Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Tremaine
#971807 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

MỞ ĐẦU............................................................................................................1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN .............................................................................2
1.1. Tổng quan khu vực nghiên cứu .............................................................2
1.1.1. Điều kiện tự nhiên lưu vực sông Cầu ................................................2
1.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội trên lưu vực sông Cầu ..............................8
1.1.3. Phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực ................................10
1.1.4. Hiện trạng chất lượng nước mặt trên lưu vực sông Cầu ..................15
1.1.5. Các nguồn thải trên lưu vực sông Cầu.............................................22
1.2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu..............................................................25
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG, MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU .................................................................................................................28
2.1. Mục tiêu của luận văn ..........................................................................28
2.2. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu............................................................28
2.3. Phương pháp nghiên cứu .....................................................................28
2.3.1. Phương pháp thu thập tài liệu .........................................................28
2.3.2. Phương pháp mô hình toán .............................................................29
2.3.3. Phương pháp tần suất thống kê .......................................................38
2.3.4. Phương pháp bản đồ và GIS ...........................................................40
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ MÔ PHỎNG VÀ DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG NƯỚC
SÔNG CẦU VÀO NĂM 2020 VÀ 2030..........................................................42
3.1. Kết quả tính toán thông số đầu vào dự báo CLN sông Cầu năm 2020-
2030...............................................................................................................42
3.1.1. Kết quả hiệu chỉnh kiểm định mô hình Mike 11..............................42
3.1.2. Kết quả hiệu chỉnh và kiểm định mô hình NAM.............................43
3.1.3. Lượng và chất lượng nước thải đến năm 2020 và 2030...................44
3.1.4. Lưu lượng và mực nước sông Cầu vào năm 2020 và 2030..............48
3.2. Kết quả dự báo chất lượng nước sông Cầu vào năm 2020 và 2030....52
3.2.1. Các kịch bản xả thải vào năm 2020 và 2030 ...................................52
3.2.2. Dự báo chất lượng nước sông Cầu đến năm 2020 và 2030 theo các
kịch bản xử lý nước thải..............................................................................53
3.3. Đề xuất một số giải pháp quản lý và kiểm soát ô nhiễm nước sông
Cầu................................................................................................................91
3.3.1. Giải pháp quản lý............................................................................91
3.3.2. Giải pháp kiểm soát và bảo vệ ........................................................94
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .........................................................................95
TÀI LIỆU THAM KHẢO...............................................................................96
PHỤ LỤC.........................................................................................................98
MỞ ĐẦU
Sông Cầu chảy qua 6 tỉnh/thành phố (Bắc Kạn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc
Giang, Bắc Ninh và Thành phố Hà Nội) nên chất lượng nước sông có vai trò rất
quan trọng đến phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh này trong giai đoạn hiện tại
cũng như tương lai.
Trong những năm qua, chất lượng nước ở lưu vực sông Cầu bị ảnh hưởng
nặng nề bởi các hoạt động của con người như tăng trưởng dân số và phát triển các
công nghiệp, nông nghiệp, các hoạt động thủy lợi, giao thông thủy, khai thác
khoáng sản cát sỏi, dịch vụ du lịch… Các dấu hiệu ô nhiễm ngày càng rõ rệt, mức
độ ô nhiễm tăng về phía hạ nguồn. Tình trạng ô nhiễm càng trở nên trầm trọng hơn
vào mùa kiệt, khi mà dòng chảy trong các sông hạ thấp. Hầu hết các thông số quan
trắc trên lưu vực sông đều không đạt QCVN A1, thậm chí vượt hay xấp xỉ QCVN
B1, đặc biệt BOD5, NH4+ có xu hướng tăng rõ rệt
Vì vậy, việc mô phỏng chất lượng nước sông và dự tính chất lượng nước trong
tương lai làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp kỹ thuật và chính sách để cải
thiện và bảo vệ chất lượng nước cho sông Cầu là hết sức cấp thiết.
Do đó, mục đích nghiên cứu của Luận văn là áp dụng mô hình MIKE 11 mô
phỏng và dự tính xu thế chất lượng nước theo chiến lược phát triển kinh tế - xã hội
trong tương lai trên khu vực, phục vụ công tác quản lý môi trường, kiểm soát ô
nhiễm trên lưu vực sông Cầu. Mô hinh MIKE 11 có ưu điểm dễ sử dụng, cho kết
quả tính toán nhanh theo các kịch bản khác nhau, là một công cụ mạnh được áp
dụng trong nhiều lĩnh vực ở nước ta, trong đó có lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi
trường.
Do nước sông bị ô nhiễm chủ yếu bởi nước thải sinh hoạt, công nghiệp, nông
nghiệp và giới hạn về nguồn số liệu thu thập được, nên nghiên cứu này chỉ tập trung
vào 5 thông số ô nhiễm chính là: Nhu cầu ôxy sinh hóa (BOD5), Ôxy hòa tan (DO),
Tổng Nitơ (TN), tổng Phốtpho (TP) và Coliform.
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. Tổng quan khu vực nghiên cứu
1.1.1. Điều kiện tự nhiên lưu vực sông Cầu
1.1.1.1. Vị trí địa lý
Lưu vực sông Cầu là một trong những lưu vực sông lớn ở nước ta, có vị trí địa
lý kinh tế quan trọng, đa dạng và phong phú về tài nguyên cũng như về lịch sử phát
triển KTXH. Tổng diện tích toàn lưu vực khoảng 8.284 km2, bao gồm toàn bộ diện
tích tỉnh Thái Nguyên và một phần diện tích của các tỉnh Bắc Kạn, Bắc Giang, Bắc
Ninh, Vĩnh Phúc và thành phố Hà Nội. [15]
1.1.1.2. Địa hình
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1021100 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Hình đại diện của thành viên
By trungtn869
#1021106 Thank MOD rất nhiều!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement