Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Jayronn
#754006 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tính GDP của khu vực I theo phương pháp sản xuất thời kỳ 1999-2002
KILOBOOKS.COM
LuËn v¨n tèt nghiÖp
NguyÔn Kim Thoa - Thèng kª 41A
Tr−êng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n
2
Ngoaøi phaàn môû ñaàu vaø keát luaän, luaän vaên toát nghieäp cuûa em goàm 3
chöông:
Chöông I: Nhöõng vaán ñeà lyù luaän chung veà SNA vaø GDP. Chöông II: Tính GDP quyù cuûa khu vöïc 1 (noâng – laâm – thuyû saûn) theo
phöông phaùp saûn xuaát.
Chöông III: Vaän duïng phöông phaùp saûn xuaát tính GDP quyù ñeå tính
GDP quyù khu vöïc 1 thôøi kyø 1999 - 2002
Do haïn cheá veà maët kieán thöùc, ñoàng thôøi do thôøi gian thöïc taäp ôû Vuï heä
thoáng taøi khoaûn quoác gia – Toång cuïc Thoáng keâ khoâng nhieàu, neân luaän vaên toát nghieäp cuûa em seõ khoâng traùnh khoûi thieáu soùt. Em mong caùc thaày coâ giaùo goùp yù vaø boå sung ñeå luaän vaên toát nghieäp cuûa em ñöôïc toát hôn.
Em xin chaân thaønh caûm ôn caùc thaày coâ giaùo trong Khoa Thoáng keâ vaø ñaëc
bieät laø thaày giaùo Buøi Huy Thaûo ñaõ taän tình höôùng daãn vaø giuùp ñôõ em hoaøn thaønh toát luaän vaên toát nghieäp naøy.
Qua ñaây, em cuõng xin göûi lôøi caûm ôn saâu saéc tôùi caùc coâ chuù trong Vuï heä
thoáng Taøi khoaûn Quoác gia - Toång cuïc Thoáng keâ vaø ñaëc bieät laø coâ Hoaøng Phöông Taàn ñaõ taïo ñieàu kieän thuaän lôïi, giuùp ñôõ em veà maêït thöïc tieãn vaø cung caáp nhöõng taøi lieäu quan troïng laøm cô sôû ñeå em nghieân cöùu vaø hoaøn thaønh ñeà taøi toát nghieäp cuûa mình.

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Khu vực I là 1 trong 3 khu vực kinh tế trọng yếu của đất nước ta, chiếm vị trí quan trọng hàng đầu trong việc cung cấp lương thực thực phẩm cho đời sống các tần
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement