Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#948211 Hiện nay, khi xu thế phát triển kinh tế - xã hội, đô thị hóa, công nghiệp hóa đang diễn ra hết sức mạnh mẽ với nhịp độ cao thì vấn đề môi trường liên quan đến các hoạt động dân sinh, công nghiệp, dịch vụ…đã nảy sinh và đang cần có phương án giải quyết hợp
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
MỤC LỤC ............................................................................................................ 1
MỞ ĐẦU .............................................................................................................. 5
CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG .............. 6
1.1. Khái niệm về quản lý môi trƣờng ............................................................... 6
1.2. Các công cụ dùng trong quản lý môi trƣờng ............................................. 6
1.2.1. Các công cụ pháp lý (phương cách pháp lý) ........................................ 6
1.2.2. Các công cụ kinh tế (phương cách kinh tế) .......................................... 8
1.2.2.1. Thuế tài nguyên ................................................................................ 8
1.2.2.2. Thuế/phí môi trường ........................................................................ 9
1.2.2.3. Giấy phép và thị trường giấy phép môi trường ............................. 10
1.2.2.4. Hệ thống đặt cọc - hoàn trả ........................................................... 11
1.2.2.6. Trợ cấp môi trường ........................................................................ 12
1.2.2.7. Nhãn sinh thái ................................................................................ 12
1.2.2.8. Quỹ môi trường .............................................................................. 13
1.2.3. Công cụ kỹ thuật .................................................................................. 13
1.2.4. Công cụ giáo dục và truyền thông môi trường ................................... 14
1.2.4.1. Giáo dục môi trường ...................................................................... 14
1.2.4.2. Truyền thông môi trường ............................................................... 14
CHƢƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY ĐÓNG TÀU PHÀ RỪNG ...... 15
2.1. Sơ lƣợc về công ty ....................................................................................... 15

2.1.1. Tên ........................................................................................................ 15
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển ......................................................... 15
2.2. Các ngành nghề kinh doanh của công ty ................................................. 16
2.3. Cơ cấu tổ chức ............................................................................................ 17
2.3.1. Cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty .............................. 17
2.3.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty ......................................... 19
2.4. Tình hình hoạt động sản xuất của công ty ............................................... 21
2.4.1. Sản phẩm .............................................................................................. 21
2.4.2. Máy móc, thiết bị .................................................................................. 21
2.4.3. Nguyên vật liệu, nhiên liệu .................................................................. 21
2.5. Quy trình sản xuất của công ty và các vấn đề môi trƣờng liên quan .... 21
2.5.1. Dây chuyền công nghệ đóng mới tàu .................................................. 21
2.5.1.1. Dây chuyền công nghệ ................................................................... 21
2.5.1.2. Mô tả dây chuyền công nghệ ......................................................... 23
2.5.2. Dây chuyền công nghệ sửa chữa tàu .................................................. 27
2.5.2.1. Công đoạn sửa chữa vỏ tàu ........................................................... 28
2.5.2.2. Công đoạn sửa chữa phần máy ...................................................... 30
2.5.2.3. Công đoạn sửa chữa hệ thống điện, ống và các trang thiết bị khác
..................................................................................................................... 31
2.5.2.4. Nghiệm thu, chạy thử, bàn giao ..................................................... 32
CHƢƠNG 3: HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG VÀ VẤN ĐỀ AN TOÀN SỨC
KHỎE TẠI CÔNG TY ..................................................................................... 33
3.1. Hiện trạng môi trƣờng của công ty .......................................................... 33
3.1.1. Hiện trạng môi trường nước ............................................................... 33
3.1.1.1. Hiện trạng môi trường nước mặt ................................................... 33

3.1.1.2. Hiện trạng môi trường nước thải ................................................... 36
3.1.2. Hiện trạng môi trường không khí ....................................................... 39
3.1.2.1. Hiện trạng môi trường không khí xung quanh ............................... 39
3.1.2.2. Hiện trạng môi trường không khí khu vực sản xuất ...................... 41
3.1.3. Chất thải rắn và chất thải nguy hại .................................................... 43
3.2. Vấn đề an toàn sức khỏe công nhân viên công ty .................................... 46
3.2.1. Bệnh nghề nghiệp đối với công nhân viên ......................................... 46
3.2.2. Vấn đề an toàn sức khỏe ...................................................................... 47
3.3. Hiện trạng quản lý môi trƣờng tại công ty .............................................. 51
3.3.1. Tổ chức đội ngũ quản lý trong công tác bảo vệ môi trường .............. 51
3.3.2. Công tác tuân thủ luật pháp về bảo vệ môi trường ............................ 51
3.3.3. Các giải pháp quản lý và xử lý chất thải tại công ty........................... 52
3.3.3.1. Biện pháp giảm thiểu ..................................................................... 52
3.3.3.2. Biện pháp kỹ thuật .......................................................................... 55
3.3.4. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác quản lý môi trường tại
công ty ............................................................................................................. 60
3.3.4.1. Những thuận lợi ............................................................................. 60
3.3.4.2. Những khó khăn ............................................................................. 60
CHƢƠNG 4: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ MÔI
TRƢỜNG TẠI CÔNG TY ............................................................................... 61
4.1. Cải tiến hệ thống quản lý môi trƣờng theo ISO 14001 ........................... 61
4.2. Nâng cao năng lực quản lý môi trƣờng .................................................... 63
4.3. Giáo dục truyền thông môi trƣờng ........................................................... 64
4.4. Cải tiến quản lý và xử lý chất thải ............................................................ 64
4.5. Giải pháp về sản xuất sạch hơn ................................................................ 64

KẾT LUẬN ........................................................................................................ 67
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................ 70

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement