Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Abukcheech
#964800 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Miêu tả:58 tr
Trình bày tổng quan các nghiên cứu về tối ưu hoá kết cấu hệ thanh không gian của các tác giả trên thế giới và trong nước. Trình bày cơ sở của phương pháp phần tử hữu hạn và phương pháp Gradient nhạy cảm trong thiết kế tối ưu. Thiết lập bài toán tối ưu hoá kết cấu với ràng buộc là độ tin cậy. Sử dụng chương trình đã xây dựng tính toán cho một số ví dụ cụ thể như giàn cần trục
Luận văn ThS. Cơ học ứng dụng -- Trung tâm hợp tác đào tạo và bồi dưỡng cơ học. Đại học Quốc gia Hà Nội, MO DÀU
Mot so két cà'u còng trình din dung va còng nghiép co thè phài làm viec
trong càc diéu kién dòi khi din dén hu hdng iifng phàn két cau, ching han nhu
su xui't hien nhiing lue tàc dòng bit ngd ed cudng dò lón. Se khòng thuc té va
kinh té khi thiét ké nhiing két càu thda man dugc tai trong néu trén. Do vay,
già thiét ring trong thdi gian khai thàc co thè xày ra hu hdng tirng phàn cùa
két càu. Khi thiét ké tdi uu theo càc phuang phàp hién hành, néu mòl so phàn
tir cùa két càu hi phà hùy, ed thè din dén su phà huy tiic thdi cùa toàn bó két
cà'u. Mot và'n de khàc ciing là nói bàn khoàn cùa rat nhiéu ky su dò là vi bài
toàn thiét ké tdi uu két càu thóng thudng vói càc ràng bugc qua chat che, do
dò, khi ed mot su khòng hoàn thién nhd ve vàt liéu cQng ed thè din dén su phà
huy cùa két ci'u. Trong diéu kién nhu vay, ky thuit thiét ké tdi uu gap khó
khan trong viec ling dung.
Trong nghién ciiu này, chùng tòi dat van de thiét ké tdi uu két càu vài
càc ràng bugc ve dò tin cày khi két ci'u thda man càc diéu kién ed the xày ra
hu hdng tirng phàn. De dàm bào su tdn tai cùa két ci'u, càn thiél ké sao cho no
ed thè boat dòng dugc trong càc diéu kién chiù tai ngay cà khi ed nhùng hu
hdng cuc bó xày ra. Nhu vay, két càu dù tin ciy dugc dinh nghTa là két càu
thoà man tó hgp càc ràng bugc lén càc die trung cùa nd trong diéu kién khòng
hu hdng ban dàu va trong diéu kién ed thè ed mot so tình trang hu hdng.
Mot sdkhdi niem ca bàn
- Két cà'u tin cày - là két càu tiép tue làm viec ngay cà trong truòng hgp
mot hay mot sd phàn tir bit ky cùa nd hi hu hdng. Trong thuc té boat
dòng, co thè xày ra hu hdng do nhiéu nguyén nhin va nói chung cùng
mot lue ed thè ed vài phàn tu' bi hu hdng. Tirng phàn tir hay lién kél lai
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By cnjuding
#996237 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement