Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#971628 Chia sẻ cho ae ketnooi

PHẦN MỞ ĐẦU
Sau 10 năm phát triển trong đó 07 năm với vai trò là thành phố trực thuộc
Trung Ƣơng (2004-2010), Cần Thơ đã có những bƣớc biến chuyển mới về mọi mặt
và hiện đang bƣớc vào thời kỳ phát triển mới với nhiều vận hội mới, ra sức phấn
đấu để xứng với tầm vóc của đô thị loại I trực thuộc Trung Ƣơng
công nhận 889/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2009 .
Tuy nhiên, những yếu tố phát triển tích cực của nền kinh tế và xã hội luôn đi ngƣợc
lại với sự biến đổi của các yếu tố môi trƣờng nếu không có biện pháp quản lý tốt.
08/2010/TT-BTNMT ngày 18 tháng 3 năm 2010 về việc
Quy định việc xây dựng Báo cáo môi trƣờng quốc gia, Báo cáo tình hình tác động
môi trƣờng của ngành, lĩnh vực và Báo cáo hiện trạng môi trƣờng cấp tỉnh
, TP.Cầ
2010.
MỤC TIÊU VÀ Ý NGHĨA CỦA BÁO CÁO
Cung cấp những thông tin về hiện trạng chất lƣợng Môi trƣờng tự nhiên và
các khu vực có và đang có gây ô nhiễm môi trƣờng của TP.Cần Thơ về các
thành phần của chất lƣợng môi trƣờng gồm: nƣớc mặt, không khí, tiếng ồn,
chất thải rắn,... và đƣa ra dự báo diễn biến chất lƣợng môi trƣờng trong thời
gian tới.
Báo cáo tình hình công tác quản lý, triển khai các hình thức khắc phục và
giải pháp bảo vệ môi trƣờng của địa phƣơng trong năm.
Đề xuất ý kiến về công tác bảo vệ môi trƣờng trong các năm tới. Qua việc
phân tích hiện trạng, dự báo ô nhiễm, xác định những vấn đề môi trƣờng cấp
bách và đề xuất hƣớng giải quyết trong tƣơng lai phục vụ công tác quy
hoạch môi trƣờng và phát triển bền vững.
PHƢƠNG PHÁP XÂY DỰNG BÁO CÁO
Phƣơng pháp tiêu chuẩn lấy mẫu ngoài thực địa và phân tích trong phòng thí
nghiệm.
Phƣơng pháp thống kê, thu thập, xử lý, thống kê các số liệu về kinh tế - xã
hội, điều kiện tự nhiên và môi trƣờng trên địa bàn thành phố trong những
năm qua.
Phƣơng pháp điều tra xã hội học: Điều tra thu thập các số liệu trong quá
trình phỏng vấn.
Phƣơng pháp đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trƣờng của
Việt Nam và thế giới nhằm đánh giá mức độ ô nhiễm môi trƣờng.
PHẠM VI BÁO CÁO
Địa bàn thực hiện báo cáo là TP.Cần Thơ bao gồm 9 quận, huyện.
Các số liệu, tài liệu liên quan về kinh tế - xã hội và môi trƣờng sử dụng viết
báo cáo đƣợc thu thập trong năm 2010.
CƠ QUAN CHỊU TRÁCH NHIỆM LẬP BÁO CÁO
Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng TP.Cần Thơ.
Cơ quan thực hiện báo cáo: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trƣờng.
ĐỐI TƢỢNG PHỤC VỤ CỦA BÁO CÁO
Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, Cục Môi Trƣờng.
Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân TP.Cần Thơ và các cơ quan ban ngành
các cấp trong TP.Cần Thơ.
Các cơ quan nhà nƣớc; các nhà nghiên cứu và lập kế hoạch phát triển kinh tế
xã hội; các thành phần kinh tế; các tổ chức và ngƣời dân trong thành phố và
khu vực.

CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN
1.1 Điều kiện địa lý tự nhiên
1.1.1 Lãnh thổ


Hình 1. Hình Bản đồ hành chính TP.Cần Thơ
TP.Cần Thơ có vị trí địa lý tại trung tâm vùng ĐBSCL, là cửa ngõ giao lƣu
chính của vùng Tây Nam sông Hậu với vùng Tứ giác Long Xuyên, vùng Bắc sông
Tiền và vùng trọng điểm phía Nam giữa một mạng lƣới sông ngòi, kênh rạch
chằng chịt, cách biển Đông 75 km, cách thủ đô Hà Nội 1.877 km và cách thành
phố Hồ Chí Minh 169 km (theo đƣờng bộ).
Tọa độ địa lý: 9o
55’08” – 10o
19’38” vĩ Bắc; 105o
13’38” – 105o
50’35” kinh
Đông với các mặt tiếp giáp nhƣ sau:
Phía Bắc giáp An Giang;
Phía Nam giáp Hậu Giang;
Phía Tây giáp Kiên Giang;
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hiện trạng rác và tình hình quản lí rác ở thành phố Cần Thơ và đề xuất mô hình xử lý cho thành phố Cần Thơ
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement