Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#854926 Tải miễn phí nghiên cứu khoa học
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU .....................................................................................................1
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐO SÂU CỘNG HƯỞNG TỪ ..............4
1.1 Nguyên lý cơ bản và bài toán thuận của đo sâu cộng hưởng từ ................ 4
1.1.1. Nguyên lý cơ bản của đo sâu cộng hưởng từ..................................... 4
1.1.2. Bài toán thuận của đo sâu cộng hưởng từ........................................... 7
1.2. Môi trường 1D ......................................................................................... 13
1.2.1.Bài toán ngược cho môi trường điện trở suất cao, 1D, khung dây
đơn....................................................................................................................... 13
1.2.2. Hàm nhân trong nửa không gian dưới đất cách điện và dẫn điện....14
1.2.3. Đặc điểm tương đương của đường cong ĐSCHT 1D....................... 16
1.3. Ba mô hình 2D......................................................................................... 18
1.4. Tình hình áp dụng đo sâu cộng hưỏng từ để khảo sát trực tiếp nước
nghầm trên thế giới và ở Việt Nam..................................................................... 23
CHƯƠNG 2 THU THẬP, XỬ LÝ, NGHỊCH ĐẢO VÀ GIẢI
THÍCH SỐ LIỆU ĐO SÂU CỘNG HƯỞNG TỪ...............................................26
2.1. Máy NUMIS Plus..................................................................................... 26
2.2Thu thập số liệu và các biện pháp chống nhiễu khi đo.............................. 27
2.2.1. Đặc điểm nhiễu điện từ của đường dây tải điện ............................... 27
2.2.2. Khung dây số tám ............................................................................. 28
2.2.3. Khung dây bù.................................................................................... 29
2.2.4. Chống nhiễu đỉnh nhọn..................................................................... 31
2.3. Thu thập và đánh giá chất lượng số liệu ĐSCHT.................................... 31
2.3.1. Chọn khung dây ................................................................................ 31
2.3.2. Chọn các tham số trong thu thập số liệu........................................... 32
2.3.3. Đánh giá chất lượng số liệu ĐSCHT ................................................ 33
2.4. Xử lý, nghịch đảo và giải thích số liệu đo sâu cộng hưởng từ ................ 34
2.4.1. Xử lý số liệu đo sâu cộng hưởng từ .................................................. 34
2.4.2. Nghịch đảo số liệu đo sâu cộng hưởng từ......................................... 36
2.4.3. Giải thích số liệu đo sâu cộng hưởng từ ........................................... 37
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM VÙNG
THỊ XÃ LAI CHÂU VÀ BÓ MƯỜI THUẬN CHÂU SƠN LA........................43
A. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM VÙNG THỊ XÃ LAI
CHÂU.................................................................................................................. 43
3.1. Đặc điểm địa chất thủy văn vùng thị xã Lai Châu................................... 43
3.1.1. Địa tầng ............................................................................................. 43
3.1.2. Cấu trúc, kiến tạo ............................................................................. 44
3.1.3. Đặc điểm địa chất thủy văn............................................................... 44
3.2 Các phương pháp và kỹ thuật thi công ..................................................... 48
3.2.1 Phương pháp và khối lượng đã thực hiện .......................................... 48
3.2.2. Mạng lưới khảo sát............................................................................ 48
3.2.3 Kỹ thuật thi công các phương pháp địa vật lý ................................... 48
3.3. Ảnh hưởng của gradien trường từ trong diện tích nghiên cứu ................ 49
3.3.1. Sự thay đổi của trường địa từ B0 trong không gian và từ tính của
đất đá trong đo sâu cộng hưởng từ...................................................................... 49
3.3.2. Đo vẽ trường cảm ứng từ B0 tại phường Quyết Thắng, thị xã Lai
Châu. ................................................................................................................... 50
3.4. Ảnh hưởng biến thiên trường địa từ theo chu kỳ 24 giờ và giông sét ..... 53
3.4.1. Ảnh hưởng biến thiên trường địa từ theo chu kỳ 24 giờ .................. 53
3.4.2. Ảnh hưởng của giông sét .................................................................. 55
3.5. Các biện pháp chống nhiễu điện từ. ......................................................... 56
3.5.1. Chống nhiễu điện từ nhân tạo. .......................................................... 56
3.5.2. Chống nhiễu điện từ tự nhiên............................................................ 58
3.6. Kết quả đo sâu phân cực ở phường Quyết Thắng thị xã Lai Châu......... 58
3.6.1. Kết quả trên tuyến T3a-0 .................................................................. 58
3.6.2. Kết quả trên tuyến T3a-3 .................................................................. 58
3.7. Kết quả đo sâu cộng hưởng từ ở phường Quyết Thắng thị xã Lai
Châu. ................................................................................................................... 62
3.7.1. Điểm đo tại cọc -25 tuyến T3a-0. ..................................................... 62
3.7.2. Điểm đo tại cọc -25 tuyến T3a-1. ..................................................... 63
3.7.3. Điểm đo tại cọc -51 tuyến T3a-3. ..................................................... 64
3.7.4. Kết quả khoan tại khu phường Quyết thắng ..................................... 65
3.8. Kết quả đo sâu phân cực ở khu vực xã Nậm Loỏng thị xã Lai Châu ..... 66
3.9. Kết quả đo sâu cộng hưởng từ ở khu vực xã Nậm Loỏng ...................... 71
3.9.1. Điểm đo tại cọc 0 tuyến T1.............................................................. 71
3.9.2. Điểm đo tại cọc 5 tuyến Tb1............................................................ 72
3.9.3. Kết quả khoan tại cọc 5 tuyến T1b khu vực xã Nậm Loỏng thị
xã Lai Châu ......................................................................................................... 72
3.10. Đánh giá hiệu quả của đo sâu cộng hưởng từ ở vùng thị xã Lai
Châu. ................................................................................................................... 74
B. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM VÙNG BÓ MƯỜI,
THUẬN CHÂU, SƠN LA.................................................................................. 75
3.11. Đặc điểm địa chất thủy văn ở vùng Bó Mười, Thuận Châu .................. 75
3.11.1. Địa tầng ........................................................................................... 75
3.11.2 Cấu trúc kiến tạo .............................................................................. 78
3.11.3. Đặc điểm địa chất thủy văn............................................................. 78
3.12 Các phương pháp địavật lý và kỹ thuật thi công .................................... 81
3.12.1 Phương pháp và khối lượng đã thực hiện ........................................ 81
3.12.2. Mạng lưới khảo sát.......................................................................... 81
3.12.3 Kỹ thuật thi công các phương pháp địa vật lý ................................. 81
3.13. Ảnh hưởng của gradien trường từ trong diện tích nghiên cứu .............. 81
3.14. Ảnh hưởng biến thiên trường địa từ theo chu kỳ 24 giờ và giông sét ... 81
3.15. Kết quả đo sâu phân cực ở Bản Bó, Bó Mười, Thuận Châu ................. 83
3.15.1. Kết quả trên tuyến T2 ..................................................................... 83
3.15.2. Kết quả trên tuyến T0 ..................................................................... 83
3.16. Kết quả ĐSCHT ở Bản Bó, Bó Mười, Thuận Châu .............................. 89
3.16.1. ĐSCHT S9 tại cọc -5 tuyến T2. ...................................................... 90
3.16.2. ĐSCHT S10 và so sánh kết quả nghịch đảo của S9 và S10. ......... 98
3.16.3. ĐSCHT S17 tại cọc -20 tuyến T0. ................................................ 103
C. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ XỬ LY ............................................................. 106
1. ĐSCHT 5t1b-NL-37.5 tại cọc 5 tuyến T1b - Nậm Loỏng.................... 106
2. ĐSCHT S18 tại Mộc Châu, Sơn La. .................................................... 109
3. ĐSCHT S17 tại Thuận Châu, Sơn La. ................................................. 110
4. Đánh giá kết quả nghịch đảo các điểm ĐSCH...................................... 112
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................113
TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................116


Link download cho anh em:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Nhớ thank mình nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement