Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#971437 Chia sẻ cho ae link tải Thực trạng và giải pháp quản lý ô nhiễm môi trường xung quanh các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Cần Thơ/ Phan, Thanh Tư ;2009

GIỚI THIỆU
1.1. ðặt vấn ñề nghiên cứu
Ngày nay, khi cả nước ñang bước vào thời kỳ phát triển mạnh mẽ về
nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ thì vấn nạn về ô nhiễm môi trường và sức
khỏe con người là vấn ñề ñược quan tâm hàng ñầu của quốc gia. Ô nhiễm môi
trường chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn ñến sự biến ñổi khí hậu trên trái ñất,
ảnh hưởng nghiêm trọng ñến sự phát triển kinh tế - xã hội, ñặc biệt là ô nhiễm ở
các khu công nghiệp. Hiện nay ở Việt Nam, mặc dù các cấp, các ngành ñã có
nhiều cố gắng trong việc thực hiện chính sách và pháp luật về bảo vệ môi
trường, nhưng tình trạng ô nhiễm nước là vấn ñề rất ñáng lo ngại.
Tốc ñộ công nghiệp hoá và ñô thị hoá khá nhanh và sự gia tăng dân số
gây áp lực ngày càng nặng nề ñối với tài nguyên nước trong vùng lãnh thổ. Môi
trường nước ở nhiều ñô thị, khu công nghiệp và làng nghề ngày càng bị ô nhiễm
ở các tỉnh, thành phố lớn ở Nam Bộ như: Thành phố Hồ Chí Minh, ðồng Nai,
Long An, Cần Thơ, Bến Tre,… hàng trăm cơ sở sản xuất công nghiệp ñang gây
ô nhiễm môi trường nước do không có công trình và thiết bị xử lý chất thải. Mức
ñộ ô nhiễm nước ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp tập
trung là rất lớn. Theo số liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tính chung trên
ñịa bàn cả nước, lượng nước thải các loại chưa ñược xử lý nhưng vẫn xả thẳng
ra môi trường hàng năm lên tới 1,5 tỷ m3
, trong ñó các khu ñô thị và khu công
nghiệp mỗi ngày thải khoảng hơn 3 triệu m3
nước thải sinh hoạt và nước thải sản
xuất xả trực tiếp vào nguồn nước mặt. Với hàm lượng các chất gây ô nhiễm cao,
khối lượng nước thải này ñã và ñang gây ô nhiễm nghiêm trọng cho rất nhiều
con sông, nơi là nguồn cấp nước chủ yếu cho các nhà máy nước công suất lớn và
trạm cấp nước quy mô nhỏ phục vụ cấp nước sinh hoạt và sản xuất hàng ngày tại
các ñô thị, các khu tập trung ñông dân cư.
Nhận thức ñược tình hình chung của thế giới về vấn ñề bảo vệ môi trường
nhà nước ta ñã ban hành nhiều văn bản pháp luật và nhiều công cụ quản lý nhà
nước khác nhằm quản lý môi trường trong sản xuất công nghiệp. tuy nhiên trong
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
Thực trạng và giải pháp quản lý ô nhiễm môi trường xung quanh các khu công nghiệp…
GVHD: LÊ QUANG VIẾT SVTH: PHAN THANH TƯ
Trang 16
công tác quản lý còn nhiều bất cập , có luật nhưng chưa áp dụng ñược hiệu quả ,
hệ thống luật về môi trường chưa hoàn chỉnh , hệ thống quản lý chưa ñạt hiệu
quả tối ưu. Vì vậy tui chọn ñề tài “ thực trạng và giải pháp quản lý ô nhiểm
xung quanh các khu công nghiệp trên ñịa bàn thành phố Cần Thơ” làm luận văn
tốt nghiệp , nội dung ñề tài nhằm phân tích tình hình ô nhiễm tại các khu công
nghiệp ở thành phố Cần Thơ , ñánh giá các công cụ quản lý nhà nước hiện nay
và ñề ra một số giải pháp nhằm ngày càng hoàn thiện hơn hệ thống quản lý môi
trường ở nước ta.
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1 Mục tiêu chung:
Phân tích thực trạng ô nhiễm môi trường xung quanh ccác khu công
nghiệp tại thành phố Cần Thơ từ ñó ñề ra các giải pháp nhằm khắc phục tình
trạng ô nhiễm .
1.2.2 Mục tiêu cụ thể:
- ðánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường xung quanh các khu công
nghiệp trên ñịa bàn thành phố cần thơ.
- Các công cụ pháp lý Nhà nước về bảo vệ môi trường xung quanh khu
công nghiệp.
- ðề ra các giải pháp nhằm kiểm soát và bảo vệ môi trường xung quanh
các khu công nghiệp trên ñịa bàn thành phố Cần Thơ.
1.3 Phạm vi nghiên cứu
1.3.1 Phạm vi về không gian: ñịa bàn nghiên cứu thuộc các khu công
nghiệp trong thành phố cần thơ.
1.3.2 Phạm vi về thời gian:
Số liệu sử dụng trong ñề tài là số liệu ñược thu thập từ năm 2005 – 2008.
1.3.3 Nội dung nghiên cứu: phân tích, ñánh giá mức ñộ ô nhiễm do
lượng chất thải công nghiệp gây ra ở TP.Cần Thơ
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement