Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#964861 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Luận văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm) -- Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Nghiên cứu thực trạng và các yếu tố tác động đến cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Tuyên Quang. Phân tích các yếu tố tác động đến nguồn nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn (VSMT NT) tỉnh Tuyên Quang: vị trí địa lý, địa hình địa mạo, khí hậu, đặc điểm về địa chất thủy văn; các yếu tố kinh tế - xã hội và cơ sở hạ tầng như: dân số, giao thông, hệ thống thủy lợi, giáo dục và đào tạo, cơ sở công nghiệp, y tế ; ngoài ra còn một số các yếu tố khác như lượng mưa, cường độ lượng mưa, khả năng sử dụng và khai thác nguồn nước ngầm. Tìm hiểu hiện trạng chất lượng nước ngầm, tài nguyên đất và rừng, hiện trạng cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh, công tác tuyên truyền và giáo dục, nguồn vốn đầu tư cho lĩnh vực cấp nước sinh hoạt và quản lý của nhà nước về nước sạch. Đề xuất giải pháp thực hiện cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Tuyên Quang: đó là giải pháp về quy hoạch, giải pháp về thông tin - giáo dục - truyền thông, giải pháp về vốn, giải pháp về chính sách, công nghệ, và quản lý vận hành công trình cấp nước và VSMT NT
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết và ý nghĩa khoa học của đề tài
Nước sạch và vệ sinh môi trường là một trong những nhu cầu cơ bản trong đời
sống hàng ngày của con người và đang trở thành một đòi hỏi bức bách trong việc
bảo vệ sức khoẻ và cải thiện điều kiện sinh hoạt cho nhân dân.
Nước có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc sống con người nhưng đó phải là
nguồn nước sạch. Ngược lại nếu nguồn nước đó bị ô nhiễm thì lại có tác hại rất lớn
đối với sức khỏe của cộng đồng. Nguồn nước sông ngòi, ao hồ bị ô nhiễm chủ yếu
do chất thải của con người và động vật. Ô nhiễm nước là nguyên nhân lan truyền
dịch bệnh rất nguy hiểm, có thể gây tử vong cho nhiều người. Theo số liệu thống kê
của tổ chức Y tế thế giới thì nước bẩn dùng cho sinh hoạt là nguyên nhân gây nên
hơn 80% các loại bệnh tật của con người.
Trong những năm gần đây Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến vấn đề cung
cấp nước sạch cho nhân dân. Chính vì vậy Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ VIII đã
chỉ rõ “cần cải thiện việc cấp thoát nước ở đô thị, thêm nguồn nước sạch cho
nông thôn”.
Nhà nước luôn ưu tiên cho phát triển Cấp nước sạch và Vệ sinh nông thôn.
Năm 1998 Chính phủ đã quyết định đưa việc giải quyết nước sạch và vệ sinh môi
trường nông thôn trở thành một trong bảy chương trình mục tiêu quốc gia quan
trọng nhất. Ngày 25/8/2000, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược quốc
gia về nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020. Với những kết quả đạt được
từ Chương trình MTQG giai đoạn I, Thủ tướng Chính phủ đã tiếp tục phê duyệt giai
đoạn II của Chương trình với mục tiêu đến năm 2010, 85% dân số nông thôn được
sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh trong đó có 50% được sử dụng nước sạch đạt
tiêu chuẩn 09/2005/QĐ-BYT ngày 13/11/2005, 70 % số hộ gia đình ở nông thôn có
nhà tiêu hợp vệ sinh; 70% số hộ nông dân chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh theo
Quyết định số 277/2006/QĐ-TTg ngày 11/12/2006 của Thủ tướng chính phủ.
Tuyên Quang là một tỉnh miền núi, nền kinh tế còn gặp rất nhiều khó khăn.
Tuy nhiên, thời gian vừa qua, để góp phần cải thiện điều kiện cấp nước sinh hoạt và
vệ sinh môi trường cho các khu vực dân cư nông thôn trên địa bàn Tỉnh, đóng góp
vào việc thực hiện mục tiêu của Chương trình Quốc gia và Chiến lược quốc gia về
nước sạch và vệ sinh nông thôn, các ban, ngành của tỉnh Tuyên Quang đã rất quan
tâm đến lĩnh vực cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Từ năm 2001,
UBND tỉnh đã chỉ đạo các Ban, ngành của tỉnh xây dựng Quy hoạch cấp nước sinh
hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2001 - 2010,
Quy hoạch này đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số: 1975/QĐ - UB
ngày 26 tháng 11 năm 2001. Sau 05 năm thực hiện quy hoạch, công tác cấp nước
sạch và VSMT nông thôn ở tỉnh đã đạt được những thành tựu đáng kể: các công
trình cấp nước tập trung bơm dẫn, hệ tự chảy đã, đang phát triển dần dần thay thế
các loại hình cấp nước nhỏ lẻ; tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt
hợp vệ sinh ngày được nâng cao.
Tuy nhiên đến hết năm 2007 theo ước tính của Trung tâm nước sạch và vệ
sinh môi trường tỉnh Tuyên Quang tỷ lệ người dân nông thôn được cấp nước hợp vệ
sinh trên địa bàn của Tỉnh còn rất thấp mới đạt khoảng trên 56%, tỷ lệ chuồng trại
hợp vệ sinh đạt khoảng gần 40% và tỷ lệ hố xí hợp vệ sinh gần 60%. Chính vì vậy
việc lựa chọn đề tài đánh giá hiện trạng cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn
tỉnh Tuyên Quang, nghiên cứu đề xuất các giải pháp thực hiện công tác cung cấp
nước sạch và vệ sinh môi trường cho nông thôn tỉnh Tuyên Quang phù hợp với định
hướng phát triển của tỉnh cũng như của đất nước trong giai đoạn tới là phù hợp với
chủ trương của Đảng và Chính phủ.
2. Quan điểm, mục tiêu của nghiên cứu
2.1. Quan điểm
- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tổng hợp thực hiện công tác cấp nước
sinh hoạt và VSMT nông thôn phù hợp với các Quy hoạch tổng thể phát triển kinh
tế - xã hội khác của tỉnh, theo định hướng phát triển, nhằm nâng cao chất lượng
sống của người dân vùng nông thôn, tiến tới xây dựng nông thôn mới.
- Đẩy mạnh xã hội hoá phù hợp với cơ chế mới trong lĩnh vực cấp nước và
vệ sinh môi trường, nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần tự lực trong nhân dân.
- Kết hợp chặt chẽ giữa các biện pháp quản lý Nhà nước, biện pháp hành
chính với việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện công tác cấp nước sinh
hoạt và VSMT nông thôn.
2.2. Mục tiêu
Mục tiêu chính của luận văn là nghiên cứu đề xuất các giải pháp thực hiện công
tác cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Tuyên Quang sao cho phù
hợp với định hướng phát triển của tỉnh dựa trên những số liệu điều tra, thu thập về
hiện trạng cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn.
Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tổng hợp thực hiện công tác cấp nước
sạch và VSMT nông thôn tỉnh Tuyên Quang với các mục tiêu chung sau:
+ Làm cơ sở khoa học cho các cấp chỉ đạo về cấp nước sinh hoạt và VSMT
nông thôn của tỉnh.
+ Định hướng cho việc lập kế hoạch dài hạn và làm cơ sở cho các địa
phương xây dựng các dự án đầu tư về cấp nước sinh hoạt và VSMT nông thôn.
+ Khai thác hợp lý, có hiệu quả các nguồn nước, bảo vệ tài nguyên nước và
môi trường bền vững nhằm giải quyết nhu cầu nước sinh hoạt cho nhân dân nông
thôn.
+ Nâng cao nhận thức vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân cho cộng đồng;
đồng thời giảm tỷ lệ bệnh tật có liên quan đến việc sử dụng nguồn nước và vệ sinh
môi trường không đảm bảo.
+ Nâng cao nhận thức của nhân dân về đầu tư xây dựng công trình cấp nước
sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn; hướng tới nhân dân thực hiện, hành
động theo quy hoạch.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
#998518 giúp mình tải bài này với, mình bấm vào đường link tải về nhưng cứ bị lỗi không tải được
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#998532 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement