Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#948220 MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU ...................................................................................................... 1
CHƢƠNG I: TỔNG QUAN ............................................................................... 3
1.1. Tổng quan về nƣớc .............................................................................. 3
1.1.1. Định nghĩa của nước ........................................................................ 3
1.1.2. Phân loại nước thiên nhiên .............................................................. 4
1.1.3. Vai trò và ảnh hưởng của nước ........................................................ 9
1.1.4. Hiện trạng sử dụng tài nguyên nước trên thế giới ........................ 11
1.1.5. Hiện trạng sử dụng tài nguyên nước tại Việt Nam [7] .................. 13
1.2. Đều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội Hà Nội .................................... 16
1.2.1. Tổng quan về điều kiện tự nhiên .................................................... 16
1.2.2. Tổng quan về điều kiện kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội ......... 17
1.3. Tổng quan về chỉ số chất lƣợng nƣớc WQI [1] ............................... 20
1.3.1. Khái quát về chỉ số chất lượng nước .............................................. 20
1.3.2. Tình hình nghiên cứu và ứng dụng chỉ số WQI của một số quốc
gia trên thế giới. ........................................................................................... 24
CHƢƠNG II: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ........................................... 26
2.1. Kế thừa số liệu.................................................................................... 26
2.2. Thống kê, tổng hợp số liệu, xử lý số liệu. ........................................ 26
2.3. Phƣơng pháp tính toán chỉ số WQI [1] ........................................... 26
CHƢƠNG III: ÁP DỤNG CHỈ SỐ WQI TRONG ĐÁNH GIÁ BIẾN
ĐỘNG NƢỚC MỘT SỐ CON SÔNG............................................................. 32
3.1. Nội dung nghiên cứu ......................................................................... 32
3.2. Đối tƣợng nghiên cứu[4] ................................................................... 32
3.2.1. Hồ tây ............................................................................................... 33
3.2.2. Hồ Giảng Võ .................................................................................... 36
3.2.3. Hồ Thành Công ............................................................................... 38
3.2.4. Hồ Vân Trì: ...................................................................................... 40
3.2.5. Đánh giáchất lượng nước hồ Hà Nội ............................................ 42
3.2.7. Sông Lừ: .......................................................................................... 46
3.2.8. Sông Sét ........................................................................................... 48
3.2.9. Sông Tô Lịch.................................................................................... 50
3.2.10. Đánh giá chất lượng nước sông Hà Nội ........................................ 52
3.3. Các phƣơng pháp khắc phục cần thực hiện nhằm bảo vệ chất
lƣợng nguồn nƣớc hồ ..................................................................................... 53
3.3.1. Giáo dục nâng cao nhận thức về tài nguyên nước ........................ 53
3.3.2. .Giải pháp khai thác hợp lý, bảo vệ tài nguyên nƣớc sông ......... 54
CHƢƠNG IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................ 56
4.1. Kết luận .............................................................................................. 56
4.2. Kiến nghị ............................................................................................ 56
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................ 58

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement