Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nhoxtrieu
#754009 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Dãy số thời gian trong việc phân tích và đoán thống kê về du lịch
KILOBOOKS.COM
§Ò ¸n lý thuyÕt thèng kª
Phan Qu¸n Thµnh – Tkª40A


2

Ch−¬ng I. Du lÞch vµ vai trß cña thèng kª trong
viÖc nghiªn cøu vÒ du lÞch
I. Thùc tr¹ng vÒ du lÞch thÕ giíi vµ n−íc ta trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y.
Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ ®ang chuyÓn tõ l−ìng cùc sang ®a cùc, thÕ giíi
®· vµ ®ang h×nh thµnh c¸c trung t©m kinh tÕ vµ liªn kÕt kinh tÕ míi. Xu h−íng
®èi tho¹i vµ hîp t¸c ®ang thay cho xu h−íng ®èi ®Çu vµ biÖt lËp. Do vËy c¸c
quèc gia võa ph¶i biÕt chñ ®éng tham gia vµ khai th¸c c¸c mÆt tÝch cùc, võa
ph¶i biÕt ®Êu tranh vµ kh¾c phôc nh÷ng ¶nh h−ëng tiªu cùc cña qu¸ tr×nh nµy.
Tuy nhiªn khèi l−îng hµng ho¸ dÞch vô trao ®æi gi÷a c¸c quèc gia vµ ho¹t
®éng du lÞch quèc tÕ, kÓ c¶ gi÷a c¸c quèc gia cã chÕ ®é chÝnh trÞ kh¸c nhau,
®Òu t¨ng lªn hµng n¨m. Kinh tÕ dÞch vô du lÞch cña mçi n−íc ph¸t triÓn ®Òu
g¾n liÒn víi xu thÕ vËn ®éng cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ quan hÖ kinh tÕ quèc
tÕ : HiÖn nay trªn thÕ giíi cã 8 c−êng quèc ph¸t triÓn m¹nh mÏ vÒ kinh tÕ du
lÞch :Mü, Italia, T©y Ban Nha, Ph¸p, Anh, §øc, Autralia vµ Trung Quèc.
Riªng vÒ Trung Quèc hiÖn xÕp thø 8 v× tr−íc khi c¶i c¸ch më cöa th× Trung
Quèc lµ quèc gia khÐp kÝn mäi mÆt, kh«ng nh÷ng kh«ng më cöa giao l−u kinh
tÕ mµ cßn h¹n chÕ kh¸ch n−íc ngoµi vµo th¨m. N¨m 1978, tr−íc c¶i c¸ch më
cöa mét n¨m, trªn ®Êt n−íc mªnh m«ng ®Çy danh lam th¾ng c¶nh vµ c¸c di
tÝch lÞch sö-v¨n ho¸ nµy, chØ cã 1,8 triÖu l−ît kh¸ch víi thu nhËp ván vÑn 260
triÖu USD. Nhê c¶i c¸ch më cöa, Trung Quèc ®· ph¸t huy ®−îc tiÒm n¨ng to
lín vµ phong phó cña ngµnh du lÞch. Ngµy nay, nghµnh “c«ng nghiÖp kh«ng
khãi” cña Trung Quèc ®· trë thµnh mét trong nh÷ng nghµnh cã nhÞp ®é t¨ng
tr−ëng nhÊt. Sè du kh¸ch ®Õn th¨m Trung Quèc n¨m 1997 lµ 57,588 triÖu l−ît
ng−êi, t¨ng 31 lÇn so víi n¨m 1978, sè ngo¹i tÖ thu ®−îc ®¹t 12,1 tû USD. Tõ
mét n−íc chËm më cöa nghµnh du lÞch, sau 20 n¨m c¶i c¸ch, Trung Quèc ®·
®øng hµng thø 8 trªn thÕ giíi v× thu nhËp do du lÞch mang l¹i.
ThÕ cßn du lÞch cña n−íc ta th× sao? Thùc tÕ sau ®¹i héi §¶ng toµn quèc
lÇn thø VI trong cuéc thùc hiÖn ®æi míi,trong sù chuyÓn m×nh ®i lªn chung
cña c¶ n−íc,c¶ sù ph¸t triÓn n¨ng ®éng ®¸ng tù hµo vÒ kinh tÕ V¨n ho¸ Du lÞch
ViÖt Nam
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Du lịch nước ta là 1 trong những ngành kinh tế còn non trẻ, nhưng được xem là 1 ngành kinh tế mũi nhòn. tỷ suất doanh lợi của ngành du lịch thường cao hơn rất
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement