Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#908589 Tải miễn phí luận văn thạc sỹ


Nhan đề:
Hiện trạng và định hướng quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020.

Tác giả :
Đỗ Thị Vân Anh

Năm Xuất bản :
2012

Nhà Xuất bản :
Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Từ khóa :
Khoa học môi trường,Chất thải rắn,Rác,Vĩnh Yên,Vĩnh Phúc

Mô tả :
95 tr.


MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG............................................................................... iii
DANH MỤC CÁC HÌNH ................................................................................ iv
MỞ ĐẦU ........................................................................................................... 1
1. Đặt vấn đề .................................................................................................. 1
2. Mục đích của đề tài .................................................................................... 3
3. Mục tiêu của đề tài ..................................................................................... 3
4. Yêu cầu của đề tài ...................................................................................... 4
5. Ý nghĩa của đề tài ...................................................................................... 4
Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU ............................................................... 5
1.1. Cơ sở khoa học ....................................................................................... 5
1.1.1. Khái niệm về chất thải ..................................................................... 5
1.1.2. Các nguồn phát sinh chất thải rắn ................................................... 6
1.1.3. Phân loại chất thải rắn .................................................................... 7
1.1.4. Các hoạt động quản lý chất chất thải rắn ........................................ 9
1.1.5. Một số phương pháp phân loại CTR ................................................ 9
1.1.6. Thu gom chất thải rắn .................................................................... 10
1.1.7. Một số phương pháp xử lý chất thải rắn thường được áp dụng .... 11
1.1.8. Những vấn đề sức khoẻ và môi trường của rác thải ...................... 13
1.2. Căn cứ pháp lý của đề tài ...................................................................... 14
1.3. Cơ sở thực tiễn ...................................................................................... 15
1.3.1. Tình hình quản lý chất thải rắn trên thế giới ................................. 15
1.3.2. Tình hình quy hoạch quản lý chất thải rắn ở Việt Nam ................. 23
Chƣơng 2: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36
2.1. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ........................................................ 36
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu ..................................................................... 36
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu ........................................................................ 36
2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu ......................................................... 36
2.3. Nội dung nghiên cứu ............................................................................ 36
2.4. Phƣơng pháp nghiên cứu ...................................................................... 37
Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ............................ 38
3.1. Điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế xã hội của thành phố Vĩnh Yên .... 38
3.1.1. Điều kiện tự nhiên .......................................................................... 38
3.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội ............................................................... 44

3.2. Hiện trạng quản lý CTR trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên .................. 49
3.2.1. Các nguồn phát sinh CTR trên địa bàn .......................................... 49
3.2.2. Khối lượng, thành phần CTR phát sinh trên địa bàn thành phố
Vĩnh Yên .................................................................................................. 50
3.2.3. Hiện trạng thu gom và xử lý CTR trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên ..... 54
3.2.4. Một số vấn đề khác liên quan đến công tác quản lý CTR của thành
phố Vĩnh Yên ............................................................................................ 57
3.2.5. Đáng giá hiệu quả công tác quản lý CTR trên địa bàn thành phố 58
3.3. Quy hoạch quản lý CTR trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên đến năm
2020 ............................................................................................................. 60
3.3.1. Quan điểm, mục tiêu trong quy hoạch quản lý CTR thành phố Vĩnh
Yên ............................................................................................................ 60
3.3.2. Dự báo dân số và lượng chất thải phát sinh trên địa bàn thành phố
Vĩnh Yên đến năm 2020 ............................................................................ 61
3.3.3. Phân vùng quản lý chất thải rắn: ................................................... 63
3.3.4. Quy hoạch các điểm tập kết, mạng lưới tuyến thu gom, vận chuyển,
trạm trung chuyển chất thải rắn ............................................................... 65
3.3.5. Quy hoạch quản lý chất thải nguy hại ........................................... 71
3.3.6. Các giải pháp thu gom vận chuyển ................................................ 72
3.4. Kế hoạch quản lý CTR thành phố Vĩnh Yên ........................................ 75
3.4.1. Giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng ...................................... 76
3.4.2. Xây dựng cơ chế chính sách về quản lý CTR ................................. 77
3.4.3. Xây dựng và củng cố tổ chức dịch vụ thu gom rác thải ................. 78
3.4.4. Đầu tư xây dựng các công trình xử lý rác thải .............................. 78
3.4.5. Giải pháp công nghệ ...................................................................... 78
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ......................................................................... 83
1. Kết luận .................................................................................................... 83
2. Kiến nghị .................................................................................................. 84
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................... 86

1. Đặt vấn đề
Môi trƣờng là yếu tố vô cùng quan trọng, quyết định sự tồn tại, phát triển
của con ngƣời và sinh vật trên trái đất. Môi trƣờng là nơi cung cấp không gian
sống của con ngƣời và sinh vật, cung cấp các nguồn tài nguyên cần thiết cho
cuộc sống và hoạt động sản xuất của con ngƣời, đồng thời cũng là nơi chứa
đựng các phế thải do con ngƣời thải ra trong cuộc sống và hoạt động sản xuất.
Từ những năm cuối thập kỷ 60, mối quan tâm của quốc tế đối với suy
thoái môi trƣờng ngày càng tăng. Việc quy hoạch một cách có hệ thống nhằm
duy trì chất lƣợng môi trƣờng đã đƣợc tăng cƣờng ở nhiều nƣớc trên thế giới.
Ngày nay đô thị hóa là một quá trình không thể thiếu của mỗi quốc gia
trên thế giới, chúng mang lại cho chúng ta cuộc sống văn minh hiện đại, cũng
chính sự hiện đại đó đã vô tình làm cho cuốc sống của chúng ta trở nên khắc
nghiệt hơn.
Hệ thống thu gom và thải bỏ chất thải là một trong những thành phần
quan trọng trong quy hoạch cộng đồng và trong quy hoạch tổng thể của đô thị.
Việc quản lý chất thải rắn đô thị là nhiệm vụ hàng đầu của chính quyền địa
phƣơng, ở các nƣớc phát triển nó chiếm từ 20-50% ngân sách thành phố. Đây
là một nhiệm vụ phức tạp đòi hỏi các cơ quan chức năng phải có khả năng
tƣơng ứng và cần có sự hợp tác của các cơ quan có thẩm quyền. Mặc dù việc
quản lý chất thải rắn (CTR) rất cần thiết với sức khỏe cộng đồng và bảo vệ
môi trƣờng nhƣng ở nhiều nơi CTR vẫn chƣa đƣợc quản lý tốt đúng mức.
Để đạt đƣợc mục tiêu bảo vệ môi trƣờng và phát triển bền vững, việc
đƣa quy hoạch môi trƣờng vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội là điều cần
thiết. Quy hoạch môi trƣờng là sự cố gắng làm cân bằng và hài hòa các hoạt
động phát triển mà con ngƣời vì lợi ích của mình đã áp đặt quá mức lên môi
trƣờng tự nhiên. Đặc biệt trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa,
không chỉ có tài nguyên môi trƣờng bị khai thác liên tục mà chính bản thân

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement