Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#971835 Link tải luận văn miễn phí cho ae
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOANi
LỜI CẢM ƠN .ii
PHẦN MỞ ĐẦU.1
1.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu1
2. Mục tiêu nghiên cứu2
3. Nội dung và phƣơng pháp nghiên cứu ...3
3.1 Nội dung nghiên cứu .3
3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu...3
4. Bố cục luận văn4
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU...5
1.1 Cơ sở khoa học của quy hoạch sử dụng đất.5
1.1.1 Các cơ sở về lý thuyết và thực tiển5
1.1.1.1 Phân vùng và quy hoạch ...5
1.1.1.2 Vị trí, vai trò của quy hoạch sử dụng đất...8
1.1.2 Lý luận về quy hoạch sử dụng đất ở Việt Nam..10
1.1.2.1 Hệ thống quy hoạch sử dụng đất 10
1.1.2.2 Đặc điểm của quy hoạch sử dụng đất.11
1.1.3 Mối quan hệ của quy hoạch sử dụng đất với các quy hoạch khác.12
1.2 Nội dung và phƣơng pháp quy hoạch sử dụng đất17
1.2.1 Nội dung quy hoạch sử dụng đất.17
1.2.1.1 Theo luật đất đai năm 1993. .17
1.2.1.2 Theo luật đất đai năm 2003. .18
1.2.1.3 Theo luật đất đai năm 2013...20
1.2.2 Phƣơng pháp quy hoạch sử dụng đất. .21
1.2.3 Hệ thống pháp luật về quy hoạch sử dụng đất đai ở nƣớc ta.22
1.2.3.1 Giai đoạn từ năm 1993 – 2003.22
1.2.3.2 Giai đoạn từ năm 2003 – 2013 .23
CHƢƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC
HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU.25
2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của Huyện Nhà Bè..25
2.1.1 Điều kiện tự nhiên 25
2.1.1.1 Vị trí địa lý.25
2.1.1.2 Khí hậu...25
2.1.1.3 Địa hình..26
2.1.1.4 Địa chất. .26
2.1.1.5 Các nguồn tài nguyên26
2.1.1.6 Thực trạng môi trƣờng..31
2.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội. ..31
2.1.3 Đặc điểm chung về sử dụng đất và quy hoạch sử dụng đất...32
2.1.4 Thực trạng phát triển kinh tế- xã hội...34
2.1.4.1 Khu vực kinh tế nông nghiệp ...34
2.1.4.2 Thủy sản.35
2.1.4.3 Khu vực kinh tế công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (do huyện quản lý)35
2.1.4.4 Khu vực kinh tế thƣơng mại – dịch vụ 35
2.1.5 Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và môi trƣờng ...36
2.3 Tình hình thực hiện các chỉ tiêu QH, KHSDĐ huyện Nhà Bè giai đoạn 2010-
2020 37
2.3.1 Tình hình thực hiện chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất ..37
2.3.1.1 Đất nông nghiệp 37
2.3.1.2 Đất phi nông nghiệp..38
2.3.1.3 Đất chƣa sử dụng:..39
2.3.2 Chi tiết thực hiện chỉ tiêu quy hoạch sử dụng các loại đất 39
2.3.2.1. Đất nông nghiệp ...40
2.3.2.2 Đất phi nông nghiệp..42
2.3.2.3 Đất chƣa sử dụng...50
2.3.2.4 Đất đô thị50
2.3.2.5 Đất khu du lịch ..50
2.3.2.6 Diện tích đất bố trí để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện
Nhà Bè (theo quy định) .50
2.3.3 Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất54
2.3.3.1 Nhóm đất nông nghiệp..54
2.3.3.2 Nhóm đất phi nông nghiệp ...55
2.3.3.3 Đất chƣa sử dụng...57
2.3.4 Đánh giá những nguyên nhận tồn tại trong công tác triển khai thực hiện quy
hoạch sử dụng đất. .57
2.4 Tình hình quản lý sử dụng đất đai ..58
2.4.1 Tình hình quản lý đất đai .58
2.4.1.1 Ban hành các văn bản về quản lý, sử dụng đất đai và tổ chức thực hiện...58
2.4.1.2 Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập
bản đồ hành chính..59
2.4.1.3 Khảo sát, đo đạc, đánh giá, phân hạng đất; lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện
trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất59
2.4.1.4 Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai.60
2.4.1.5 Quản lý việc giao, cho thuê đất, thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất .61
2.4.1.6 Đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất (giấy CNQSDĐ) ...63
2.4.1.7 Thống kê, kiểm kê đất đai.65
2.4.1.8 Quản lý tài chính về đất đai ..65
2.4.1.9 Quản lý và phát triển thị trƣờng quyền sử dụng đất trong thị trƣờng bất động
sản ...66
2.4.1.10 Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của ngƣời Sử Dụng
Đất...66
2.4.1.11 Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và
xử lý vi phạm pháp luật về đất đai67
2.4.1.12 Giải quyết tranh chấp về đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo các vi phạm
trong việc quản lý và sử dụng đất đai...67
2.4.1.13 Quản lý các hoạt động về đất đai ...67
2.4.2 Hiện trạng sử dụng đất đai và biến động các loại đất.67
2.4.2.1 Giai đoạn 2000 - 2005...68
CHƢƠNG 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN
HUYỆN NHÀ BÈ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2010-2020. ...73
3.1 Giải pháp về cơ chế chính sách ..73
3.1.1 Chính sách đất đai 73
3.1.2 Chính sách khuyến khích đầu tƣ..74
3.1.3 Chính sách phát triển hệ thống kỹ thuật hạ tầng.75
3.1.4 Chính sách thu hút và đào tạo nguồn nhân lực...75
3.1.5 Chính sách về khoa học và công nghệ 75
3.2.2 Quản lý đất đai..76
3.3 Giải pháp về phát triển kinh tế đi đôi với xữ lý, cải tạo và bảo vệ môi trƣờng ...77
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 79
TÀI LIỆU THAM KHẢO ..81
PHỤ LỤC...83
PHẦN MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu.
Đất đai là tài sản quốc gia có giá trị lớn, có vị trí đặc biệt quan trọng đối với đời
sống của từng hộ gia đình, cá nhân, là tƣ liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan
trọng của môi trƣờng sống, là cơ sở để xây dựng và phát triển không gian kinh tế, xã
hội và phát triển dân sinh, an ninh quốc phòng. Đất đai có những tính chất đặc biệt
là có giới hạn về số lƣợng nhƣng vô hạn về thời gian sử dụng và có vị trí cố định
trong không gian. Vì thế, đất đai là tƣ liệu sản xuất không thể thay thế đƣợc. Để sử
dụng và khai thác một cách có hiệu quả, hợp lý và có tính kinh tế cao trên cả ba
phƣơng diện kinh tế, xã hội, môi trƣờng cảnh quan thì công tác quy hoạch sử dụng đất
là rất quan trọng.
Quy hoạch sử dụng đất là hệ thống các biện pháp kinh tế, kỹ thuật và pháp chế
của nhà nƣớc về tổ chức sử dụng và quản lý đất đai đƣợc đầy đủ, hợp lý, khoa học, có
hiệu quả cao; thông qua việc phân phối và tái phân phối quỹ đất ở địa phƣơng, tổ chức
sử dụng đất nhƣ một tƣ liệu sản xuất cùng với các tƣ liệu sản xuất khác gắn liền với đất
nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất xã hội, tạo điều kiện bảo vệ đất và bảo vệ môi trƣờng.
Hiến pháp nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 khẳng định:
“Nhà nước thống nhất quản lý toàn bộ đất đai theo quy hoạch và pháp luật, bảo đảm
sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả” (Điều 18, Chƣơng II); Luật Đất đai 2003 ( điều
6) và 2013 đều khẳng định ( điều 22): Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai là một
trong những nội dung quản lý nhà nƣớc về đất đai. Do đó, quy hoạch sử dụng đất là
nhiệm vụ của Nhà nƣớc. Thông qua quy hoạch, Nhà nƣớc thực hiện mục tiêu phát triển
kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, điều tiết sử dụng đất, …ngăn chặn tiêu
cực trong việc sử dụng đất và hoạt động giao dịch liên quan đến đất đai cũng nhƣ trong
việc phát triển thị trƣờng bất động sản. Căn cứ vào quy hoạch Nhà nƣớc tiến hành giao
đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, triển khai thực hiện quy hoạch…Đồng
thời, quản lý việc phát triển đô thị phù hợp với quy định pháp luật.
Quy hoạch sử dụng đất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ trong trƣớc mắt
mà cả lâu dài. Việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất đóng vai trò quyết định tính khả
thi và hiệu quả của phƣơng án quy hoạch sử dụng đất. Thực hiện quy hoạch, kế hoạch
sử dụng đất phải phù hợp với yêu cầu thực tế về phát triển kinh tế - xã hội của địa
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
#989145 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement