Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#971818 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
CHƯƠNG 1.................................................................................................................3
TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ...................................................................................3
1.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN CỦA HUYỆN NGHI LỘC ..........................................3
1.1.1. Vị trí địa lí ..................................................................................................3
1.1.2. Đặc điểm địa hình, thổ nhưỡng ...................................................................5
1.1.3. Điều kiện khí tượng – thủy văn...................................................................8
1.1.4. Các nguồn tài nguyên thiên nhiên ...............................................................9
1.2. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI VÀ ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG TRỒNG TRỌT
..........................................................................................................................11
1.2.1. Cơ cấu ngành và tăng trưởng kinh tế huyện Nghi Lộc...............................11
1.2.2. Điều kiện xã hội........................................................................................12
1.3. BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ CÁC BIỂU HIỆN CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI
ĐỊA PHƯƠNG ĐẾN NĂM 2030.......................................................................19
1.3.1. Khái niệm biến đổi khí hậu và các biểu hiện của biến đổi khí hậu ở địa
phương đến năm 2030...................................................................................19
1.3.2. Các kịch bản biến đổi khí hậu ở Việt Nam và những dự báo thay đổi các
yếu tố khí hậu ở địa phương đến năm 2030 ...................................................24
1.4. TÍNH NHẠY CẢM VÀ TỔN THƯƠNG DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN HOẠT
ĐỘNG TRỒNG TRỌT......................................................................................29
1.5.1. Trên thế giới .............................................................................................30
1.5.2. Ở Việt Nam ..............................................................................................31
CHƯƠNG 2...............................................................................................................34
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU..............................................34
2.1. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU.........................................................34
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu ...............................................................................34
2.1.2. Phạm không gian vi nghiên cứu................................................................34
2.2. PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.................34
2.2.1. Phương pháp tiếp cận................................................................................34
2.2.2. Phương pháp nghiên cứu ..........................................................................35
CHƯƠNG 3...............................................................................................................38
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ........................................................38
3.1. BIỂU HIỆN VÀ DỰ BÁO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU HUYỆN NGHI LỘC ĐẾN
NĂM 2030 ........................................................................................................38
3.1.1. Chế độ nhiệt .............................................................................................38
3.1.2. Chế độ mưa ..............................................................................................39
3.1.3. Xâm mặn ..................................................................................................40
3.1.4. Nước biển dâng.........................................................................................40
3.1.5. Thiên tai và các hiện tượng thời tiết cực đoan khác...................................41
3.2. HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT VÀ TÍNH NHẠY CẢM VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
CỦA HOẠT ĐỘNG TRỒNG TRỌT TẠI HUYỆN NGHI LỘC, TỈNH NGHỆ AN
..........................................................................................................................41
3.2.1. Hiện trạng sản xuất ngành trồng trọt .........................................................41
3.2.2. Tính nhạy cảm với biến đổi khí hậu của hoạt động trồng trọt huyện Nghi
Lộc, tỉnh Nghệ An.........................................................................................49
3.3. ĐÁNH GIÁ VÀ DỰ BÁO NHỮNG ẢNH HƯỞNG VẢ TỔN THƯƠNG HOẠT
ĐỘNG TRỒNG TRỌT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGHI LỘC ĐẾN NĂM 2030
..........................................................................................................................50
3.3.1. Nước biển dâng.........................................................................................50
3.3.2. Xâm mặn ..................................................................................................52
3.3.3. Tác động của gia tăng nhiệt độ..................................................................53
3.3.4. Thay đổi lượng mưa..................................................................................53
3.4. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG
LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT HUYỆN NGHI LỘC .............................................54
3.4.1. Giải pháp cho giai đoạn 2014-2020...........................................................54
3.4.2. Giải pháp cho giai đoạn 2020 - 3020.........................................................67
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ...................................................................................68
I. KẾT LUẬN .........................................................................................................68
II. KIẾN NGHỊ .......................................................................................................68
TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................69

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiêt của Đề tài nghiên cứu
Trong bối cảnh toàn cầu đang chịu những ảnh hưởng to lớn của biến đổi khí
hậu, ngành nông nghiệp mỗi quốc gia phải đối mặt với nhiều thách thức và đòi hỏi
những giải pháp thích ứng nhằm đảm bảo tình hình sản xuất và an ninh lương thực
[15]. Việt Nam là một trong các quốc gia dễ bị tổn thương nhất bởi ảnh hưởng của
biến đổi khí hậu [3]. Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong 50 năm
qua nhiệt độ trung bình năm đã tăng khoảng 0,7oC và mực nước biển đã dâng
khoảng 20 cm [3]. Sự gia tăng cường độ của thiên tai và tần suất các hiện tượng thời
tiết cực đoan trong những năm qua đã gây nên những tổn thất lớn về kinh tế, xã hội
[3]. Trước những thách thức từ biến đổi khí hậu, các mục tiêu thiên niên kỷ và sự
phát triển bền vững của quốc gia trong tương lai có khả năng sẽ không đạt được nếu
không có những giải pháp ứng phó kịp thời.
Hoạt động trồng trọt tại Việt Nam thường có quy mô nhỏ, cách canh
tác lạc hậu, phụ thuộc chủ yếu vào điều kiện tự nhiên nên rất nhạy cảm và dễ chịu
tác động bởi sự thay đổi của các yếu tố thời tiết [21]. Sự gia tăng nhiệt độ, thời tiết
cực đoan có khả năng gây nên những thất thoát về năng suất cây trồng và lợi nhuận
sản xuất. Bên cạnh đó, hiện tượng xâm nhập mặn và suy thoái đất do nước biển
dâng càng gia tăng tính dễ tổn thương của hoạt động hoạt đông trồng trọt [19]. Việt
Nam có hơn 48% lực lượng lao động tham gia hoạt động sản xuất nông nghiệp và
khoảng 68% dân số sinh sống tại các khu vực nông thôn [8]. Nhận thức được mối
nguy hiện hữu, việc đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và đề xuất những giải
pháp ứng phó đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp nói chung, trồng trọt nói
riêng là việc làm cấp thiết để duy trì sự phát triển bền vững quốc gia [3].
Nghi Lộc là một huyên ven biển của tỉnh Nghệ An, có diện tích tự nhiên
347,70 km2, trong đó diện tích đất nông nghiệp chiếm 143.1 km2. Huyện Nghi Lộc
có đặc điểm khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có địa hình đa dạng với địa hình thấp
dần từ Tây sang Đông bao gồm vùng đồng bằng và bán sơn địa. Khí hậu khu vực Nghi Lộc có thể phân thành 2 mùa rõ rệt và sự chênh lệch nhiệt độ hai mùa khá cao.
Mùa khô từ tháng 5 đến tháng 9, nhiệt độ trung bình từ 23,5 đến 24,5 oC, vào tháng
7 nhiệt độ có thể lên đến 40oC. Mùa mưa từ tháng 10 đến tháng 4, nhiệt độ trung
bình 19.5 đến 20.5 oC. Lượng mưa trung bình hàng năm khoảng 1900 mm, lớn nhất
2.600 mm và nhỏ nhất 1.100 mm. Lượng mưa phân bố không đều và chủ yếu tập
trung vào khoảng cuối tháng 8 đến tháng 10, đây là thời điểm thường xảy ra lũ lụt
(Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Là địa phương nhạy cảm với
biển đổi khí hậu, Nghi Lộc có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thời tiết cực
đoan, xâm nhập mặn và suy thoái đất. Do đó, hoạt động hoạt động trồng trọt tại
Nghi Lộc cần được đánh giá và dự báo trước những tác động của biến đổi khí
hậu và đề xuất những giải pháp hiệu quả nhằm đảm bảo phát triển bền vững hoạt
động hoạt động trồng trọt. Nghiên cứu “Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu
đến hoạt động trồng trọt tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2000 - 2013
và đề xuất giải pháp ứng phó cho giai đoạn 2014 - 2030” sẽ cung cấp những dẫn
liệu quan trọng về đánh giá tính nhạy cảm của hoạt động hoạt động trồng trọt và
góp phần đưa ra những giải pháp ứng phó phù hợp cho địa bàn cấp huyện điển hình
tại huyện Nghi Lộc, làm tiền đề cho việc nghiên cứu khả năng áp dụng tại một số
địa phương khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
2. Mục tiêu của đề tài
- Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và tính tổn thương của hoạt động
trồng trọt tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An giai đoạn 2000 – 2013.
- Dự báo sự thay đổi của các yếu tố khí hậu và khả năng bị tổn thương của hoạt
động sản xuất trồng trọt giai đoạn 2014 – 2030.
- Đề xuất các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu cho sản xuất trồng trọt tại
huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014-2030. CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
1.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN CỦA HUYỆN NGHI LỘC
1.1.1. Vị trí địa lí
Huyện Nghi Lộc là huyện đồng bằng lớn thứ 3 sau huyện Quỳnh Lưu và Yên
Thành của tỉnh Nghệ An. Với dân số 195.847 người, diện tích tự nhiên của huyện
34.767,02 ha; gồm 29 xã và 1 thị trấn.
Huyện Nghi Lộc phía Đông trông ra biển Đông và giáp Thị xã Cửa Lò, phía
Đông Nam giáp huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), phía Nam giáp Thành phố Vinh và
huyện Hưng Nguyên, phía Tây Nam giáp huyện Nam Đàn, phía Tây giáp huyện Đô
Lương, phía Tây Bắc giáp huyện Yên Thành và phía Bắc giáp huyện Diễn Châu.
Nghi Lộc có mạng lưới giao thông thuận lợi như đường bộ, đường sắt, đường
thuỷ. Có nhiều tuyến giao thông quan trọng chạy qua địa bàn huyện như: Quốc lộ
1A (dài 16km); Quốc lộ 46 (dài 8km); Đường sắt Bắc - Nam (dài 16km); sân bay
Vinh; tỉnh lộ 534 (dài 28km); tỉnh lộ 535 (dài 12km). Với chiều dài 14 km bờ biển,
có 2 con sông lớn chảy qua địa bàn là Sông Cấm (dài 15km) và Sông Lam (dài
6km). Hệ thống đường liên huyện, liên xã, liên thôn cơ bản đã được nhựa hoá và bê
tông hoá tạo thành mạng lưới giao thông của huyện khá hoàn chỉnh; thuận lợi cho
việc lưu thông giữa huyện với Thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và các huyện trong
tỉnh. Huyện Nghi Lộc do đó có vị trí quan trọng trong việc giao thương phát triển
kinh tế và công tác đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh Nghệ An.
Địa bàn của huyện nằm liền kề với Thành phố Vinh - Đô thị loại I. Trung
tâm kinh tế, văn hoá của vùng Bắc Trung Bộ (Quyết định số 239/2005/QĐ-TTg của
Thủ tướng Chính phủ).
Với vị trí thuận lợi như trên, huyện Nghi Lộc có tiềm năng khai thác các lợi
thế trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp hoá và hiện
đại hoá và hoà nhập với xu thế phát triển của tỉnh và khu vực.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
#1036869 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
#1036870 Thank ad nhiều ạ :*
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement