Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#857724 Tải miễn phí nghiên cứu khoa học
mục lục
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
1.3.


2.1.
2.2.

3.1.
3.2.
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.4.
3.4.1
3.4.
3.5.
5.5.1
3.5.2

4.1.
4.1.1
4.1.2
4.2.
4.2.2
4.2.2

Mở đầu
Ch-ơng I: Cơ sở tài liệu và ph-ơng pháp nghiên cứu
Quá trình nghiên cứu địa chất- địa lý Biển Đông
Quá trình khảo sát địa chất Biển Đông
Các công trình nghiên cứu tổng hợp về địa chất Biển Đông.
Nguồn tài liệu thu thập phục vụ nghiên cứu địa chất Plioxen-Đệ tứ
Các ph-ơng pháp nghiên cứu
Ch-ơng II: Các thành tạo Plioxen- Đệ tứ trong bình đồ kiến trúc
Kainozoi Biển Đông
Đặc điểm cấu trúc Kainozoi thềm lục địa Việt nam
Các thành tạo Plioxen-Đệ tứ trong khung cấu trúc địa chất chung
Ch-ơng III: Đặc điểm địa tầng Plioxen-Đệ tứ thềm lục địa Việt nam
Xác định ranh giới địa tầng Plioxen- Đệ tứ
Đặc điểm địa tầng Plioxen-Đệ tứ thềm lục địa Vịnh Bắc bộ
Thống Plioxen
Hệ Đệ tứ
Đặc điểm địa tầng Plioxen-Đệ tứ thềm lục địa Miền Trung
Thống Plioxen
Hệ Đệ tứ
Đặc điểm địa tầng Plioxen-Đệ tứ thềm lục địa Đông Nam bộ
Thống Plioxen
Hệ Đệ tứ
Đặc điểm địa tầng Plioxen- Đệ tứ thềm lục địa Tây Nam bộ
Thống Plioxen
Hệ Đệ tứ
Ch-ơng IV: Đặc điểm Địa mạo thềm lục địa Việt nam
Các tác nhân thành tạo địa hình
Tác nhân động lực nội sinh
Tác nhân động lực ngoại sinh
Đặc điểm địa mạo thềm lục địa Việt nam
Đặc điểm địa mạo các đới thềm lục địa Việt nam
Phân vùng địa mạo
Ch-ơng V: Đặc điểm hình thái cấu trúc và tân kiến tạo Plioxen-
Đệ tứ thềm lục địaViệt Nam

5.1.
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.2


6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.2.
6.3.

6.3.1.
6.3.2.
6.3.3.

7.1.

7.1.1
7.1.2
7.2
7.2.1
7.2.2.
7.3.
7.3.1
7.3.2.
7.4.


8.1.
8.1.1.
8,1,2.
8.1.3.
Hình thái cấu trúc Plioxen- Đệ tứ thềm lục địa Việt nam
Đặc điểm cấu trúc Plioxen- Đệ tứ theo khu vực
Hình thái cấu trúc Plioxen
Hình thái cấu trúc Đệ tứ
Các yếu tố cấu trúc Plioxen- Đệ tứ
Đặc điểm tân kiến tạo Plioxen-Đệ tứ thềm lục địa Việt nam
Ch-ơng VI: Đặc điểm t-ớng đá-cổ địa lý và môi tr-ờng trầm tích
Plioxen- Đệ tứ thềm lục địa Việt nam
Đặc điểm t-ớng đá-cổ địa lý Plioxen-Đệ tứ thềm lục địa Việt nam
Đặc điểm t-ớng đá-cổ địa lý giai đoạn Plioxen
Đặc điểm t-ớng đá-cổ địa lý Đệ tứ
Đặc điểm môi tr-ờng trầm tích Plioxen- Đệ tứ thềm lục địa Việt nam
Tiến hoá trầm tích- cổ địa lý Đệ tứ và lịch sử phát triển địa hình thềm
lục địa Việt nam
Tiến hoá trầm tích Đệ tứ
Chu kỳ trầm tích, lịch sử tiến hoá các thành tạo Plioxen- Đệ tứ
Lịch sử phát triển địa hình
Ch-ơng VII: Đặc điểm địa chất công trình thềm lục địa Việt nam
Phân chia các thể địa chất trên bản đồ dịa chất công trình và tính chất
cơ lýcủa dất đá
Phân chia các thể địa chất trên bản dồ địa chất công trình
Tính chất cơ lý của dất đá
Đặc điểm hải văn và địa chất thuỷ văn
Đặc điểm hải văn
Địa chất thuỷ văn
Đặc điểm vi địa hình đáy biển và các quá trình địa chất động lực
Đặc điểm vi địa hình đáy biển
Các quá trình địa chất động lực
Khái quát đặc điểm địa chất công trình thềm lục địa Việt nam
Ch-ơng VIII: Các thành tạo địa chất Plioxen- Đệ tứ khu vực
Lô 106 (Vịnh Bắc bộ) và Lô 16 ( Bể Cửu long)
Các thành tạo địa chất Plioxen-Đệ tứ Lô 106 (Vịnh Bắc bộ)
Đặc điểm địa tầng
Đặc điểm địa mạo
Đặc điểm hình thái cấu trúc và tân kiến tạo
Đặc điểm t-ớng đá-cổ địa lý và môi tr-ờng trầm tích
8.1.4.
8,1.5.
8.2.
8.2.1.
8.2.2.
8.2.3.
8.2.4.
8.2.5.
Đặc điểm địa chất công trình
Các thành tạo địa chất Plioxen-Đệ tứ khu vực Lô 16 (Bể Cửu long)
Đặc điểm địa tầng
Đặc điểm địa mạo
Đặc điểm hình thái cấu trúc và tân kiến tạo
Đặc điểm t-ớng đá-cổ địa lý và môi tr-ờng trầm tích
Đặc điểm địa chất công trình
Kết luận và kiến nghị
Danh mục các bản vẽ
Tài liệu tham khảo
Danh mục các phụ lục

Mở đầu

iệt nam có vùng biển rộng lớn với đặc điểm địa chất tự nhiên và nguồn tài nguyên rất
phong phú, vì vậy nghiên cứu địa chất biển có ý nghĩa quan trọng trong chiến l-ợc phát
triển kinh tế xã hội và bảo vệ chủ quyền đất n-ớc.
Trong những năm qua, các nghiên cứu về địa chất biển đã đ-ợc nhiều cơ quan và nhiều
nhà khoa học quan tâm. Các kết quả đạt đ-ợc đã b-ớc đầu làm sáng tỏ nhiều vấn đề nh- khái
quát về đặc điểm địa chất khu vực, đặc điểm tr-ờng địa vật lý và cấu trúc sâu, đặc điểm trầm
tích Kainozoi liên quan đến tiềm năng dầu khí, sơ bộ đánh giá tài nguyên khoáng sản đới ven
biển đến độ sâu 30 m n-ớc... Do vùng biển rộng lớn, điều kiện địa chất phức tạp và chi phí cho
nghiên cứu biển đòi hỏi rất tốn kém nên đây chỉ mới là những kết quả b-ớc đầu, còn hàng loạt
vấn đề ch-a có điều kiện nghiên cứu đầy đủ.
Trầm tích Plioxen- Đệ tứ phủ hầu hết diện tích đáy biển thềm lục địa Việt nam với chiều
dày thay đổi từ 100 đến 3000 mét và đóng vai trò rất quan trọng trong cấu trúc địa chất, chứa
các nguồn lợi tự nhiên về dầu khí và khoáng sản rắn, là nền móng của hầu hết các công trình
biển. Việc nghiên cứu cấu trúc địa chất Plioxen- Đệ tứ không chỉ làm sáng tỏ đặc điểm địa chất
biển nói chung mà còn liên quan trực tiếp đến các hoạt động kinh tế xã hội trên vùng biển nh-
xây dựng công trình biển, thăm dò khoáng sản, bảo vệ môi tr-ờng biển..
Để góp phần giải quyết vấn đề trên nhằm đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu địa chất
biển, trong Ch-ơng trình nghiên cứu Biển KHCN- 06 giai đoạn 1996 - 2000, đề tài KHCN 06 -
11 đã đ-ợc thực hiện với tiêu đề:
" Nghiên cứu các thành tạo địa chất phần nông (Plioxen - Đệ tứ) thềm lục địa Việt
Nam, phục vụ đánh giá điều kiện xây dựng công trình biển".
Đề tài này đ-ợc tiến hành với nhiệm vụ kế thừa và phát triển các kết quả đã đạt đ-ợc trong
các giai đoạn tr-ớc, bổ sung nguồn t- liệu mới, xây dựng hệ thống ph-ơng pháp luận nghiên
cứu góp phần làm sáng tỏ điều kiện cấu trúc địa chất, địa tầng, cổ địa lý, t-ớng đá, địa mạo tân
kiến tạo, địa chất công trình của các thành tạo Plioxen - Đệ tứ thềm lục địa. Các kết quả đạt
đ-ợc góp phần nghiên cứu địa chất biển một cách có hệ thống từ cấu trúc sâu đến các trầm tích
trẻ, liên kết tài liệu nghiên cứu trên đất liền, ven bờ và ngoài biển, cung cấp các số liệu và cách
đánh giá tổng quan về điều kiện địa chất phục vụ các công trình biển đang đ-ợc quan tâm ở
n-ớc ta
Mục tiêu của đề tài là: Xác định các đặc điểm cấu trúc địa chất của các thành tạo Plioxen
- Đệ tứ thềm lục địa Việt Nam, trên cơ sở đó b-ớc đầu đánh giá điều kiện địa chất công trình
biển.
Nội dung nghiên cứu của đề tài bao gồm:
- Xác định sự phân bố, thành phần vật chất, điều kiện thành tạo và tuổi của các trầm tích
Plioxen - Đệ tứ.
- Xác định đặc điểm địa tầng, tân kiến tạo, lịch sử phát triển địa chất trong giai đoạn
Plioxen - Đệ tứ.
- Xác định các đặc điểm địa chất công trình, xây dựng cơ sở khoa học đánh giá điều kiện
xây dựng công trình biển.
Trong quá trình thực hiện, đề tài đ-ợc chia thành 5 đề tài nhánh:
v
1. Nghiên cứu hình thái cấu trúc Plioxen - Đệ tứ do TS. Nguyễn Hồng Minh, Viện Dầu
khí, Tổng Công ty Dầu khí Việt nam, chủ trì.
2. Nghiên cứu các thành tạo địa chất Plioxen - Đệ tứ do TSKH Nguyễn Biểu, Trung tâm
Địa chất và Khoáng sản Biển, Cục Địa chất và khoáng sản Việt nam chủ trì.
3. Nghiên cứu cổ địa lý, t-ớng đá Plioxen - Đệ tứ do GS.TS Trần Nghi - Tr-ờng Đại học
Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà nội, chủ trì.
4. Nghiên cứu địa mạo - tân kiến tạo Plioxen - Đệ tứ do PGS.TSKH Đặng Văn Bát, Đại
học Mỏ - Địa chất, chủ trì.
5. Nghiên cứu đặc điểm địa chất công trình do GS.TSKH Phạm Văn Tỵ, Đại học Mỏ - Địa
chất, chủ trì.
Đề tài đ-ợc tiến hành trên cơ sở xây dựng các bản đồ tỷ lệ 1: 1.000.000 cho toàn thềm lục
địa và tỷ lệ 1: 200.000 cho một vùng Vịnh Bắc Bộ (lô 106) và một vùng phía Nam thềm lục địa
(lô 09,15).
Nghiên cứu đặc điểm địa chất Plioxen- Đệ tứ là một vấn đề phức tạp, trên đất liền với
nguồn tài liệu phong phú và diện tích hẹp hơn nhiều mà trải qua mấy chục năm, các vấn đề
nghiên cứu vẫn ch-a trọn vẹn, vì vậy với thềm lục địa rộng lớn, nguồn tài liệu còn hạn chế nên
các nghiên cứu đòi hỏi quá trình lâu dài. Tuy nhiên các kết quả của đề tài này với sự phối hợp có
hiệu quả của nhiều cơ quan khác nhau nh- Viện Hải D-ơng, Viện Địa chất (Trung tâm Khoa
học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia ), Đại học Mỏ - Địa chất (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Đại
học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia), Trung tâm Địa chất và Khoáng sản biển (Cục Địa
chất và Khoáng sản), Viện Dầu khí (Tổng Công ty Dầu khí) chắc chẵn sẽ có những đóng góp
tích cực trong lĩnh vực nghiên cứu địa chất biển và tạo điều kiện cho các b-ớc nghiên cứu tiếp
theo đầy đủ hơn.
Toàn bộ kết quả thực hiện đề tài đã đ-ợc trình bày trong báo cáo tổng hợp gồm 7 ch-ơng,
32bản vẽ lớn, các số liệu gốc trên đĩa CD. Các bản vẽ lớn tỷ lệ 1:1.000.000 vã 1:200.000 đ-ợc
thu nhỏ để minh hoạ trong báo cáo.
Tập thể tác giả chân thành Thank Bộ Khoa học- Công nghệ và Môi tr-ờng, Bộ Giáo dục
và Đào tạo, Ban chỉ đạo Ch-ơng trình nghiên cứu Biển, tr-ờng Đại học Mỏ - Địa chất đã quan
tâm chỉ đạo, động viên giúp đỡ để đề tài tiến hành đúng kế hoạch. Các tác giả chân thành cảm
ơn Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam, Trung tâm Khoa
học Tự nhiên và Công nghệ Quốc Gia, Đại học Khoa học Tự nhiên đã hợp tác có hiệu quả trong
quá trình thực hiện đề tài. Chúng tui cũng xin Thank các nhà khoa học, các bạn đồng nghiệp
đặc biệt là các nhà địa chất, địa vật lý nghiên cứu về Đệ tứ và địa chất biển đã góp nhiều ý kiến
quý báu, giúp đỡ nhiệt tình trong quá trình thu thập tài liệu, hội thảo, tổng kết báo cáo.


Link download cho anh em

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement