Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By votrungtruong3190
#971936 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Hóa Phân tích -- Trường đại học Khoa học tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Nghiên cứu, khảo sát các điều kiện thực nghiệm, với mục đích nghiên cứu phương pháp xac đinh hàm lượng Dioxin trong mẫu đất, sau đó ứng dụng phương pháp để phân tích một số mẫu thực lấy tại sân bay Biên Hòa, đã thu được một số kết quả sau: Thiết lập điều kiện phân tích sắc ký khí; Chuẩn hóa detector khối phổ; Nghiên cứu, khảo sát, lựa chọn khí tác nhân ion hóa trung gian tối ưu; Nghiên cứu, khảo sát, lựa chọn lưu lượng khí tối ưu của khí ion hóa trung gian; Nghiên cứu, khảo sát, lựa chọn nhiệt độ làm việc tối ưu của nguồn ion; Đánh giá khả năng phân tích các hợp chất Dioxin/Furan bằng kỹ thuật GC-MS/NCI; Đánh giá hiệu suất thu hồi; Ứng dụng phương pháp phân tích, phân tích hàm lượng chất Dioxin lấy tại sân bay Biên Hòa.
MỞ ĐẦU
Hậu quả của cuộc chiến tranh da cam do quân đội Mỹ để lại trên chiến
trƣờng Việt Nam cho đến hôm nay còn rất nặng nề, một thảm họa da cam chƣa từng
có trong lịch sử loài ngƣời. Việt Nam là nƣớc có các vùng nhiễm dioxin cao nhất
trên thế giới. Đặc biệt là những “điểm nóng” có hàm lƣợng chất dacam/dioxin vƣợt
xa giới hạn cho phép nhƣ tại sân bay Biên Hòa, Đà Nẵng, Phù Cát…[2,3].
Cơ Quan Bảo vệ Môi trƣờng Hoa kỳ (US EPA) đã có những định nghĩa khác
nhau về nhóm chất dioxin. Theo định nghĩa ngày 12/6/2001, nhóm chất dioxin là
một tập hợp của 29 hợp chất gây nhiều tác động sinh hóa lên thú vật gồm 7 chất
PCDD, 10 hợp chất PCDF, và 12 chất PCB tƣơng tự dioxin.
Theo các nhà khoa học châu Âu, nhóm chất dioxin đã đƣợc nhìn rộng ra xa
hơn nữa, gồm có tất cả 210 hóa chất trong nhóm dibenzo-p-dioxin, dibenzofuran, và
209 chất trong nhóm PCB. Trong số 210 hợp chất của PCDD và PCDF, chỉ có 17
chất thế clo ở các vị trí 2,3,7,8 đƣợc xem là độc hại hơn cả. Vì vậy, chúng đƣợc gọi
là 17 chất đồng loại độc dioxin/furan. Để phân tích nồng độ, hay ƣớc lƣợng định
mức hấp thụ hàng ngày cho con ngƣời, các nhà hóa học thƣờng dùng chỉ số “độ độc
tƣơng đƣơng” (toxicity equivalence – TEQ) để chỉ lƣợng dioxin trong máu hay sữa
mẹ...Thí dụ khi nói 1ng TEQ có nghĩa là hỗn hợp dioxin hiện diện trên tƣơng đƣơng
với 1ng 2,3,7,8-TCDD [1, 2].
Theo kết quả của các nhà dịch tễ học thuộc Đại học Columbia (New York)
kéo dài hơn 3 năm, công bố trên tập san Nature ngày 17/4/2003, bộ 422, trang 681-
687 với tựa đề “The extent and patterns of usage of Agent Orange other herbicides
on Vietnam”. Trong khoảng 10 năm từ 1961-1971, Mỹ đã phun rải ở Miền Nam
Việt Nam 76.9 triệu lít hóa chất, trong đó có khoảng 64% là chất độc da cam (hay
49,3 triệu lít), một hàm lƣợng dioxin tƣơng đƣơng 366kg 2,3,7,8 - TCDD (trong khi
đó khoảng 30kg dioxin thải ra môi trƣờng sẽ để lại di chứng cho sức khỏe và sinh
sản 30 năm sau, chỉ cần 80g tan trong hệ thống cấp nƣớc có thể tiêu diệt một thành
phố 8 triệu dân). Trong đó, sân bay Biên Hòa là một căn cứ chính của chiến dịch
Ranch Hand, đã lƣu giữ khoảng 98.000 thùng chất da cam, 45.000 thùng chất trắng
và 16.000 thùng chất xanh (US DOD report, 2007). Hơn 11.000 thùng chất diệt cỏ
đã đƣợc vận chuyển ra khỏi sân bay Biên Hòa trong chiến dịch Pacer Ivy vào năm
1970. Các nghiên cứu gần đây cho thấy mức độ ô nhiễm dioxin tại Biên Hòa là rất
cao [3, 20, 21]. Nhƣ vậy, việc phân tích phát hiện nồng độ của dioxin trong môi
trƣờng là rất cần thiết…
Tuy nhiên, việc phân tích các chất dioxin ở nƣớc ta còn nhiều khó khăn, đặc
biệt hạn chế trong việc phân tích các mẫu có hàm lƣợng siêu vết. Với mục tiêu
nghiên cứu thiết lập kỹ thuật phân tích hàm lƣợng dioxin trong mẫu đất, Luận văn
đã thực hiện nghiên cứu, khảo sát, tìm các điều kiện tối ƣu phân tích hàm lƣợng 17
đồng loại độc dioxin/furan trong mẫu đất trên máy sắc ký khí phân giải cao - khối
phổ phân giải thấp, dùng nguồn ion hóa va chạm điện tử (EI). Đông thời, nghiên
cứu ứng dụng kỹ thuật ion hóa hóa học, ion âm (CI). Phƣơng pháp này đƣợc xây
dựng dựa trên tài liệu gốc là tài liệu “phƣơng pháp EPA 8280b - phân tích dioxin và
furan bằng sắc ký khí phân giải cao kết hợp với detector khối phổ phân giải thấp”
do Cục Bảo vệ môi trƣờng Mỹ ban hành.
Hiện nay, trên thế giới đã phát triển và sử dụng sắc ký khí phân giải cao kết
hợp với detector khối phổ phân giải cao để phân tích dioxin/furan. Tuy nhiên, do
điều kiện PTN, chƣa có máy sắc ký khí khối phổ phân giải cao và mức độ ô nhiễm
dioxin ở sân bay Biên Hòa là khá cao nên đề tài định hƣớng nghiên cứu, khai thác,
sử dụng hiệu quả hơn các thiết bị sắc ký khí khối phổ phân giải thấp hiện có tại
phòng thí nghiệm, dùng ngƣồn ion hóa hóa học, ion âm (CI) giúp phát huy tốt năng
lực phân tích, nhằm đáp ứng nhu cầu phân tích dioxin trong tình hình hiện nay.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement