Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#857033 Tải miễn phí
Nghiên cứu nâng cao hiệu quả áp dụng các phương pháp địa chất và địa vật lý hiện đại; Nghiên cứu địa chất môi trường vùng Đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long

2. Đánh giá về hiệu quả do đề tài, dự án mang lại:
Những nội dung mới đạt được:
- Áp dụng phương pháp địa hóa hiện đại (Định tuổi U-Pb của Zircons,
Phân tích 40Ar/39Ar các hạt mica, Phân tích theo vết phân hạch) nghiên cứu
lịch sử tiến hóa, nguồn gốc và biến đổi trầm tích đồng bằng sông Hồng và
sông Mekong
- Nghiên cứu áp dụng có hiệu quả phương pháp địa chấn phân giải cao
trong điều kiện vùng cửa sông tiền châu thổ và phương pháp địa chấn phân
giải cao đa kênh trong điều kiện vùng sông
- Nghiên cứu phương pháp địa tầng phân tập và áp dụng có hiệu quả
trong phân tích địa chấn địa tầng tài liệu địa chấn phân giải cao. Phân chia địa
tầng và lịch sử tiến hóa trầm tích Đệ tứ vùng châu thổ sông Hồng và Cửu
Long.
- Tạo cơ sở quan hệ hợp tác quốc tế và có các công bố có ý nghĩa khoa
học và thực tiễn.
Các công trình công bố liên quan đến kết quả của nhiệm vụ
1. Clift P.D, Carter A, Campbell I H, Pringle M.S, laptop NV,

Allen M C,
Hodges K.V, Tan M T, 2006. Thermochronology of Mineral Grains in the
Red and Mekong Rivers, Vietnam: Provenance and Exhumation Implications
for Southeast Asia. Geochemistry, Geophysics and Geostems, vol. 7, No.10
2. Clift P.D, Long HV, Hinton R, Ellam R, Hannigan R, Tan MT, Blusztajn J,
Duc N A. 2008, Evolving East Asian River Systems Reconstructed by Trace
Element and Pb and Nd Isotope Variations in Modern and Ancient Red River-
Song Hong Sediments. Geochemistry, Geophysics and Geostems, Vol.9, N. 4.
3. Mai Thanh Tan, 2009, Seismic stratigraphy interpretation of shallow
sediments in continental shelf of center Vietnam. Proceedings of The 9th
SẸG
International Symposium on Imaging and Interpretation, Sapporo, Japan 12-
14 October 2009.
4. Hoàng Văn Long, Clift P.D, Mai Thanh Tân, Đặng Văn Bát, Wu F I, Lê
Hải An, 2009, Đặc điểm quá trình trầm tích Kainozoi vịnh Bắc Bộ và châu
thổ Sông Hồng. Tạp chí Dầu Khí số 8/2009, tr. 8-18
5. Mai Thanh Tân, Lê Văn Dung, Lê Đình Thắng, 2008, Hình thái cấu trúc
Pliocen- Đệ Tứ thềm lục địa Việt Nam, Tuyển tập HNKH địa chất biển toàn
quốc lần thứ nhất, tr. 188-198
6. Long HV,

Peter D. C, Mark D, Zheng H, Tan M T, Ar-Ar Muscovite
Dating as a Constraint on Sediment Provenance and Erosion Processes in the
Red and Yangtze River Systems, SE Asia, Submitted to Earth and Planetary
Science Letters, 28/6/10
Các hoạt động khoa học
- Tham gia hội nghị Địa vật lý quốc tế SEG tổ chức ở Las Vegas Mỹ (9-
17/11/2008)
- Tham gia hội thảo quốc tế Địa vật lần thứ 9 tại Sapporo, Nhật Bản (10-
14/10/2009)
- Tham gia hội thảo tại ĐH Aberdeen, Anh (30/4-10/5/2008)
Đánh giá chung về kết quả thực hiện nhiệm vụ
Nhiệm vụ đã hoàn thành tốt với các nội dung được ký kết trong hợp
đồng. Thành tích nổi bật của nhiệm vụ là tạo mối quan hệ hợp tác giữa các
nhà khoa học VN và Vương quốc Anh trong lĩnh vực áp dụng các phương
pháp địa chất và địa vật lý hiện đại nghiên cứu địa chất Pliocen - Đệ tứ và quá
trình biến đổi trầm tích liên quan đến đồng bằng sông Hồng và đồng bằng
Cửu Long
MỤC LỤC
Thông tin chung i
Mục lục xii
Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt xv
Danh mục các hình vẽ xvi
Danh mục các bảng phụ lục xix
Mở đầu 1
Chương 1
Khái quát lịch sử nghiên cứu và đặc điểm địa chất đồng bằng
sông Hồng và Cửu Long
4
1.1
Khái quát lịch sử nghiên cứu và đặc điểm địa chất Pliocen -
Đệ tứ đồng bằng sông Hồng
7
1.1.1 Lịch sử nghiên cứu 7
1.1.2 Khái quát đặc điểm địa chất đồng bằng Sông Hồng 11
1.2
Khái quát lịch sử nghiên cứu và đặc điểm địa chất Pliocen -
Đệ tứ đồng bằng Cửu Long
14
1.2.1 Lịch sử nghiên cứu 14
1.2.2 Khái quát đặc điểm địa chất đồng bằng Cửu Long 16
Chương 2 Các phương pháp nghiên cứu 20
2.1 Các phương pháp địa hóa hiện đại xác định tuổi 20
2.1.1 Phương pháp
40
Ar /
39
Ar định tuổi 20
2.1.2 Phương pháp định tuổi theo vết phân hạch 20
2.1.3 Các phương pháp định tuổi theo tích tụ phóng xạ chì 21
2.2 Các phương pháp phân tích độ hạt và chỉ số môi trường 22
2.3 Phương pháp địa chấn phân giải cao 22
2.3.1 Phương pháp địa chấn phân giải cao một mạch 23
2.3.2 Phương pháp địa chấn phân giải cao nhiều mạch 27
2.4 Phân tích địa chấn địa tầng trên cơ sở địa tầng phân tập 29
2.4.1 Cơ sở địa tầng phân tập 29
2.4.2 Quá trình phân tích Địa chấn địa tầng 33
Chương 3
Áp dụng phương pháp địa hóa – địa chất hiện đại nghiên cứu
lịch sử tiến hóa và nguồn gốc trầm tích châu thổ sông Hồng và
37

sông Mekong
3.1 Phân tích nguồn gốc trầm tích 37
3.2 Kết quả xác định nguồn gốc trầm tích 38
3.2.1 Các kết quả định tuổi zircon theo U-Pb 38
3.2.2 Các kết quả định tuổi mica Ar-Ar 42
3.2.3 Các kết quả vết phân hạch 44
3.3 Xác định tiến hóa của hệ thống sông 46
3.3.1 Các phương pháp xác định tiến hóa của hệ thống sông 46
3.3.2 Kết quả xác định tiến hóa hệ thống sông Hồng 48
Chương 4 Đặc điểm môi trường trầm tích Đệ tứ đồng bằng sông Hồng 65
4.1
Đặc điểm địa chất – địa vật lý vùng trước châu thổ cửa Ba Lạt
trên cơ sở tài liệu địa chấn phân giải cao
65
4.1.1 Các ranh giới phản xạ 66
4.1.2 Đặc điểm các tập phản xạ 69
4.1.3 Đặc điểm cấu trúc địa chất Pleistocen muộn- Holocen 75
4.1.4 Đặc điểm cấu trúc địa chất Holocen muộn- Hiện đại 79
4.1.5 Xu thế phát triển tiền châu thổ cửa Ba Lạt 85
4.2 Tướng trầm tích và tiến hóa Holocen châu thổ sông Hồng 88
4.2.1 Tướng trầm tích 89
4.2.2 Tiến hóa Holocen châu thổ sông Hồng 97
Chương 5 Đặc điểm môi trường trầm tích Đệ tứ đồng bằng Cửu Long 104
5.1 Áp dụng địa chấn phân giải cao nhiều mạch khảo sát trầm tích Đệ tứ 105
5.1.1 Khảo sát thực địa và xử lý số liệu 105
5.1.2 Đặc điểm địa chất theo tài liệu địa chấn phân giải cao 107
5.2
Tướng trầm tích Pliocen – Đệ tứ tương ứng với sự thay đổi
mực nước biển
115
5.2.1 Trầm tích Pliocen 115
5.2.2 Trầm tích Đệ tứ 119
5.3 Lịch sử phát triển trầm tích Pliocen Đệ tứ đồng bằng Cửu Long 133
5.3.1 Thời kỳ Pliocen 133
5.3.2 Thời kỳ Đệ tứ 135
Kết luận và kiến nghị 139
Tài liệu tham khảo 141
Phụ lục 149
 

Link download cho anh em
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement