - thach dòng lue cùa eàc thành tao tram
tich tàng matdày bién ven bò Tày Nam Viét Nam 87
4.2.1. Nhóm tuòng tram tich ven bò bién co (Q2^"") 87
4.2.2. Nhóm tuóng tram tich bién nòng ven bò (Q2''~) 92
4.2.3. Nhóm tuòng tram tich ven bò hien dai (Qj^) 94
CHUONG 5. LICH SÙPHÀT TRIEN CÀC THÀNH TAO TRAM
TICH DE TU VÙNG BEN VEN BÒ TÀY NAM
VIETNAM 98
5.1. Càc chu ky tiénhoàcùa tram tich De tu 98
5.1.1. Mó'i quan he giù'a càc chu ky tram tich va chu ky bién
tié'n bién thoài 98
5.1.2. Mói quan he giùa càc chu ky tram tich va chuyén dòng
tàn kiéh tao 101
5.2. Càc giai doan phàt trién cùa tram tich De tu a vùng bién ven
bò Tày Nam Viét Nam 102
5.2.1. Chu ky tram tieh thù 1 - giai doan Pleistocen som (QiO--- 103
5.2.2. Chu ky tram tich thùr2 - giai doan Pleistocen giùa (Qi^)... 104
5.2.3. Chu ky tram tich thùr 3 - giai doan Pleistocen muón
phàn som (Qi^"') 105
5.2.4. Chu ky tram tich thù* 4 - giai doan Pleistocen muón
phàn muon (Q,^-^) 107
5.2.5. Chu ky tram tich thù* 5 - giai doan Holocen som - giùa
(02^-') 108
5.2.6. Chu ky tram tich thù 6 - giai doan Holocen muón dén
nayCQ^') 110
KETLUAN 113
CAC CÒNG TRÌNH DÀ DUOC CÒNG BO LIÈN QUAN
DÉN LUAN ÀN 115
TÀI LEU THAM KHÀO 116
DANH MUC CAC BIEU BANG, HÌNH VE, ÀNH MINH HOA
TRONG LUÀN ÀN 124
MÒDAU
Tinh càp thiét cùa de tài
Vùng bién ven ber Tày Nam Viét Nam co duòng bò bién kéo dai tu Ha Tién
qua mùi Cà Mau tói Gành Hào thuóc hai phan cùa càe tinh Kièn Giang, Cà Mau va
Bac Liéu. Day là mot trong nhùng vùng co tiém nàng kinh té bién to lón vói ngu
truóng dành bàt hai san lón nhàt Viét Nam, là vùng co vi tri rat quan trong ve an
ninh quoc phòng vói nhiéu he thòng dào tién tiéu nhuPhù Quòc, Nam Du, Tho Chu.
Day cùng là vùng bién giàu tiém nàng ve khoàng san nhién liéu nhu dàu lùa, khi
dò't, than bùn va co càu truc dia chat phùc tap vói càc tram tich De tu thay dói ve
thành phàn vàt chat, mòi truòng thành tao, cà'u truc va bé day khà nhanh theo
phuong tu bò ra ngoài khoi va tu phia Ha Tién dén Cà Mau. Co che hình thành va
lich su phàt trién vùng bién ven bò Tày Nam Viét Nam mang dàu àn riéng bièt, khàc
hàn vói càc vùng bién khàc cùa Viét Nam. Mat khàc dói duyén hai vùng nghién cuu
dà xuàt hien va con tiém àn nhiéu tai bién dia chat nhu xói lo duòng bò, boi tu san
làp luóng laeh, càng bién, làm ành huòng nghiém trong tói tinh mang va tài san cùa
nhàn dàn .
Trong khu vuc nghién cùu, ò phàn lue dia ven bién dà co càc còng trình diéu
tra dia chat khoàng san ty le 1/200.000, 1/50.000, 1/25.000 va càc nghién cùu
chuyén de. Phàn bién nòng ven bò mói chi duoc diéu tra dia chat va tìm kiém
khoàng san ràn ty le 1/500.000. Ké't qua càc còng trình này dà phàn chia khà ehi tié't
dia tàng De tu, buóc dàu dà xàc làp lich su phàt trién dia chat vùng va quy luat phàn
bo mot so' loai hình khoàng san Iién quan. Tuy nhién trong càe còng trinh dò vàn
con nhùng tón tai nhu dia tàng De tu duoc phàn chia chua thóng nhàt, chua két noi
giùa càc nghién cùu tram tich De tu trén lue dia va duói bién, mòi quan he giùa dac
diém tién hoà cùa càc thành tao tram tich vói su dao dòng cùa muc nuóc bién va
hoat dòng tàn kién tao hàu nhu chua duoc de càp tói.
Càn hiéu biét day dù bàn chat càc thành tao tram tich De tu va dac diém tién
hoà cùa chùng theo khòng gian, thòi gian trong mò'i quan he vói su dao dòng muc
nuóc bién va càc hoat dòng tàn kiéh tao mói co thè làm sàng tò co che hình thành va
lich su phàt trién cùa vùng nghién cùu trong ky De tu. Do cùng là co so de trién khai
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tungvd
Hình đại diện của thành viên
By tungvd
#1027062 Thank bạn nhiều.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement