Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#856824 Tải miễn phí nghiên cứu khoa học
ứng dụng công nghệ thông tin xử lý, phân tích tài liệu địa chấn phản xạ nông độ phân giải cao để xây dựng một số phân vi địa chấn địa tầng chuẩn phục vụ công tác lập bản đồ tướng địa chấn; áp dụng thử nghiệm tại vùng biển ven bờ Phan Thiết - Hồ Tràm


MỤC LỤC

Trang
Mở đầu 2
Chương I. Tổng quan tình hình nghiên cứu địa chất-địa vật lý 5
vùng biển ven bờ Phan Thiết - Hồ Tràm và địa chấn địa tầng
I.1. Lịch sử nghiên cứu địa chất - địa vật lý 5
I.2. Lịch sử nghiên cứu và nội dung của địa chấn địa tầng 8
I.2.1. Lịch sử nghiên cứu. 8
I.2.2. Nội dung phương pháp địa chấn địa tầng 10
I.2.3. Tình hình nghiên cứu và áp dụng địa chấn địa tầng 13
trong điều tra cơ bản ở Việt Nam
I.2.4. Nội dung hai phần mềm: Subbottom Toolkit 361
và Radexpro Plus 3.5 15
Chương II. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 17
II.1. Nghiên cứu biện pháp xứ lý số liệu để nâng cao
chất lượng tài liệu ĐCNPGC 17
II.2. Phương pháp phân tích các mặt cắt ĐCNPGC 31
Chương III. Kết quả nghiên cứu, áp dụng thử nghiệm và
phân tích tài liệu ĐCNPGC vùng biển Phan Thiết -Hồ Tràm 46
III.1. Vị trí vùng nghiên cứu 46
III.2. Xử lý các băng ghi địa chấn 47
III.3. Minh giải tài liệu địa chấn 52
Kết luận 67
Tài liệu tham khảo 69
Phụ lục 71
Phụ lục 1. Sơ đồ tướng địa chấn và sơ đồ cổ địa lý tướng đá
các tập A, B, C vùng biển Phan Thiết-Hồ Tràm tỷ lệ 1:100 000.
Phụ lục 2. Một số kết quả nghiên cứu và áp dụng thử nghiệm
tại vùng biển ven bờ Phan Thiết - Hồ Tràm.
Phụ lục 3. Quy trình xử lý, phân tích các tài liệu địa chấn phản xạ nông
độ phân giải cao.
Phụ lục 4. Một số phân vị địa chấn địa tầng chuẩn vùng biển ven bờ
Phan Thiết- Hồ Tràm.MỞ ĐẦU
Căn cứ vào Quyết định số 3806/BTNMT-KHCN ngày 11/9/2006 của Bộ
trưỏng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xây dựng thuyết minh đề tài, dự
án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ năm 2007.
Căn cứ vào Công văn số1727/ĐCKS-CĐ ngày 18/9/2006 của Cục Địa
chất và Khoáng sản Việt Nam về việc hoàn thiện, xây dựng các đề tài KHCN,
dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ năm 2007.
Căn cứ Quyết định số 89QĐ/GNV-KHCN ngày 22/9/2006 của Liên đoàn
trưởng Liên đoàn Địa chất biển về việc giao chủ nhiệm đề tài và thực hiện đề
tài KHCN cấp Bộ năm 2007.
Căn cứ vào Hợp đồng nghiên cứu khoa học và công nghệ số 06-ĐC-
07/HĐKHCN ngày 19/4/2007 giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với Liên
đoàn Địa chất biển nay là Trung tâm Địa chất và Khoáng sản biển về việc
thực hiện nội dung khoa học của đề tài KHCN cấp Bộ năm 2007.
Trung tâm Địa chất và Khoáng sản biển đã chủ trì thực hiện đề tài KHCN:
“Ứng dụng công nghệ thông tin xử lý, phân tích tài liệu địa chấn phản xạ nông
độ phân giải cao để xây dựng một số phân vị địa chấn địa tầng chuẩn phục vụ
công tác lập bản đồ tướng địa chấn địa chất; áp dụng thử nghiệm tại vùng biển
ven bờ Phan Thiết - Hồ Tràm” (hình 1).

Link download cho anh em
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement