Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tungonline24gio
#971332 Link tải luận văn miễn phí cho ae

Luận văn ThS. Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Trình bày cơ sở phương pháp nghiên cứu biến động lớp phủ mặt đất. Nghiên cứu cơ sở sử dụng tài liệu viễn thám trong nghiên cứu biến động lớp phủ mặt đất. Tìm hiểu tình hình ứng dụng công nghệ viễn thám trong nghiên cứu lớp phủ ở Việt Nam và Hà Nội nói riêng. Xử lý ảnh vệ tinh của khu vực huyện Từ Liêm thu thập được và đánh giá biến động lớp phủ mặt đất. Đưa ra xu thế biến động một số yếu tố lớp phủ bề mặt như: đất nông nghiệp, đất ở và xây dựng, đất bằng chưa sử dụng, mặt nước
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Quá trình đô thị hóa mạnh mẽ cùng với sự gia tăng dân số đã dẫn tới sự thay đổi
lớn trong hiện trạng sử dụng đất ở hầu hết các tỉnh thành ở Việt Nam, đặc biệt là thủ
đô Hà Nội_trung tâm văn hóa, chính trị, kinh tế, xã hội của cả nƣớc. Trong những
năm gần đây, tốc độ đô thị hóa ở thành phố Hà Nội diễn ra rất nhanh. Đất nông
nghiệp nhanh chóng bị thu hẹp để nhƣờng chỗ cho các loại hình khác nhƣ các khu
dân cƣ, các khu công nghiệp, các công trình công cộng khác. Việc nghiên cứu biến
động trên diện rộng và thời gian dài là vấn đề cần thiết cho các cơ quan quản lý của
thành phố, vì vùng ven đô sẽ là cầu nối giữa các vùng nông thôn, các thành phố vệ
tinh với Hà Nội. Ví dụ: ở nơi tiếp giáp nông thôn và đô thị, trong một khoảng thời
gian ngắn, một vùng đất nông nghiệp bị biến thành đất cây xanh trong khu đô thị. Sự
thay đổi này gây khó khăn cho các nhà hoạch định chính sách trong việc thay đổi các
chính sách trong vùng đó bởi vì việc điều tra tiến hành 5 năm một lần ở nƣớc ta.
Trong ba thập kỷ gần đây, công nghệ và phƣơng pháp viễn thám phát triển hết
sức nhanh chóng với sự xuất hiện của các đầu thu phát đời mới, nhờ đó ảnh thu đƣợc
có độ phủ rộng ở các tỷ lệ và độ phân giải ngày càng lớn, góp phần hữu ích phục vụ
cho quản lý và giám sát trong công tác quản lý và dự báo lớp phủ mặt đất.
So với các tƣ liệu viễn thám trƣớc đây, bằng công nghệ mới cho phép chúng ta
cập nhật thông tin, tiến hành nghiên cứu một cách nhanh chóng, hiệu quả, tiết kiệm
đƣợc thời gian và công sức, các tƣ liệu hiện nay đi đôi với việc giảm giá giá thành là
tăng độ phân giải. Sự phát triển công nghệ viên thám tạo ra ảnh hƣởng tích cực đến
các tổ chức điều phối và giám sát mặt đất bao gồm giám sát sự biến động lớp phủ mặt
đất và cả đất sử dụng với sự biến đổi đa tỷ lệ không gian. Công nghệ hiện nay còn
cho phép lựa chọn và phân tích dữ liệu bởi hiệu chỉnh tán xạ mặt đất, khí quyển, quỹ
đạo vệ tinh, và việc kết hợp dữ liệu GPS, các lớp dữ liệu và chức năng GIS, và môt số
mô hình khác, càng tăng thêm tính xác thực của kết quả. Vì vậy, tƣ liệu viễn thám là
một nguồn số liệu hết sức có giá trị để chiết tách các thông tin lớp phủ bề mặt. Với
nhu cầu tăng số lƣợng và chất lƣợng thông tin, công nghệ viễn thám còn hữu ích cho
cả tƣơng lai trong chuyên ngành này. Vì vậy, mục tiêu sử dụng tƣ liệu viễn thám và
các công cụ khác trong giám sát sự biến đổi lớp phủ là hết sức cần thiết, đúng đắn và
hữu ích. Các cơ quan hoạch định kế hoạch và giám sát lớp phủ có nhiều trách nhiệm
và nghĩa vụ trong công việc này nhƣng khả năng của họ trong việc thực hiện nhiệm
vụ này bị hạn chế bởi thông tin mới về loại hình và tốc độ biến đổi lớp phủ, thậm chí
hạn chế cả thông tin về các cấu thành nhƣ nguyên nhân, phân bố, tốc độ biến động
lớp phủ.
Từ Liêm là một huyện ngoại thành Hà Nội, nơi có quá trình đô thị hóa nhanh.
Để quản lý, phát triển bền vững, một trong những nhiệm vụ đặt ra là cần đánh giá
biến động lớp phủ mặt đất.
Từ trƣớc đến nay ở nƣớc ta, ứng dụng của viễn thám trong điều tra sự biến động
là hết sức cần thiết nhƣng chƣa có một quy trình chuẩn (rất đơn giản hay các kết quả
đạt đƣợc chiết tách các ảnh vệ tinh trƣớc đây nhƣ: Ứng dụng công nghệ viễn thám
trong nghiên cứu biến động sử dụng đất thành phố Đà Nẵng; Ứng dụng viễn thám
theo dõi biến động đất đô thị của thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; Ứng dụng công nghệ
viễn thám và GIS thành lập bản đồ biến động lớp phủ thực vật rừng huyện Ngọc Hiển
và Năm Căn, Cà Mau.) hay giao trách nhiệm cho một tổ chức cụ thể ở các từng địa
phƣơng, từng vùng; và kể cả chính phủ cũng đang rất cần các thông tin chiết tách từ
ảnh viễn thám để hoạch định điều chỉnh chính sách của địa phƣơng, vùng hay cả
nƣớc dựa vào xu thế và dự báo biến động.
Viễn thám (sử dụng tƣ liệu độ phân giải cao) kết hợp GIS tạo ra các bản đồ hay
quy trình thứ cấp còn hỗ trợ đƣa ra các quyết định trên cơ sở độ chính xác cao, nhanh
chóng và giá thành rẻ. Tuy nhiên, sự phát triển, nghiên cứu và ứng dụng viễn thám và
GIS cũng rất cần đến kinh nghiệm và sự hiểu biết trong các chuyên sâu.
Trong tƣơng lai gần, với các dự án và đầu tƣ về số lƣợng và các loại hình vệ
tinh, việc sử dụng kết quả dự báo xu thế hay hiện trạng tức thời của lớp phủ sẽ ngày
càng dễ dàng và chính xác hơn.
Tại nƣớc ta hiện nay, với nguồn lực và việc đầu tƣ mới một số trạm thu nhận
ảnh vệ tinh độ phân giải ngày càng cao, chúng tác giả khẳng định hƣớng đi này là hết
sức đúng đắn, cần thiết.
Đặc biệt, với việc sử dụng cả ảnh SPOT 5 trong Đề tài, tác giả hy vọng sẽ tạo
đƣợc cơ sở dữ liệu thực nghiệm có độ chính xác cao hơn hẳn trƣớc đây, khi mà các
ứng dụng theo hƣớng này còn sơ sài và chỉ sử dụng các ảnh viễn thám độ phân giải
thấp và trung bình, trong thời kỳ đô thị hoá chƣa nhanh nhƣ hiện nay tại vùng nghiên
cứu thử nghiệm.
Chính vì các lý do trên, tác giả chọn đề tài: “Sử dụng tư liệu ảnh viễn thám
nghiên cứu và dự báo xu thế biến động lớp phủ mặt đất huyện Từ Liêm, Thành
phố Hà Nội”
Đề tài sẽ đi sâu vào các nôi dung chính sau: (1) Nghiên cứu tổng quan về tƣ liệu
viễn thám độ phân giải cao, dữ liệu và các phƣơng pháp lịch sử, (2) chứng minh tính
đúng đắn và đƣa ra quy trình tiêu chuẩn có thể ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn, và
(3) nghiên cứu, đƣa ra xu thế biến động vùng nghiên cứu và đề xuất ứng dụng mô
hình trong sản xuất.
2. Mục tiêu của đề tài
Mục tiêu của đề tài là nâng cao vai trò của tƣ liệu viễn thám nói chung và ảnh
viễn thám độ phân giải cao nói riêng trong việc nghiên cứu biến động lớp phủ mặt
đất. Các mục tiêu của đề tài là:
- Nghiên cứu hiện trạng lớp phủ mặt đất khu vực có sử dụng tƣ liệu ảnh vệ tinh
độ phân giải cao.
- Đƣa ra xu thế biến động một số yếu tố lớp phủ bề mặt nhƣ: đất nông nghiệp,
đất ở và xây dựng, đất bằng chƣa sử dụng, mặt nƣớc.
3. Nhiệm vụ của đề tài
Để đạt đƣợc những mục tiêu đề ra, đề tài sẽ thực hiện các nhiệm vụ chính
nhƣ sau:
- Tìm hiểu tình hình ứng dụng công nghệ viễn thám trong nghiên cứu lớp phủ ở
Việt Nam và Hà Nội nói riêng.
- Xử lý ảnh vệ tinh của khu vực huyện Từ Liêm thu thập đƣợc.
- Đánh giá biến động lớp phủ mặt đất.
- Dự báo xu thế biến động lớp phủ mặt đất.
4. Phạm vi nghiên cứu
Nghiên cứu biến động lớp phủ mặt đất khu vực huyện Từ Liêm, tập trung vào
các đối tƣợng: đất nông nghiệp, đất ở, đất bằng chƣa sử dụng, mặt nƣớc.
Khu nghiên cứu thuộc huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội
5. Phương pháp nghiên cứu
Để thực hiện, đề tài sử dụng hệ phân loại LCCS và phần mềm MadCat. Bên
cạnh đó là các phƣơng pháp:


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1003529 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Hình đại diện của thành viên
By Hongcam2990
#1003543 Mình đã tải được rồi, Thank bạn rất nhiều ^^
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement