Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#964819 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững (chương trình đào tạo thí điểm) -- Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và môi trường. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu ứng dụng mô hình MIKE 11 xác định dòng chảy tối thiểu trên dòng chính lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn nhằm bảo đảm duy trì dòng sông, bảo vệ hệ sinh thái thủy sinh, đa dạng sinh học và đáp ứng nhu cầu khai thác, sử dụng nước của các ngành kinh tế - xã hội một cách bền vững. Đề xuất giải pháp duy trì dòng chảy tối thiểu trên dòng chính sông Vu Gia – Thu Bồn
MỞ ĐẦU

I. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Vu Gia - Thu Bồn là lƣu vực sông lớn ở vùng Duyên hải Trung Trung Bộ. Toàn
bộ lƣu vực nằm ở sƣờn Đông của dãy Trƣờng Sơn, gồm đất đai của Thành phố Đà
Nẵng, tỉnh Quảng Nam và một phần của tỉnh Kon Tum.
Lƣu vực sông Vu Gia - Thu Bồn có tiềm năng lớn về đất đai , tài nguyên nƣớc ,
thuỷ năng, rƣ̀ ng và thuỷ - hải sản. Khí hậu ấm áp , thuân ̣ lơị cho cây trồng sinh trƣở ng
quanh năm. Lƣu vƣc ̣ nằm ở trung đô ̣của của đất nƣớc, có thành phố Đà Nẵng đầu mối
rất quan trọng cuả mạng lƣới giao thông hàng không , đƣờ ng sắt, đƣờ ng bô ̣Nam - Bắc,
lên Tây Nguyên , sang Lào và Thái Lan , có cảng biển thuận tiện cho mở rộng giao lƣu
quốc tế. Trong vùng có nhiều danh lam thắng cảnh đẹp nhƣ bán đảo Sơn Trà , đèo Hải
Vân, Ngũ Hành Sơn, có di sản văn hóa thế giớ i Hôị An và Mỹ Sơn v.v.
Tuy nhiên, do những đặc thù chung của Miền Trung, điều kiện tự nhiên của lƣu
vực sông Vu Gia – Thu Bồn cũng gây nhiều khó khăn cho phát triển kinh tế - xã hội.
Đi

hình lƣu vực khá phƣ́ c tap ̣ , bị chia cắt man ̣ h , đô ̣dốc lớ n khó xây dƣn ̣ g cơ sở ha ̣
tầng, nhất là giao thông và thuỷ lơị . Điạ hình phần lớ n là đồi núi cao , chất lƣợng thảm
thƣc ̣ vâṭ bi ̣suy giảm. Thờ i tiết khắc nghiêṭ , thiên tai bão lũ luôn xảy ra và có xu hƣớng
ngày càng ác liệt . Mƣa lũ lớ n gây xói mòn đất , xói lở bờ và cắt dòng sông , gây úng
ngâp ̣ và lũ luṭ nghiêm trọng . Mùa khô ít mƣa gây khô hạn nặng . Tiềm năng đất đai
rôn ̣ g lớn nhƣng quỹ đất sản xuất nông nghiệp ít , manh mún, nhỏ hẹp. Bình quân đất
canh tác trên đầu ngƣờ i thấp.
Trong khi đó , xuất phát điểm của nền kinh tế trong lƣu vực , nhất là ở tỉnh Kon
Tum và Quảng Nam còn thấp . Cơ sở ha ̣tầng , nhất là ở các vùng nông thôn , miền núi
còn yếu kém , lạc hậu. Nền kinh tế chủ yếu dƣa ̣ vào nông nghiêp ̣ . Công nghiêp ̣ chƣa
phát triển, sản xuất và lƣu thông hàng hoá thấp , thƣơng maị , dịch vụ có xu hƣớng phát
triển nhƣng còn châm ̣ , chƣa hình thành đƣợc ngành kinh tế chủ lực nên chƣa có đƣợc
nhiều sản phẩm chiếm ƣu thế trên thi ̣trƣờ ng trong nƣớ c và xuất khẩu. Khả năng đầu tƣ
của các địa phƣơng cho phát triển kinh tế xã hội rất hạn chế…Vì vậy đời sống của
nhân dân còn nhiều khó khăn.
Tài nguyên nƣớc nƣớc sông Vu Gia – Thu Bồn có vai trò rất quan trọng trong
phát triển của lƣu vực. Nguồn nƣớc sông tuy dồi dào nhƣng đang có xu thế suy giảm
dần cả về số lƣợng và chất lƣợng. Tình trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc chƣa
đƣợc kiểm soát và còn nhiều tồn tại. Khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc còn mang
tính đơn ngành, mẫu thuẫn trong khai thác nƣớc sông giữa các hộ dùng nƣớc xẩy ra
nghiêm trọng, nhƣ phát triển thủy điện với các hộ dùng nƣớc khác.
Để duy trì dòng chảy tối thiểu bảo đảm sức khỏe của dòng sông, bảo vệ hệ sinh
thái thủy sinh và đáp ứng nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc sông thì việc
nghiên cứu đề tài “Ứng dụng mô hình MIKE 11 xác định dòng chảy tối thiểu trên
dòng chính sông Vu Gia - Thu Bồn và đề xuất giải pháp duy trì dòng chảy tối thiểu” là
rất cần thiết.
II. Mục tiêu của đề tài nghiên cứu
- Ứng dụng mô hình MIKE 11 xác định dòng chảy tối thiểu trên dòng chính lƣu
vực sông Vu Gia – Thu Bồn nhằm bảo đảm duy trì dòng sông, bảo vệ hệ sinh thái thủy
sinh, đa dạng sinh học và đáp ứng nhu cầu khai thác, sử dụng nƣớc của các ngành kinh
tế - xã hội một cách bền vững.
- Đề xuất giải pháp duy trì dòng chảy tối thiểu trên dòng chính sông Vu Gia –
Thu Bồn.
Mặc dù đi sau nhiều quốc gia trên thế giới trong việc xác định dòng chảy tối
thiểu, nhƣng đến nay khái niệm này đã đƣợc Việt Nam quy định tại Nghị định
112/2008/NĐ-CP về quản lý, bảo vệ và khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trƣờng
các hồ chứa thủy điện, thủy lợi. Nhƣng do sự phối hợp thiếu đồng bộ giữa các cấp,
ngành, địa phƣơng và nhận thức chƣa đầy đủ trong việc xác định dòng chảy tối thiểu,
nên hoạt động khai thác nƣớc đang diễn ra quá mức cần thiết. Quy trình vận hành hồ
chứa chƣa có vào mùa khô hay không đảm bảo yêu cầu, các hiện tƣợng tự nhiên diễn
biến ngày càng phức tạp. Hệ lụy là các dòng sông thƣờng xuyên bị cạn nƣớc không
đảm bảo duy trì dòng chảy liên tục. Vận tốc và lƣu lƣợng dòng chảy nhỏ làm giảm khả
năng tự làm sạch của sông. Các loài thực vật phát triển quá nhiều hai bên bờ sông; cao
trình lấy nƣớc không đảm bảo; trở ngại trong giao thông thủy; thiếu nƣớc cho phát
điện v.v.
Để khắc phục những hạn chế nêu trên, rất cần coi trọng dòng chảy tối thiểu nhằm
hỗ trợ cho cấp phép khai thác sử dụng nƣớc; quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài
nguyên và môi trƣờng các hồ chứa thủy điện, thủy lợi, góp phần quản lý tổng hợp lƣu
vực sông để duy trì sự sống cho các dòng sông.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1016103 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement