Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By haihong0403
#971335 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Khảo sát khả năng sử dụng ảnh vệ tinh độ phân giải cao cho việc theo dõi biến động một số loại hình sử dụng đất. Đề xuất quy trình công nghệ thành lập bản đồ biến động sử dụng đất, trong đó có kết hợp sử dụng hệ thông tin địa lý để lập bản đồ và đánh giá biến động. Sử dụng mô hình dự báo MARKOV để dự báo các loại hình sử dụng đất. Tiến hành thực nghiệm tại khu vực huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Đất đai từ lâu vẫn luôn luôn đóng vai trò quan trọng đối với sự sinh tồn và
phát triển của con người. Nó là tư liệu sản suất đặc biệt cho sự phát triển kinh tế xã
hội, an ninh và quốc phòng. Nhưng đất đai chỉ có thể phát huy tiềm năng vốn có
dưới sự tác động tích cực của con người một cách thường xuyên.
Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay ở nước ta, sự chuyển
dịch kinh tế từ Nông nghiệp – Công nghiệp – Dịch vụ sang Công nghiệp – Dịch vụ
- Nông nghiệp đã và đang gây sức ép lớn về đất đai. Sức ép về dân số, tốc độ công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đã kéo theo nhu cầu sử dụng đất ngày càng tăng trong khi
quỹ đất lại có hạn. Đất đai đã thực sự trở thành “Tấc đất tấc vàng”. Trong quá trình
sử dụng đất, thường nảy sinh nhu cầu sử dụng đất vào các mục đích khác nhau của
con người. Do đó luôn có sự biến động đất đai về sử dụng đất. Để phục vụ cho công
tác quản lý của Nhà nước thì cần làm rõ biến động sử dụng đất. Chính vì vậy cần
phải có một phương pháp quản lý hợp lý về tình hình sử dụng đất ở các đô thị. Hiện
nay, nhiều vệ tinh nhân tạo đã được phóng lên quỹ đạo với các mục đích khác nhau
để theo dõi diễn biến các hiện tượng trên bề mặt trái đất, trong đó có mục đích theo
dõi lớp phủ bề mặt trái đất. Đây là một phương pháp với công nghệ mới giúp làm
nhanh và hiệu quả hơn so với các công nghệ trước đây. Ngày nay có thể tiến hành
thành lập bản đồ biến động sử dụng đất đô thị một cách nhanh hơn trước nhờ vào
việc sử dụng ảnh vệ tinh với độ phân giải cao thay vì trước đây phải thực hiện các
công tác thực địa phức tạp làm tăng thời gian hoàn thành công việc.
Với bản đồ biến động được thực hiện bằng phương pháp viễn thám đạt độ
chính xác cao, ta có thể tiến hành đoán các loại hình sử dụng đất trong những
năm tiếp theo để các nhà quy hoạch có thể hoạch định các loại hình sử dụng đất một
cách phù hợp hơn. Có nhiều cách để dự báo tình hình sử dụng đất dựa trên các hàm
toán học, chuỗi MARKOV là một trong các hàm dự báo phổ biến trong các mô hình
dự báo và được chọn để sử dụng trong luận văn.
Huyện Thường Tín là một trong những huyện nằm trong phạm vi mở rộng
của thành phố Hà Nội (từ ngày 1 tháng 8 năm 2008). Trong những năm qua, do
yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội và quá trình phát triển đô thị hóa nên tình
hình sử dụng đất của huyện có nhiều biến đổi. Xuất phát từ thực tế đó, em đã chọn
đề tài: “Ứng dụng ảnh vệ tinh độ phân giải cao SPOT để nghiên cứu biến động sử
dụng đất khu vực huyện Thường Tín – thành phố Hà Nội giai đoạn 2000 – 2011
và đưa ra dự báo tốc độ phát triển các loại hình sử dung đất năm 2015”.
2. Mục tiêu của đề tài
- Khảo sát khả năng sử dụng ảnh vệ tinh độ phân giải cao cho việc theo dõi biến
động một số loại hình sử dụng đất
- Đề xuất quy trình công nghệ thành lập bản đồ biến động sử dụng đất, trong đó có
kết hợp sử dụng hệ thông tin địa lý để lập bản đồ và đánh giá biến động
- Sử dụng mô hình dự báo MARKOV để dự báo các loại hình sử dụng đất
- Tiến hành thực nghiệm tại khu vực huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
3. Nội dung nghiên cứu
- Nghiên cứu cơ sở khoa học của công nghệ viễn thám
Bao gồm những khái niệm cơ bản về công nghệ viễn thám như: Khái niệm
về hệ thống ghi nhận thông tin viễn thám, bức xạ điện từ, đặc tính phản xạ phổ của
các đối tượng tự nhiên và một số đặc tính kỹ thuật cơ bản của ảnh viễn thám
- Nghiên cứu khả năng thông tin của ảnh vệ tinh độ phân giải cao SPOT cho mục
đích nghiên cứu biến động sử dụng đất huyện Thường Tín
Dựa trên ảnh SPOT độ phân giải cao để nghiên cứu khu vực cần thành lập
bản đồ rồi từ đó tiến hành xác định và phân loại đối tượng nghiên cứu, biến động
được xác định thông qua việc thay đổi sự dụng đất vào mục đích cụ thể qua các năm
- Nghiên cứu các phương pháp phân loại và phần mềm phân loại ảnh để thành lập
bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
Phân loại bằng phương pháp giải đoán là phương pháp khoanh định các vật
thể cũng như xác định trạng thái của chúng nhờ phân biệt các đặc tính yếu tố ảnh
(độ sáng, kiến trúc, kiễu mẫu, hình dạng, kích thước, vị trí, màu) và các mối quan

hệ của đối tượng này với các đối tượng khác. Kết quả giải đoán phụ thuộc vào kinh
nghiệm người giải đoán, tuy nhiên bị hạn chế do khả năng phân biệt phổ của mắt
người hạn chế.
Sau khi thực hiện công tác giải đoán ảnh, ta sẽ tiến hành thực địa và kiểm
chứng kết quả phân loại với các mẫu giải đoán
- Tiến hành nghiên cứu biến động sử dụng đất huyện Thường Tín giai đoạn 2000 -
2011 bằng hệ thông tin địa lý (GIS) và đưa ra dự báo trong các năm kế tiếp bằng
mô hình dự báo MARKOV
Dữ liệu GIS về hiện trạng sử dụng đất qua các năm được phân tích bằng
phương pháp chồng ghép dữ liệu, một phương pháp thông dụng trong GIS. Kết quả
thu được từ việc chồng ghép sẽ là tình hình biến động một số loại hình sử dụng đất
qua các năm đã chọn
Theo các kết quả tính toán được từ bản đồ biến động sử dụng đất, ta sử dụng
mô hình dự báo MARKOV để tính toán các loại hình sử dụng đất trong các năm
tiếp theo
4. Phƣơng pháp nghiên cứu
- Để giải quyết mục đích của đề tài luận văn, ta tiến hành thu thập tài liệu,
thông tin, nghiên cứu cơ sở lý thuyết của công nghệ viễn thám, đặc tính kỹ thuật của
ảnh vệ tinh độ phân giải cao SPOT, nghiên cứu khả năng thông tin của ảnh viễn
thám độ phân giải cao SPOT cho mục đích theo dõi biến động đất ở khu vực nghiên
cứu.
- Lựa chọn các phương pháp phân loại và phần mềm phân loại để giải đoán
lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất huyện Thường Tín. Qua việc theo dõi sử dụng đất
của một khu vực trong một khoảng thời gian kết hợp với việc phân loại các mẫu rồi
từ đó rút ra nhận xét, so sánh tình hình biến động giai đoạn 2000 – 2011. Việc xác
định các loại hình sử dụng đất qua ảnh SPOT bao gồm dấu hiệu gián tiếp về quy
luật, đặc điểm, sự phân bố và mối quan hệ giữa các đối tượng. Việc xác định yếu tố
sử dụng đất ở trên ảnh có thể đưa ra hiện trạng sử dụng đất của khu vực nghiên cứu.
Quá trình điều tra thực địa chủ yếu nhằm mục đích giải đoán chính xác các điểm lấy
mẫu và xác minh các điểm chưa rõ ràng trên ảnh.
- Trên cơ sở giải đoán phân loại, ta tiến hành ứng dụng hệ thông tin địa lý
trong nghiên cứu phân tích biến động các loại hình sử dụng đất khu vực nghiên cứu.
Kết quả của đề tài là bản đồ biến động sử dụng đất huyện Thường Tín giai đoạn
2000 – 2011.
- Từ đó phân tích đánh giá sơ bộ nguyên nhân biến động và dự báo biến động
trong năm 2015 bằng phương pháp dự báo chuỗi của MARKOV
Luận văn có kết cấu gồm 3 chương, cụ thể như sau:
Chương 1: Tổng quan về cơ sở của công nghệ viễn thám
Chương 2: Khả năng giải đoán ảnh vệ tinh SPOT đối với việc nghiên cứu
hiện trạng sử dụng đất huyện Thường Tín
Chương 3: Nghiên cứu quy trình công nghệ sử dụng ảnh vệ tinh SPOT thành
lập bản đồ biến động các loại hình sử dụng đất khu vực huyện Thường Tín
giai đoạn 2000 – 2011 và dự báo biến động tới năm 2015

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
#1010010 b ơi link die rồi :(
Blog Tâm sự:
  • Mong em cho anh thêm cơ hội từ bỏ bia rượu | 01:06 ...
  • Tôi muốn hủy hôn vì chồng sắp cưới chát sex | 01:06 ...
  • Con buồn lắm bởi chẳng được mẹ ôm từ khi có thêm em | 02:06 ...
  • Tôi chấp nhận làm vợ hai của người đàn ông hơn mình 20 tuổi | 01:06 ...
  • Bạn gái tôi nhận quá nhiều điều tiếng xấu | 01:06 ...
  • Tôi chấp nhận để vợ tìm niềm vui chăn gối ở người đàn ông khác | 02:06 ...
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1010014 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online