Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#972939 Chia sẻ cho ae link tải miễn phí báo cáo khoa học cấp bộ

Abstract
A method for the determination of rare earth elements (REEs) (La, Ce, Pr, Nd, Sm,
Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu) in several kinds of samples by inductively coupled
plasma mass spectrometry (ICP-MS) has been studied at Center for Analytical Chemistry -
ITRRE. The effect of ICP-MS operating parameters on the REO(H)+/RE+ production ratio
was studied in detail, and the optimal ICP operating conditions were established to
minimize spectral interferences of the polyatomic ions REO(H). The separation REEs from
matrix by AG 50W-x8 cation-exchange chromatography was investigated. Analytical
results of REES in spiked samples and IAEA certified referenced materials were in good
agreement with the recommended reference values. The method was applied to the
determination of REEs in environmental and geological samples located in Vietnam.

Tóm tắt
Phân tích các nguyên tố đất hiếm (REEs) trong các mẫu địa chất, sinh học bằng
ph-ơng pháp khối phổ plasma cảm ứng ICP-MS đã đ-ợc nghiên cứu tại Viện Công nghệ
xạ hiếm. ảnh h-ởng của các điều kiện đến tỷ lệ các mảnh đa nguyên tử
REO+
(REOH)/RE+
đã đ-ợc nghiên cứu đầy đủ và kỹ l-ỡng nhằm làm giảm tối đa ảnh
h-ởng của các ion đa nguyên tử (REO(H)
+
đã đ-ợc thiết lập. Quá trình tách các REEs ra
khỏi nền các nguyên tố nền mẫu bằng ph-ơng pháp sắc ký trao đổi ion sử dụng nhựa
cationit BIO-RAD 50W-x8 và DOWEX 50W-x12 đã đ-ợc nghiên cứu. Các kết quả phân
tích các mẫu thêm và mẫu chuẩn IAEA bằng qui trình phân tích đã đ-ợc xây dựng có độ
chính xác cao. Qui trình phân tích đ-ợc xây dựng đã đ-ợc áp dụng trong phân tích các sinh
học (chè, đậu t-ơng, mồng tơi...) và các mẫu địa chất của Việt Nam.


mở đầu


Việc nghiên cứu xác định vi l-ợng các nguyên tố đất hiếm (REEs) trong các mẫu
đá địa chất có ý nghĩa rất quan trọng trong nghiên cứu địa chất trong đó có các nghiên cứu
thạch luận hiện đại về nguồn gốc đá mác ma, trầm tích. Sự biến đổi rất nhỏ thành phần các
nguyên tố đất hiếm cho rất nhiều thông về địa hoá. Nhiều kết quả nghiên cứu của các nhà
địa hoá gần đây dựa trên các giá trị chính xác về hàm l-ợng các REEs trong vô số kiểu đá
khác nhau. Mặt khác, ngày nay các REEs còn đ-ợc dùng làm phân bón trong nông nghiệp
rất phổ biến trên thế giới và bắt đầu nghiên cứu sử dụng ở Việt Nam. Từ năm 1972 Trung
Quốc bắt đầu sử dụng phân bón REEs trong nông nghiệp. Sử dụng phân bón chứa các
REEs có thể làm tăng năng suất cây trồng từ 8 đến 10 %. Việc sử dụng phân bón đất hiếm
mang lại lợi ích rất lớn trong việc tăng năng suất cây trồng trong nông nghiệp những đã đặt
ra cho các nhà khoa học việc nghiên cứu cơ chế làm tăng năng suất cây trồng của các REEs
trên cơ sở phân tích đánh giá hàm l-ợng các REEs trong các tế bào của các loại cây trồng;
nghiên cứu kiểm tra đánh giá sự tồn d- của chúng trong các bộ phận khác nhau của các
loại cây; đánh giá hiện trạng và tác động của chúng đối với môi tr-ờng đất, n-ớc… và tác
động đối với con ng-ời phục vụ mục đích nghiên cứu, bảo vệ môi sinh và bảo vệ sức khoẻ
cộng đồng.
Vì vậy việc nghiên cứu phân tích đánh giá hàm l-ợng vết các REEs trong các mẫu
địa chất, mẫu sinh học nhằm phục nghiên cứu địa chất, nông nghiệp và bảo vệ môi tr-ờng
có ý nghĩa rất lớn.
tổng quan

Các nguyên tố đất hiếm (hay các kim loại đất hiếm) bao gồm các nguyên tố có
nguyên tử số từ 57 đến 71, lần l-ợt theo thứ tự có tên là lantan, ceri, praseodym, neodym,
prometi, samari, europi, gadolini, terbi, dysprosi, holmi, erbi, thuli, ytterbi, and luteti. Yttri
(Nguyên tử số: 39) và đôi khi ng-ời ta tính cả scandi (nguyên tử số: 21) vào nhóm nguyên
tố đất hiếm.
Hàm l-ợng trung bình của tổng các nguyên tố đất hiếm trong vỏ trái đất là 10-2
%.
Hàm l-ợng của từng nguyên tố riêng biệt không đồng nhất. Các nguyên tố có số thứ tự
chẵn trong bảng tuần hoàn chiếm -u thế hơn. Phổ biến hơn cả là ceri, neodim, ytri. Hàm
l-ợng trung bình trong lớp vỏ trái đất ( chỉ số Clark) của từng nguyên tố nh- trong bảng
[1.1].
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

nguyên lý máy icp ms mọi chủ đề
icp mọi chủ đề
mau mang trinh nhieu hay it mọi chủ đề
ung dung cua phuong phap von ampe mọi chủ đề
Phân tích lượng nhỏ các nguyên tố đất hiếm trong lớp phủ
Xác định vài chỉ tiêu lượng vết trong bột vonfram dùng cho thuốc
Xây dựng quy trình xác định đồng, chì, cadimi trong mẫu
Xây dựng quy trình xác định đồng, chì, cadimi trong mẫu huyết thanh bằng phương pháp quang phổ plasma ghép nối khối phổ (ICP-MS)
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement