Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Doran
#973459 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

1 Một số tính chất của ánh xạ đa trị 7
1.1 Nón và các khái niệm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2 Tính liên tục theo nón của ánh xạ đa trị . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.3 Tính lồi theo nón của ánh xạ đa trị . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2 Bài toán bao hàm thức tựa biến phân kiểu Stampacchia và ứng dụng 29
2.1 Bài toán bao hàm thức tựa biến phân kiểu Stampacchia . . . . . . . . 29
2.1.1 Bài toán bao hàm thức tựa biến phân kiểu Stampacchia dạng 1 29
2.1.2 Bài toán bao hàm thức tựa biến phân kiểu Stampacchia dạng 2 30
2.2 Sự tồn tại nghiệm của bài toán bao hàm thức tựa biến phân kiểu Stam
pacchia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.2.1 Sự tồn tại nghiệm của bài toán bao hàm thức tựa biến phân vô
hướng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.2.2 Sự tồn tại nghiệm của bài toán bao hàm thức tựa biến phân kiểu
Stampacchia dạng 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.2.3 Sự tồn tại nghiệm của bài toán bao hàm thức tựa biến phân kiểu
Stampacchia dạng 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2.3 Ứng dụng của bài toán bao hàm thức tựa biến phân kiểu Stampacchia
vào một số bài toán tựa cân bằng và bài toán tối ưu . . . . . . . . . . . 46
2.3.1 Các bài toán tựa cân bằng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2.3.2 Ứng dụng của bài toán bao hàm thức tựa biến phân kiểu Stam
pacchia vào một số bài toán tựa cân bằng . . . . . . . . . . . . 47
2.3.3 Ứng dụng của bài toán bao hàm thức tựa biến phân kiểu Stam
pacchia vào bài toán tối ưu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Lý thuyết tối ưu đa mục tiêu được hình thành từ những ý tưởng về cân bằng kinh
tế, lý thuyết giá trị của Edgeworth từ năm 1881 và Pareto từ năm 1906. Cơ sở toán
học của lý thuyết này là những ánh xạ đơn trị cũng như đa trị có giá trị trong một
không gian có thứ tự thỏa mãn những tính chất nào đó đưa ra bởi Cantor và Hausdorff
vào cuối thế kỉ 19, đầu thế kỉ 20. Sau những công trình về điều kiện cần và đủ cho tối
ưu của Kuhn-Tucker, về giá trị cân bằng và tối ưu Pareto trong thập niên 50 thế kỉ
20, lý thuyết tối ưu đa mục tiêu mới thực sự được công nhận là một ngành Toán học
quan trọng và có nhiều ứng dụng trong thực tế.
Ban đầu các nhà Toán học nghiên cứu những bài toán có liên quan tới ánh xạ đơn
trị trong không gian Euclide hữu hạn chiều mà thứ tự trong nó được sinh ra bởi nón
orthant dương. Sau đó mở rộng các bài toán trong không gian vô hạn chiều với nón
bất kì và những bài toán liên quan tới ánh xạ đa trị trong không gian vô hạn chiều.
Đầu thế kỉ 20 do nhu cầu phát triển của toán học và nhiều lĩnh vực khoa học khác,
những định nghĩa, tính chất...của ánh xạ đơn trị dần dần được mở rộng cho ánh xạ đa
trị.
Đối với toán học, bài toán điểm cân bằng đơn trị, bài toán bất đẳng thức biến phân
được biết đến từ lâu, bởi các công trình của Arrow-Debreu, Nash... Sau đó bài toán
được mở rộng sang đa trị và phát triển thành các bài toán cân bằng đa trị, tựa cân
bằng, bài toán tựa tối ưu tổng quát, bài toán bao hàm thức tựa biến phân...
Đến nay, có nhiều nhà Toán học nghiên cứu về các bài toán này và đã có rất nhiều
công trình được công bố trên các tạp chí toán học có uy tín. Bài toán bao hàm thức
tựa biến phân có cách nhìn bao quát, thống nhất mối quan hệ giữa các bài toán khác
nhau trong lý thuyết tối ưu, do đó luận văn trình bày các bài toán bao hàm thức tựa
biến phân kiểu Stampacchia, đưa ra điều kiện đủ về sự tồn tại nghiệm của bài toán này dựa trên kĩ thuật vô hướng hóa hàm đa trị thông qua các phiếm hàm gξ và Gξ và
mối quan hệ của nó với các bài toán tựa cân bằng, bài toán tối ưu lý tưởng.
Bài toán bao hàm thức tựa biến phân kiểu Stampacchia dạng 1
Cho X,Y,Z là các không gian vectơ tôpô Hausdorff, D ⊂ X, K ⊂ Z là những tập
hợp con khác rỗng, C ⊂ Y là một nón. Xét các ánh xạ đa trị:Si : D → 2D; i = 1, 2,
T : D → 2K, F : K × D × D → 2Y . Tìm x ∈ D sao cho:
• x ∈ S1(x), F (y, x, x) ⊂ F (y, x, x)+C với mọi x ∈ S2(x), y ∈ T (x) (UQVIP1)
• x ∈ S1(x), F (y, x, x) ⊂ F (y, x, x)−C với mọi x ∈ S2(x), y ∈ T (x) (LQVIP1)
Bài toán bao hàm thức tựa biến phân kiểu Stampacchia dạng 2
Cho X,Y,Z là các không gian vectơ tôpô Hausdorff, D ⊂ X, K ⊂ Z là những tập
hợp con khác rỗng, C ⊂ Y là một nón. Xét các ánh xạ đa trị:Si : D → 2D; i = 1, 2,
T : D × D → 2K, F : K × D × D → 2Y . Tìm x ∈ D sao cho:
• x ∈ S1(x), F (y, x, x) ⊂ F (y, x, x)+C với mọi x ∈ S2(x), y ∈ T (x, x) (UQVIP2)
• x ∈ S1(x), F (y, x, x) ⊂ F (y, x, x)−C với mọi x ∈ S2(x), y ∈ T (x, x) (LQVIP2)
Luận văn được hoàn thành dựa trên cơ sở hai bài báo: " On the existence of solutions
of quasivariational inclusion problems of Stampacchia type" ([7]) và "On the existence
of solutions of quasi-equilibrium problems with constraints" ([8]) của các tác giả Minh
N. B. và Tan N.X.. Luận văn có cấu trúc gồm 2 chương như sau:
Chương 1. Một số tính chất của ánh xạ đa trị:
Chương này, luận văn trình bày một số khái niệm và tính chất của nón, điểm hữu
hiệu trong không gian tôpô tuyến tính, một số tính chất của ánh xạ đa trị từ một tập
con khác rỗng trong không gian tôpô tuyến tính lồi địa phương Hausdorff vào không
gian tôpô tuyến tính lồi địa phương Hausdorff, trình bày một số khái niệm mới về tính
liên tục, tính lồi (lõm) theo nón của ánh xạ đa trị, điều kiện cần và đủ để ánh xạ đa
trị là C-liên tục trên (dưới)và mối liên hệ với tính C-liên tục trên (dưới). Tiếp theo,
luận văn mở rộng định lý Banach-Steihaus cho một họ các hàm lồi (lõm) trong không gian thùng và dựa vào đó để xây dựng các điều kiện cần và đủ về tính C-liên tục trên
hay dưới của ánh xạ đa trị. Cuối chương, chúng ta đưa ra một số điều kiện liên hệ
giữa tính C-liên tục trên (dưới) trong trường hợp ánh xạ đa trị là lồi (lõm) theo nón
C. Một số các kết quả của chương này được sử dụng cho việc nghiên cứu và chỉ ra sự
tồn tại nghiệm của các bài toán ở Chương 2.
Chương 2. Bài toán bao hàm thức tựa biến phân kiểu Stampacchia và ứng
dụng
Trong chương này, luận văn trình bày bài toán trong lý thuyết tối ưu vectơ đa trị
đó là các bài toán bao hàm thức tựa biến phân kiểu Stampacchia, mỗi loại được phân
thành hai lớp trên, dưới khác nhau. Phần cuối, luận văn trình bày: các định lý về điều
kiện tồn tại nghiệm của bài toán (UQVIP); bài toán (LQVIP). Đồng thời, luận văn
cũng chỉ ra mối quan hệ giữa các bài toán bao hàm thức biến phân với các bài toán
tựa cân bằng lý tưởng trên, dưới, bài toán tựa cân bằng Pareto và điều kiện đủ về sự
tồn tại nghiệm của bài toán tối ưu lý tưởng phụ thuộc tham số.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By hoaicoc
#1019996 ad giúp mình lấy tài liệu này với. link hỏng rồi. tài liệu "bao hàm thức tựa biến phân kiểu stampacchia
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement