Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#857716 Tải miễn phí nghiên cứu khoa học

Mở đầu................................................................................................................. 11
Ch-ơng 1: Đặc điểm địa chất Đông Bắc Việt Nam trong
Mezozoi và Kainozoi .................................................................................... 24
I.1. Khái quát vị trí kiến tạo Đông Bắc Việt Nam và lịch sử
nghiên cứu................................................................................................................. 24
I.1.1. Khái quát vị trí kiến tạo Đông Bắc Việt Nam ............................... 24
I.1.2. Các đơn vị kiến tạo chính........................................................................ 30
1. Đới phức nếp lồi Sông Lô ....................................................................................33
2. Võng chồng An Châu-Sông Hiến ........................................................................33
3. Phụ đới Hạ Lang...................................................................................................34
4. Phụ đới Thái Nguyên-Khao Lộc..........................................................................34
5. Phụ đới Quảng Ninh.............................................................................................35
6. Phụ đới Hà Nội .....................................................................................................35
I.2. Khái quát địa tầng Việt Nam trong Mezozoi và Kainozoi ....... 37
I.2.1. đặc điểm địa tầng Đông Bắc Việt nam trong Mezozoi và
Kainozoi ...................................................................................................................... 38
I.2.1.1. Khái quát chung...........................................................................................38
I.2.1.2. Các phân vị địa tầng Đông Bắc Việt Nam trong Mezozoi..........................39
I.2.1.3. Các phân vị địa tầng Đông Bắc Việt Nam trong Kainozoi .........................42
I.2.2. đối sánh và luận giải môi tr-ờng thành tạo của các phân vị
địa tầng Đông Bắc Việt Nam............................................................................ 45
I.2.2.1. Đặc điểm môi tr-ờng trầm tích trong các khu vực ở Đông Bắc Việt Nam46
I.2.2.2. Bối cảnh trầm tích trầm tích ở Đông Bắc Việt Nam trong Mezozoi và
Kainozoi....................................................................................................................53
I.3. Các yếu tố cấu trúc-kiến tạo chính Đông bắc Việt Nam trong
Mezozoi và Kainozoi ............................................................................................ 65
I.3.1. KHáI QUáT CHUNG........................................................................................... 65
I.3.2. CáC PHA BIếN DạNG CHíNH .......................................................................... 69
I.3.3. ĐặC ĐIểM CủA MộT Số Hệ THốNG CấU TạO KHU VựC......................... 78
I.3.3.1. Các đới tr-ợt lớn...........................................................................................78
I.3.3.2. Đặc điểm uốn nếp khu vực ..........................................................................79
I.4. Lịch sử phát triển địa chất đông bắc Việt Nam trong Mezozoi
- Kainozoi.................................................................................................................... 85
I.4.1. Đặc điểm thành phần vật chất ............................................................. 85
I.4.2. Không gian kiến tạo của Đông Bắc Việt Nam trong giai
đoạn MZ-KZ theo quan điểm Kiến tạo Mảng............................................ 91
I.4.2.1. Những vấn đề chung ....................................................................................91
I.4.2.2. Khôi phục bối cảnh kiến tạo tr-ớc Kainozoi...............................................93
I.4.2.3. Bình đồ kiến tạo trong Kainozoi..................................................................96
I.4.2.4. Bình đồ cấu trúc Đông Bắc Việt Nam trong giai đoạn Mezozoi ................99
I.4.3. Khái quát lịch sử kiến tạo Đông Bắc Việt Nam trong
Mezozoi và Kainozoi .......................................................................................... 103
I.4.4. Một số tồn tại về mô hình kiến tạo Đông Bắc Việt Nam và
kiến nghị ................................................................................................................... 104
Ch-ơng 2: Các thành tạo macma Mezozoi-Kainozoi ở Đông
Bắc Việt Nam................................................................................................... 108
II.1. Các thành tạo magma Permi muộn- Trias ...................................... 108
II.1.1. Các thành tạo magma Permi muộn- Trias trong phụ đới
Sông Hiến.................................................................................................................. 108
II.1.1.1. Các thành tạo xâm nhập (Phức hệ Cao Bằng)......................................... 108
II.1.1.2. Các thành tạo phun trào........................................................................... 149
II.1.2. Đặc điểm các tổ hợp gabro-syenit tuổi Permi-Trias trong
cấu trúc Lô-Gâm và Phú Ngữ ở Đông Bắc Việt Nam........................... 164
II.1.2.1. Đặc điểm chung....................................................................................... 164
II.1.2.2. Đặc điểm phân bố và cấu tạo địa chất..................................................... 165
II.1.2.3. Đặc điểm thạch học và khoáng vật ........................................................ 168
II.1.2.4. Đặc điểm thạch hoá................................................................................. 169
II.1.2.5. Đặc điểm địa hóa..................................................................................... 179
II.1.2.6. Điều kiện thành tạo và bối cảnh địa động lực......................................... 186
II.1.2.7. Khoáng sản liên quan .............................................................................. 190
II.2. Các thành tạo magma Trias giữa - muộn....................................... 190
II.2.1. Phức hệ Núi Điệng...................................................................................... 190
II.2.2. Phức hệ Phia Bioc ....................................................................................... 193
II.2.3. Phức hệ Núi Chúa ....................................................................................... 202
II.3. Các thành tạo magma Kreta muộn-NEogEn ................................. 207
II.3.1. Phức hệ Pia Oắc.......................................................................................... 207
II.3.2. Các thành tạo phun trào Neogen thuộc hệ tầng Tam Danh....................... 214
II.4. Đặc điểm biến đổi các đá xâm nhập-phun trào và khoáng hoá
liên quan.................................................................................................................. 218
II.4.1. Đặc điểm biến đổi các đá xâm nhập axit khu vực Pia Oắc và khoáng hoá
liên quan ................................................................................................................ 218
II.4.2. Đặc điểm biến đổi của các khối đá magma xâm nhập axit ở các khu vực
khác thuộc Đông Bắc Việt Nam........................................................................... 229
II.4.3. Đặc điểm biến đổi đá phun trào và khoáng hoá liên quan ........................ 231
II.5. Kết luận và kiến nghị ................................................................................ 244
II.5.1. Kết luận ......................................................................................................... 244
II.5.2. Kiến nghị ........................................................................................................ 245
Ch-ơng 3: đặc điểm sinh khoáng chì-kẽm và antimon đông
bắc việt nam trong mezozoi-kainozoi............................................. 246
III.1. đặc điểm sinh khoáng chì-kẽm đông bắc việt nam trong
mezozoi-kainozoi................................................................................................. 246
III.1.1 KHáI QUáT Về CHì-KẽM.............................................................................. 246
III.1.2. KHáI QUáT Về QUặNG CHì-KẽM ở ĐÔNG BắC VIệT BắC................. 249
III.1.3. LịCH Sử PHÂN LOạI CáC KIểu Mỏ QUặNG CHỉ KẽM VùNG ĐÔNG
BắC VIệT NAM........................................................................................................... 253
III.1.4. CáC THàNH TạO MEZOZOI TạI KHU VựC ĐÔNG BắC VIệT NAM Và
ĐặC ĐIểM CủA CHúNG ........................................................................................... 255
III.1.4.1. Tổ hợp TKT rìa lục địa chuyển tiếp (biển thoái) Paleozoi muộn (1) ............... 257
III.1.4.2. Tổ hợp TKT rìa lục địa tích cực Mezozoi sớm (2) ................................ 258
III.1.4.3. Tổ hợp TKT đồng tạo núi Mezozoi muộn-Kainozoi sớm (3) ............... 259
III.1.4.4. Tổ hợp TKT lục địa Kainozoi (4) .......................................................... 260
III.1.4.5. Các thành tạo bở rời hiện đại (các trầm tích Đệ tứ) .............................. 261
III.1.5. ĐáNH GIá CHUNG Về VAI TRò CủA CáC THàNH TạO TRầM TíCH -
Phun trào TUổI MEZOZOI TRONG TạO QUặNG CHì-KẽM ở ĐÔNG BắC
VIệT NAM.................................................................................................................... 261
III.1.6. CáC KIểU Mỏ-CHì KẽM TRONG CáC THàNH TạO MEZOZOI ở ĐÔNG
BắC VIệT NAM........................................................................................................... 265
III.1.6.1. Kiểu mỏ Pb-Zn trong trầm tích lục nguyên xen phun trào axit .............. 265
III.1.6.2. Kiểu mỏ Pb-Zn trong trầm tích lục nguyên........................................... 307
III.1.6.3. Kiểu mỏ Pb-Zn-Barit trong trầm tích lục nguyên ................................. 309
III.1.7. CáC YếU Tố KHốNG CHế QUặNG HOá CHì-KẽM TRONG MEZOZOI ở
ĐÔNG BắC VIệT NAM.............................................................................................. 313
III.2. ĐặC ĐIểM SINH KHOáNG ANTIMON ĐÔNG BắC Việt NAM................ 313
III.2.1. KHáI QUáT Về ANTIMON........................................................................... 313
III.2.2. CáC KIểU Mỏ ANTIMON ở ĐÔNG BắC VIệT NAM............................... 315
III.2.2.1 Đặc điểm chung về các kiểu mỏ quặng antimon của Đông Bắc Việt Nam...... 315
III.2.2.2. Kiểu mỏ antimon - vàng (thạch anh - antimonit - vàng beresit)................ 321
III.2.2.3. Đặc điểm kiểu khoáng hóa thạch anh - antimonit - arsenopyrit - pyrit -
vàng vùng Chiêm Hóa........................................................................................... 322
II.2.2.4. Kiểu khoáng hóa thạch anh - antimonit - vàng - galenit - sphalerit (đa
kim) trong trầm tích carbonat - lục nguyên.......................................................... 329
III.2.3. KIểU Mỏ ANTIMON THựC THụ.................................................................. 330
III.2.3.1. Tình hình nghiên cứu kiểu mỏ antimon thực thụ (thạch anh - antimonit -
argillizit) trên thế giới và Việt Nam..................................................................... 330
III.2.3.2. Kiểu khoáng hóa thạch anh - antimonit trong trầm tích lục nguyên........... 334
III.2.4. KIểU Mỏ ANTIMONIT-THạCH ANH-SULFUR TRONG TRầM TíCH LụC
NGUYÊN (JASPEROID).............................................................................................. 336
III.2.5. KIểU Mỏ THạCH ANH-CINNABAR-ANTIMONIT (THUỷ NGÂN CHứA
ANTIMON) ................................................................................................................... 338
III.2.5.1. Kiểu khoáng hóa thạch anh - cinnabar - antimonit - fluorit (Thần Sa)........... 338
III.2.6. QUY LUậT PHÂN Bố QUặNG HOá ANTIMON THEO KHÔNG GIAN...... 339
III.2.6.1. Mối liên quan của quặng hóa antimon với các thành tạo địa chất............. 339
III.2.6.2. Quặng hóa antimon Đông Bắc Việt Nam đ-ợc phân bố trong các môi
tr-ờng chứa quặng t-ơng ứng................................................................................ 340
III.2.6.3. Quy luật phân bố quặng hóa antimon theo không gian ........................ 341
III.2.6.4. Quy luật phân bố quặng hóa antimon theo thời gian ........................... 341
III.2.6.5. Một số nhận xét thêm............................................................................. 342
III.2.7. PHÂN VùNG TRIểN VọNG........................................................................... 342
iii.3. kết luận........................................................................................................... 344
Kết luận và kiến nghị................................................................................ 346
Tài liệu tham khảo..................................................................................... 349


Link download cho anh em

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement