Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#896765 Tải miễn phí đồ án

MỤC LỤC

Danh mục các kí hiệu, chữ viết tắt ............................ Error! Bookmark not defined.
Danh mục các bảng ................................................................................................... vi
Danh mục các hình .................................................................................................. viii
MỞ ĐẦU ................................................................................................................... 1
I. Lý do chọn đề tài ......................................... Error! Bookmark not defined.
II. Mục tiêu đề tài ............................................................................................... 2
III. Phương pháp thực hiện .................................................................................. 2
IV. Nội dung đề tài .............................................................................................. 2
V. Phạm vi áp dụng của đề tài ............................................................................ 2
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CHẾ BIẾN RAU QUẢ ĐÓNG HỘP
VÀ CÔNG TY RAU QUẢ TIỀN GIANG .............................................................. 3
1.1. Tổng quan ngành chế biến rau quả đóng hộp ................................................ 3
1.1.1. Khái quát ngành chế biến rau quả đóng hộp .................................... 3
1.1.2. Giá trị dinh dưỡng của rau quả đóng hộp ......................................... 4
1.1.3. Phân loại ......................................................................................... 4
1.1.4. Nguyên liệu ..................................................................................... 6
1.1.5. Qui trình tổng quát của ngành chế biến rau quả đóng hộp ................ 6
1.1.6. Ô nhiễm của ngành chế biến rau quả ............................................... 7
1.2. Tổng quan về công ty rau quả Tiền Giang .................................................... 9
1.2.1. Vị trí ................................................................................................ 9
1.2.2. Quá trình hình thành ........................................................................ 9
1.2.3. Giới thiệu về công ty ....................................................................... 9
1.2.4. Công suất ...................................................................................... 10
1.2.5. Qui mô và cơ cấu tổ chức: ............................................................. 10
1.2.6. Sử dụng nước và nguồn phát sinh chất thải .................................... 15
1.2.7. Hiện trạng xử lý nước thải của công ty .......................................... 15
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI
CÔNG NGHIỆP ...................................................................................................... 17
2.1. Phương pháp xử lý cơ học ........................................................................... 17
2.1.1. Song chắn rác ................................................................................ 17
2.1.2. Lưới lọc rác tinh ............................................................................ 17
2.1.3. Bể lắng cát ..................................................................................... 18
2.1.4. Bể điều hòa ................................................................................... 18
2.1.5. Bể lắng .......................................................................................... 19
2.1.6. Bể lọc ............................................................................................ 19
2.2. Phương pháp xử lý hoá lý ............................................................................ 20
2.2.1. Đông tụ và keo tụ .......................................................................... 20
2.2.2. Trung hòa ...................................................................................... 21
2.2.3. Oxy hoá khử .................................................................................. 22
2.2.4. Điện hóa ........................................................................................ 22
2.2.5. Tuyển nổi ...................................................................................... 22
2.2.6. Hấp phụ ......................................................................................... 23
2.2.7. Trích ly .......................................................................................... 23
2.2.8. Trao đổi ion ................................................................................... 24
2.3. Phương pháp xử lý sinh học ........................................................................ 24
2.3.1. Công trình xử lý trong điều kiện tự nhiên ...................................... 24
2.3.2. Công trình xử lý sinh học hiếu khí ................................................. 26
2.3.3. Công trình xử lý sinh học kị khí .................................................... 31
2.4. Các công nghệ xử lý nước thải từ quá khứ đến tương lai............................ 33
2.5. Công nghệ XLNT của các công ty chế biến rau quả đóng hộp điển hình ... 34
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC
THẢI CHẾ BIẾN RAU QUẢ................................................................................. 36
3.1. Nguồn phát sinh, thành phần, tính chất nước thải chế biến rau quả ........... 36
3.1.1. Nguồn phát sinh ............................................................................ 36
3.1.2. Thành phần, tính chất .................................................................... 36

3.2. Định hướng công nghệ ................................................................................ 37
3.2.1. Mục tiêu công nghệ ....................................................................... 37
3.2.2. Cơ sở đề xuất công nghệ ................................................................ 37
3.3. Đề xuất phương án ....................................................................................... 38
3.3.1. Phương án I ................................................................................... 38
3.3.2. Phương án II .................................................................................. 40
CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ ................................ 42
Phương án 1: ............................................................................................................. 42
4.1. Song chắn rác ............................................................................................... 43
4.2. Hố thu .......................................................................................................... 46
4.3. Lưới chắn rác tinh ........................................................................................ 49
4.4. Bể điều hòa .................................................................................................. 49
4.5. Bể UASB ..................................................................................................... 54
4.6. Bể Aerotank ................................................................................................. 63
4.7. Bể lắng sinh học .......................................................................................... 71
4.8. Bể trung gian ............................................................................................... 77
4.9. Bồn lọc áp lực .............................................................................................. 78
4.10. Bể khử trùng ................................................................................................ 82
4.11. Bể chứa bùn ................................................. Error! Bookmark not defined.
4.12. Sân phơi bùn ................................................................................................ 85
Phương án 2: ............................................................. Error! Bookmark not defined.
4.13. Bể SBR ........................................................................................................ 85
4.14. Bể trung gian ............................................................................................... 98
CHƯƠNG 5: KHÁI TOÁN CÔNG TRÌNH ......................................................... 99
Thuyết minh phần khái toán .................................................................................. 99
5.1. Khái toán khối lượng ................................................................................... 99
5.2. Khái toán kinh phí xây dựng ....................................................................... 99
5.3. Khái toán máy móc, thiết bị ...................................................................... 100
5.4. Khái toán chi phí vận hành ........................................................................ 103
5.5. Khái toán lượng hóa chất ............................. Error! Bookmark not defined.
5.6. Tổng kinh phí ............................................................................................. 104
5.7. Chi phí cho 1m3
nước thải ......................................................................... 104
5.8. So sánh hai phương án ............................................................................. 1066
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ....................................................... 108
6.1. Kết luận ...................................................................................................... 108
6.2. Kiến nghị ................................................................................................... 108
TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................................... 109

MỞ ĐẦU
I. Lý do chọn đề tài
1.1. Đặt vấn đề
Theo đà phát triển kinh tế của nước ta, lượng nước thải sinh hoạt và công
nghiệp ngày càng gia tăng. Nếu không được xử lý triệt để, nước thải có khả năng
gây ô nhiễm nghiêm trọng các nguồn tiếp nhận và sẽ tác động xấu đến chất lượng
sống của con người. Do đó việc xử lý nước thải là vấn đề vô cùng cấp bách không
chỉ cho các nhà chuyên môn mà còn được sự quan tâm của toàn xã hội.
Ngành công nghiệp chế biến rau quả sử dụng các loại rau quả tươi mới
được thu hoạch làm nguyên liệu đầu vào nhằm chế biến chúng thành các sản phẩm
còn nguyên giá trị ban đầu của nó nhưng có chất lượng cao hơn, an toàn vệ sinh
hơn, thời gian bảo quản được lâu hơn. hay chế biến các loại rau quả thành các sản
phẩm khác nhưng vẫn giữ được những tính chất đặc trưng của nó như: nước ép trái
cây, các loại bánh kẹo trái cây, các loại sản phẩm sấy khô…
Bên cạnh việc cung cấp các sản phẩm như: nước ép rau quả, đồ hộp, rau củ
đông lạnh… Ngành chế biến rau quả cũng thải ra môi trường một lượng lớn chất
thải trong quá trình sản xuất. Đó là các chất thải rắn và đặc biệt là nước thải. Việc
xử lý các chất thải này là cần thiết đối với các cơ sở đang hoạt động.
1.2. Lý do chọn đề tài
Công ty rau quả Tiền Giang nằm gần khu dân cư và Kênh Xáng thuộc xã
Long Định huyện Châu Thành - Tiền Giang, khi thành lập công ty chưa có hệ thống
xử lý nước thải, lượng nước thải không qua xử lý mà được xả trực tiếp ra Kênh
Xáng. Khả năng tự làm sạch của kênh không đáp ứng được một lượng lớn nước thải
sản xuất thải ra.
Việc cấp thiết hiện nay là cần xây dựng một hệ thống xử lý nước thải cho
Công ty rau quả Tiền Giang để nước thải đầu ra đạt QCVN trước khi thải ra Kênh
Xáng góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường và phù hợp với nghị định số
117/2009/NĐ - CP về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Đó
là lý do em chọn đề tài này.
II. Mục tiêu đề tài
Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty rau quả Tiền Giang công
suất 450 m3
/ngày.đêm đạt tiêu chuẩn xả thải loại A (QCVN 24 – 2009, Cột A)
III. Phương pháp thực hiện
Thu thập, tổng hợp tài liệu.
- Nghiên cứu tài liệu các phương pháp xử lý nước thải công nghiệp và các hệ
thống xử lý nước thải nước ép rau quả hiện hữu.
- So sánh đối chiếu và lựa chọn công nghệ xử lý nước thải hiệu quả nhất để xử
lý nước thải chế biến rau quả đạt tiêu chuẩn xả thải loại A - QCVN 24/2009 (Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp).
- Thực hiện các bản vẽ chi tiết các công trình đơn vị trong công nghệ.
IV. Nội dung đề tài
- Tổng quan về ngành chế biến rau quả và công ty rau quả Tiền Giang .
- Thành phần, tính chất nước thải rau quả.
- Nghiên cứu tổng quan các phương pháp xử lý nước thải chế biến rau quả
- Đề xuất phương án xử lý nước thải rau quả tối ưu.
- Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho Công ty rau quả Tiền Giang
với công suất 450 m3
/ngày đêm.
- Khái toán kinh phí đầu tư xây dựng công trình cho hệ thống xử lý.
- Thiết kế bản vẽ các công trình đơn vị.
V. Phạm vi áp dụng của đề tài
Áp dụng cho một trường hợp cụ thể, đó là Công ty rau quả Tiền Giang.
Ngoài ra đề tài còn có thể áp dụng để xử lý nước thải cho các công ty chế
biến rau quả đóng hộp khác trên cả nước với qui mô và tính chất tương tự.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement