Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hien_dung
#964908 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm) -- Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và môi trường. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu và đánh giá được: tình hình phát sinh chất thải rắn; khối lượng và thành phần chất thải rắn và các biện pháp thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đề xuất được các biện pháp thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đề xuất một số định hướng cho thành phố Đà Nẵng trong vấn đề quản lý chất thải rắn
MỞ ĐẦU
Bảo vệ môi trường đã trở thành vấn đề trọng yếu mang tính toàn cầu, ngày
càng được nhiều quốc gia trên thế giới đặt thành quốc sách và trở thành nội dung
quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.
Bước vào thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, trong các năm qua
kinh tế và xã hội nước ta phát triển vớ i tốc độ cao . Đời sống vật chất và tinh thần
của nhân dân được cải thiện và nâng cao một bước, song ngườ i dân cũng đã và đang
phải đối mặt với những vấn đề môi trường rất bức xúc diễn ra hàng ngày hàng giờ.
Tại Việt Nam, sự thiếu đồng bộ trong quản lý cộng với sự gia tăng nhanh
chóng của các loại chất thải rắn phát sinh như: chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn
công nghiệp và chất thải nguy hại ở các địa phương đã và đang đặt ra nhiều thách
thức đối với công tác bảo vệ môi trường hiện nay.
Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội
Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
được Chủ tịch nước ký Lệnh công bố số 29/2005/L-CTN ngày 12 tháng 12 năm
2005 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2006 đã có hẳn một chương với 17 điều
(từ Điều 66 đến Điều 82) quy định về quản lý chất thải. Ngoài ra còn nhiều văn bản
quy phạm pháp luật khác liên quan đến quản lý chất thải rắn như: Nghị định số
59/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn;
Quyết định số 2149/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm
nhìn đến năm 2050 và Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011
của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại ...đây là các khung
pháp lý cơ bản để đảm bảo cho việc quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại, đảm
bảo cho công tác quản lý bảo vệ môi trường được thực thi một cách có hiệu quả,
góp phần kiểm soát ô nhiễm, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.
Nguy cơ ô nhiễm môi trường do các chất thải gây ra đã và đang trở thành
một vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay nói chung
và thành phố Đà Nẵng nói riêng. Nguyên nhân của tình trạng trên một phần là do
các ngành chức năng chưa thực sự quan tâm đến vấn đề quản lý, xử lý chất thải, bảo
vệ môi trường mà chỉ tập trung phát triển kinh tế và đáp ứng nhu cầu của cuộc sống
trước mắt. Một phần là do công tác dự báo xu hướng và tình hình phát sinh chất thải
chưa được quan tâm đúng mức. Các ngành chức năng trong công tác BVMT không
theo kịp xu hướng biến đổi nhanh chóng của môi trường.
Thành phố Đà Nẵng là đô thị lớn của khu vực miền Trung, có 6 quận và 02
huyện. Diện tích tự nhiên 1.256,2km2, trong đó diện tích đất liền là 951,2km2. Hiện
nay, dân số Đà Nẵng khoảng 930.000 người. Thời gian qua, thành phố Đà Nẵng đã
có những bước phát triển vượt bậc về kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng,
chỉnh trang đô thị đã tạo cho thành phố có sự thay đổi lớn về diện mạo đô thị và nền
kinh tế phát triển. Ngày 08/10/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định
số 1866/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội thành phố
Đà Nẵng đến năm 2020; trong đó cơ cấu kinh tế của thành phố sẽ chuyển đổi theo
hướng dịch vụ - công nghiệp, xây dựng - nông nghiệp; dự kiến cơ cấu kinh tế của
thành phố đến năm 2020 là: Dịch vụ: 55,6%, công nghiệp và xây dựng: 42,8%;
nông nghiệp: 1,6% và tốc độ tăng trưởng kinh tế 12-13%/năm. Một trong những
mục tiêu về bảo vệ môi trường trong Quyết định này là trong giai đoạn 2011-2015
phải đẩy mạnh xã hội hóa công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn. Phân
loại chất thải tại nguồn và phấn đấu 90% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử
lý hợp vệ sinh. Đề án Xây dựng Đà Nẵng-thành phố Môi trường được UBND thành
phố phê duyệt tại Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 21/8/2008 cũng có cùng
mục tiêu đối với công tác quản lý chất thải rắn.
Cùng với sự phát triển của thành phố, lượng chất thải rắn sinh hoạt không
ngừng tăng lên (tăng 10%/năm). Năm 2011, trung bình một ngày có khoảng 650-
670 tấn. Công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trong những năm qua
đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, góp phần giúp cho thành phố ngày càng sạch
đẹp, được Bộ Tài nguyên và Môi trường trao tặng Giải thưởng môi trường Việt
Nam năm 2011, Cộng đồng Khối ASEAN tặng giải thưởng “thành phố bền vững về

môi trường ASEAN”. Tuy nhiên, công tác thu gom, vận chuyển đã bắt đầu xuất
hiện những bất cập, xuất hiện các điểm nóng môi trường do chất thải rắn mà nguyên
nhân chính là: thùng rác xuống cấp hư hỏng, gây mùi hôi thối, phản cảm, mất mỹ
quan đô thị; người dân đổ chất thải rắn bừa bãi không đúng nơi quy định; ô nhiễm
mùi hôi từ các trạm trung chuyển,...
Để đạt được thành phố thân thiện với môi trường vào năm 2020, đáp ứng yêu
cầu phát triển của thành phố trong những năm tới, việc đề xuất các giải pháp tăng
cường công tác quản lý chất thải rắn tại thành phố Đà Nẵng góp phần phát triển bền
vững và phấn đấu đến năm 2020 trở thành thành phố Môi trường tiêu biểu của cả
nước là một việc hết sức có ý nghĩa.
Xuất phát từ tình hình thực tiễn trên, chúng tui đã lựa chọn đề tài nghiên cứu
“Đánh giá hiện trạng và đề xuất các định hướng quản lý chất thải rắn tại thành
phố Đà Nẵng” để làm luận văn cao học. Đề tài này tập trung vào đánh giá hiện
trạng quản lý chất thải rắn của thành phố Đà Nẵng với các mục đích cụ thể sau:
- Nghiên cứu và đánh giá được tình hình phát sinh chất thải rắn trên địa bàn thành
phố Đà Nẵng;
- Nghiên cứu và đánh giá được khối lượng và thành phần chất thải rắn trên
địa bàn thành phố Đà Nẵng;
- Nghiên cứu và đánh giá các biện pháp thu gom, vận chuyển và xử lý chất
thải rắn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;
- Đề xuất được các biện pháp thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên
địa bàn thành phố Đà Nẵng;
- Đề xuất một số định hướng cho thành phố Đà Nẵng trong vấn đề quản lý
chất thải rắn.
Kết quả nghiên cứu của luân ̣ văn này sẽ đề xuất được các định hướng quản lý
chất thải rắn tại thành phố Đà Nẵng.
Luận văn được trình bày theo các chương, phần như sau:

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1010178 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement