Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By p0o_p0o
#964838 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU................................................................................4
1.Cơ sở lý luận ...................................................................................................................4
1.1. Một số khái niệm thuật ngữ ....................................................................................4
1.2. Tổng quan về tình hình nghiên cứu trên thế giới...................................................6
1.3. Tổng quan về tình hình nghiên cứu tại Việt Nam................................................15
1.4. Tổng quan về đa dạng sinh học ............................................................................23
CHƢƠNG 2: ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN, PHƢƠNG PHÁP LUẬN, PHƢƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU ....................................................................................................................28
2.1. Địa điểm....................................................................................................................28
2.2. Đặc điểm tự nhiên – kinh tế xã hội tỉnh Bình Thuận................................................28
2.2.1. Đặc điểm tự nhiên..............................................................................................28
2.2.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội...................................................................................34
3.2. Phƣơng pháp luận .....................................................................................................41
3.2.1. Tiếp cận hệ thống...............................................................................................41
2.2.2. Tiếp cận hệ sinh thái ..........................................................................................42
3.2.3. Vận dụng phƣơng pháp luận vào thực tế khu vực nghiên cứu ..........................43
3.3. Phƣơng pháp nghiên cứu ..........................................................................................44
3.3.1. Thu thập tài liệu thứ cấp: ...................................................................................44
3.3.2. Khảo sát thực địa/phỏng vấn..............................................................................44
3.3.3. Phƣơng pháp chồng xếp lớp bản đồ...................................................................45
3.3.4. Phƣơng pháp phân tích SWOT ..........................................................................46
3.3.5. Phƣơng pháp DPSIR..........................................................................................46
CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU............................................................................47
3.1. Hiện trạng khai thác titan tỉnh Bình Thuận...............................................................47
3.2. Hiện trạng đa dạng sinh học ven biển Bình Thuận...................................................49
3.3. Các chức năng, dịch vụ của hệ sinh thái ven biển tỉnh Bình Thuận .........................52
3.3.1. Làm giảm năng lƣợng của gió, sóng biển và giảm thiểu tác động của biến đổi
khí hậu..........................................................................................................................53
3.3.2. Điều hòa nhiệt độ, độ ẩm không khí và đất .......................................................58
3.3.3. Cải thiện đặc tính lý, hóa của đất:......................................................................58
3.3.4. Lƣu giữ và cung cấp nguồn nƣớc ngọt cho khu vực ven biển...........................58
3.3.5. Môi trƣờng sống cho các loài sinh vật...............................................................59
3.3.6. Cung cấp lƣơng thực, thực phẩm và các sản phẩm cần thiết khác. ...................60
3.3.7. Cung cấp các giá trị thẩm mỹ, giải trí, du lịch, lịch sử… ..................................61
3.4. Phân tích DPSIR .......................................................................................................62
3.5. Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với việc sử dụng hợp lý tài nguyên
và bảo tồn.........................................................................................................................70
3.6. Đề xuất các giải pháp nhằm mục đích bảo tồn và phục hồi các hệ sinh thái ven biển;
khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên tại tỉnh Bình Thuận ...........................................81
3.6.1. Các tác động môi trƣờng....................................................................................81
3.6.2. Đề xuất giải pháp ...............................................................................................81
KẾT LUẬN – KHUYẾN NGHỊ..........................................................................................90
TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................................92
PHỤ LỤC ............................................................................................................................97

MỞ ĐẦU
Việc sử dụng hợp lý tài nguyên nhằm bảo vệ môi trƣờng và phát triển bền
vững là một vấn đề nóng bỏng đối với các nƣớc trên toàn thế giới, trong đó có Việt
Nam. Là quốc gia của biển cả, với chiều dài đƣờng bờ biển 3260km dài hơn cả
chiều dài của đất nƣớc thì việc sử dụng hợp lý tài nguyên tại khu vực này có ý nghĩa
vô cùng quan trọng với sự phát triển của đất nƣớc. Riêng khu vực ven biển miền
trung với đặc điểm địa hình ngắn dốc từ Tây sang Đông, thời tiết khắc nghiệt và
thƣờng xuyên chịu ảnh hƣởng nặng nề do tác động của biến đổi khí hậu thì việc
nghiên cứu về khu vực này là hết sức cần thiết. Các nghiên cứu về các hệ sinh thái
ven biển đã chứng minh đƣợc tầm quan trọng đặc biệt của các hệ sinh thái trong
việc bảo vệ khu vực ven bờ, giảm nhẹ thiên tai.
Các hệ sinh thái ven biển không những cung cấp các dịch vụ cần thiết cho sự
tồn tại của con ngƣời mà còn giúp che chở, bảo vệ khu vực ven bờ… trƣớc các
thảm họa thiên nhiên và các tác động khác. Quá trình khai thác và tận thu sa khoáng
titan đã làm mất nhiều diện tích các hệ sinh thái ven biển. Sự suy giảm về diện tích
hay suy giảm đa dạng sinh học đồng nghĩa với sự suy giảm hay biến mất của
nhiều chức năng và dịch vụ của các hệ sinh thái, trong đó bao gồm cả vai trò quan
trọng của hệ sinh thái trong ứng phó với biến đổi khí hậu nhƣ chống lại sự xói mòn
do gió, nƣớc biển, thu giữ khí CO2, dự trữ nƣớc, nơi sống của các loài sinh vật, v.v.
Mặt khác, khai thác và tận thu sa khoáng còn làm xuất hiện các hiện tƣợng nhƣ biến
dạng đƣờng bờ biển, sạt lở bờ moong và bờ biển, cát bay lấn vào đất liền hay sụt
lún các trảng cát v.v. Trong quá trình khai thác và quy hoạch khai thác đã có những
đánh giá về tác động cũng nhƣ đề ra giải pháp giảm thiểu tác động tới hệ sinh thái.
Tuy nhiên, phần lớn các chức năng và dịch vụ của các hệ sinh thái, nhất là các hệ
sinh thái ven biển chƣa đƣợc nghiên cứu và đánh giá một cách đầy đủ. Việc lựa
chọn giữa khai thác khoáng sản hay bảo tồn, phục hồi tài nguyên đa dạng sinh học
vẫn chƣa đƣợc giải quyết thỏa đáng. Nghiên cứu tác động của khai thác khoáng sản
titan tới các hệ sinh thái là hƣớng đi vô cùng quan trọng và cấp thiết nhằm bảo tồn các chức năng và dịch vụ của các hệ sinh thái và bảo tồn cảnh quan đẹp của khu vực
cũng nhƣ sử dụng hợp lý tài nguyên. Do đó tác giả đã lựa chọn đề tài là “Nghiên
cứu tác động của khai thác titan tới các hệ sinh thái ven biển tỉnh Bình Thuận và đề
xuất các giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo tồn và phục hồi”.
Trong đề tài, tác giả tập trung nghiên cứu các tác động của khai thác titan tới
đa dạng sinh học, bao gồm cả cảnh quan cùng các chức năng, dịch vụ của các hệ
sinh thái. Mức độ tác động và tầm quan trọng của các hệ sinh thái sẽ đƣợc xem xét
để có thể có đƣa ra các giải pháp giúp sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo tồn và phục
hồi các hệ sinh thái ven biển.
Mục tiêu chung: Đánh giá tác động của khai thác khoáng sản titan tới các hệ
sinh thái ven biển tỉnh Bình Thuận nhằm đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý tài
nguyên, bảo tồn và phục hồi các hệ sinh thái ven biển.
Mục tiêu cụ thể:
o Đánh giá tác động của khai thác khoáng sản tới đa dạng sinh học (hệ
sinh thái, cảnh quan cùng các chức năng và các dịch vụ hệ sinh thái ).
o Đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo tồn và phục hồi
các hệ sinh thái ven biển nhằm phát triển bền vững và ứng phó với
biến đổi khí hậu...
Nội dung nghiên cứu:
Nội dung 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu.
Nội dung 2: Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tỉnh Bình
Thuận.
Nội dung 3: Các chức năng và dịch vụ của hệ sinh thái ven biển tỉnh
Bình Thuận .
Nội dung 4: Tác động của việc khai thac titan lên các chức năng và
dịch vụ hệ sinh thái ven biển Bình Thuận. Nội dung 5: Đề xuất các giải pháp nhằm mục đích sử dụng hợp lý tài
nguyên, bảo tồn và phục hồi các hệ sinh thái ven biển tại tỉnh Bình
Thuận.
-Hiện trạng bảo vệ và phục hồi các hệ sinh thái trong khu vực quặng
titan tỉnh Bình Thuận.
- Đề xuất các giải pháp nhằm sử dụng hợp lý, bảo tồn và phục hồi các
hệ sinh thái ven biển Bình Thuận.
Cấu trúc của luận văn bao gồm 5 phần chính
o Mở đầu
o Chƣơng 1: Tổng quan tài liệu
o Chƣơng 2: Địa điểm, thời gian, phƣơng pháp luận, phƣơng
pháp nghiên cứu.
o Chƣơng 3: Kết quả nghiên cứu
o Kết luận - Khuyến nghị
o Tài liệu tham khảo và Phụ lục

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By rica17
#1026811 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Hình đại diện của thành viên
By tungvd
#1026874 Xin Thank bạn.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement