Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By quynhhoa244
#971729 Link tải luận văn miễn phí cho ae

Luận án TS. Bản đồ - viễn thám và hệ thống thông tin địa lý -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015

1
MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH VẼ 5
DANH MỤC BẢNG 7
MỞ ĐẦU. 10
1. Tính cấp thiết. 10
2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu.... 12
3. Phương pháp nghiên cứu .. 13
4. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu. 13
5. Điểm mới của Luận án . 14
6. Luận điểm bảo vệ .... 14
7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu ... 15
CHƯƠNG I: SINH KHỐI RỪNG VÀ ỨNG DỤNG VIỄN THÁM
TRONG XÁC ĐỊNH SINH KHỐI RỪNG TRÊN MẶT ĐẤT . 16
1.1. Sinh khối thực vật.... 16
1.1.1. Khái niệm sinh khối thực vật.. 17
1.1.2. Lượng hóa sinh khối cá thể thực vật. 19
1.2. Rừng Việt Nam và công tác kiểm kê rừng tại Việt Nam ... 21
1.2.1. Một số định nghĩa về rừng 21
1.2.2. Tổng quan rừng Việt Nam. 22
1.2.3. Công tác kiểm kê rừng ở Việt Nam.. 27
1.2.4. Một số nhận xét về đặc điểm rừng Việt Nam .. 30
1.3. Tổng quan về ứng dụng viễn thám trong xác định
sinh khối rừng 31
1.3.1. Nghiên cứu, ứng dụng viễn thám trong xác định sinh khối rừng
trên thế giới... 31
1.3.1.1. Xác định sinh khối rừng trên mặt đất bằng viễn thám quang
học . 31
1.3.1.2. Xác định sinh khối rừng trên mặt đất bằng viễn thám lidar . 34
1.3.1.3. Xác định sinh khối rừng trên mặt đất bằng viễn thám
RADAR ... 35
1.3.2. Một số nghiên cứu xác định sinh khối rừng ở Việt Nam và
Hòa Bình ... 44
1.3.2.1. Các công trình nghiên cứu liên quan đến sinh khối rừng ..44
1.3.2.2. Ứng dụng viễn thám trong nghiên cứu sinh khối rừng.46
1.4. Phân tích lựa chọn phương pháp tính sinh khối trên mặt đất
của lớp phủ rừng ở Việt Nam 48
1.5. Tiểu kết chương.. 51
CHƯƠNG II: CƠ CHẾ THU NHẬN THÔNG TIN RADAR VÀ
CÁC NHÂN TỐ TỰ NHIÊN ẢNH HƯỞNG TỚI THUỘC TÍNH
ẢNH RADAR Ở TỈNH HOÀ BÌNH.. 53
2.1 Cơ sở vật lý sử dụng giá trị tán xạ ngược trên ảnh viễn thám
RADAR trong xác định sinh khối rừng trên mặt đất... 53
2.1.1. Viễn thám RADAR. 53
2.1.2. Cơ sở vật lý của ứng dụng viễn thám RADAR trong xác định
sinh khối rừng .... 56
2.2. Đặc điểm và sự ảnh hưởng của địa hình tỉnh Hòa Bình tới thuộc
tính của ảnh RADAR ... 57
2.2.1. Địa hình tỉnh Hòa Bình 58
2.2.2. Ảnh hưởng của địa hình tới thuộc tính hình học ảnh RADAR.. 59
2.2.3. Ảnh hưởng của địa hình tới tán xạ RADAR.... 60
2.3. Tương tác của RADAR với đặc điểm sinh thái rừng tỉnh
Hòa Bình ... 63
2.3.1. Đặc điểm sinh thái rừng tỉnh Hòa Bình . 63
2.3.1.1. Phân bố rừng tỉnh Hòa Bình theo vành đai độ cao..64
2.3.1.2. Phân loại rừng tỉnh Hòa Bình...69
2.3.2. Tương tác của RADAR với lớp phủ thực vật rừng tỉnh Hòa
Bình .... 72
2.3.2.1. Tương tác của RADAR với lớp phủ thực vật rừng. 72
2.3.2.2. Tương tác của RADAR với đặc trưng rừng tỉnh Hòa Bình....75
2.4. Tiểu kết chương... 80
CHƯƠNG III: THỰC NGHIỆM TÍNH SINH KHỐI RỪNG TRÊN

MẶT ĐẤT TỈNH HÒA BÌNH BẰNG DỮ LIỆU ENVISAT ASAR
VÀ ALOS PALSAR ... 83
3.1. Dữ liệu sử dụng... 83
3.1.1. Dữ liệu ảnh ... 83
3.1.1.1. Dữ liệu ảnh ENVISAT ASAR .83
3.1.1.2. Dữ liệu ảnh ALOS PALSAR ...86
3.1.2. Dữ liệu ô tiêu chuẩn 88
3.1.3. Dữ liệu bản đồ hiện trạng rừng.... 94
3.2. Các bước tính sinh khối rừng 96
3.2.1. Kiểm định ảnh (calibration) ... 97
3.2.1.1. Kiểm định ảnh ENVISAT ASAR APP ...97
3.2.1.2. Kiểm định ảnh ALOS PALSAR ...98
3.2.2. Xử lý hình học ảnh 101
3.2.3. Hiệu chỉnh ảnh hưởng của địa hình tới tán xạ trên ảnh RADAR . 102
3.2.4. Đo giá trị tán xạ trên ảnh tại vị trí các ô tiêu chuẩn . 104
3.2.4.1. Đo giá trị tán xạ ngược trên ảnh.. 104
3.2.4.2. Phân tích quan hệ giữa giá trị tán xạ ngược trên ảnh và sinh khối rừng
trên mặt đất... 106
3.2.5. Thiết lập hàm tương quan .... 109
3.2.6. Tính sinh khối .. 109
3.2.7. Đánh giá kết quả tính sinh khối. 109
3.3. Tính toán hồi quy giữa kết quả đo sinh khối ô tiêu chuẩn và giá
trị tán xạ ngược tại các vị trí tương ứng trên ảnh . 110
3.3.1 Tính toán hồi quy đối với sinh khối rừng toàn tỉnh Hòa Bình. 110
3.3.1.1. Ô tiêu chuẩn sử dụng để tính toán hồi quy . 110
3.3.1.2. Kết quả hồi quy đối với dữ liệu ENVISAT ASAR.. 114
3.3.1.3. Kết quả hồi quy đối với dữ liệu ALOS PALSAR.... 118
3.3.2 Hồi quy sinh khối rừng tự nhiên 121
3.3.2.1. Ô tiêu chuẩn sử dụng ... 121
3.3.2.2. Kết quả hồi quy đối với dữ liệu ENVISAT ASAR.... 124
3.3.2.3. Kết quả hồi quy đối với dữ liệu ALOS PALSAR. 125
3.3.3 Hồi quy sinh khối rừng trồng .... 125
3.3.3.1. Ô tiêu chuẩn sử dụng ... 125
3.3.3.2. Kết quả hồi quy đối với dữ liệu ENVISAT ASAR.... 128
3.3.3.3. Kết quả hồi quy đối với dữ liệu ALOS PALSAR. 129
3.4. Đánh giá quan hệ giữa sinh khối rừng trên mặt đất tỉnh
Hòa Bình và tán xạ ngược trên ảnh RADAR.... 130
3.5. Kết quả tính sinh khối rừng trên mặt đất bằng ảnh RADAR... 133
3.6. Đánh giá kết quả tính sinh khối rừng trên mặt đất tỉnh
Hòa Bình bằng dữ liệu viễn thám RADAR .. 135
3.6.1. Đánh giá độ chính xác kết quả tính sinh khối 135
3.6.2. Đánh giá kết quả tính sinh khối theo bản đồ rừng.... 143
3.7. Tiềm năng ứng dụng giá trị tán xạ ảnh RADAR trong xác định
sinh khối rừng trên mặt đất ở Việt Nam . 146
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 151
Kết luận. 151
Kiến nghị.... 152
DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN
QUAN ĐẾN LUẬN ÁN. 154
TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 155
PHỤ LỤC 1 : KẾT QUẢ ĐO TÁN XẠ NGƯỢC TẠI VỊ TRÍ Ô
TIÊU CHUẨN TRÊN ẢNH ALOS PALSAR. 165
PHỤ LỤC 2 : KẾT QUẢ ĐO TÁN XẠ NGƯỢC TẠI VỊ TRÍ Ô
TIÊU CHUẨN TRÊN ẢNH ENVISAT ASAR.... 168
7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu
Ý nghĩa khoa học
Việc nghiên cứu, ứng dụng viễn thám siêu cao tần trong đánh giá sinh
khối rừng đã và đang được nghiên cứu rộng rãi trên thế giới, tuy nhiên các
nghiên cứu này tập trung nhiều cho rừng phương Bắc với đối tượng cây họ
thông, còn các nghiên cứu rừng nhiệt đới như ở nước ta là chưa nhiều, chưa
có cơ sở khoa học, thực tiễn vững chắc cho việc ứng dụng công nghệ này vào
thực tiễn điều tra đánh giá sinh khối rừng ở nước ta. Kết quả nghiên cứu của
luận án đã xác lập được cơ sở khoa học và phương pháp luận sử dụng dữ liệu
phân cực và cấu hình chụp ảnh khác nhau của dữ liệu viễn thám RADAR
trong tính sinh khối trên mặt đất của rừng.
Ý nghĩa thực tiễn
Ý nghĩa thực tiễn của luận án là góp phần khẳng định được khả năng xác
định sinh khối rừng từ ảnh RADAR ở Việt Nam. Hệ thống tư liệu và quan
điểm khoa học của luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo tốt cho
những nghiên cứu trong lập bản đồ rừng, trong viễn thám và GIS nói chung.
Bản đồ phân bố sinh khối rừng của luận án có thể được sử dụng làm tư liệu
tham khảo trong xây dựng quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển ở địa
phương. Kết quả nghiên cứu của đề tài luận án sẽ góp phần phát triển những
phương pháp điều tra rừng, giám sát biến động tài nguyên rừng từ ảnh với chi
phí thấp ở Việt Nam.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By minhtung123
#990440 Đường Link doawnload bị hỏng rồi các Anh ơi. nhờ adm update lại giùm với ạ
e Thank ạ
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#990497 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement