Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tanyaprinc3ss
#753127 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: dùng phương pháp dãy số thời gian để phân tích sự biến động sự biến động tổng doanh thu của công ty TNHH thiết bị giặt là công nghiệp và dự báo năm 2014
KILOBOOKS.COM
§Ò ¸n Lý thuyÕt thèng kª
NguyÔn V¨n ThiÖu
3
Ch−¬ng 1
kh¸i niÖm vÒ d·y sè thêi gian

1- Kh¸i niÖm vÒ d·y sè thêi gian

D·y sè thêi gian lµ d·y c¸c trÞ sè cña chØ tiªu thèng kª ®−îc x¾p xÕp theo chØ
tiªu thèng kª.
MÆt l−îng cña hiÖn t−îng th−êng xuyªn biÕn ®éng qua thêi gian.trong thèng kª,®Ó
nghiªn cøu sù biÕn ®éng nµy, ng−êi ta th−êng dùa vµod·y så thêi gian.
N¨m
ChØ tiªu
1999
2000
2001
2001
Gt s¶n xuÊt (tû ®)

10,0
10,5
11,2
12,0

Qua d·y sè thêi gian cã thÓ nghiªn cøu c¸c ®Æc ®iÓm vÒ sù biÕn ®éng cña hiÖn
t−îng,v¹ch dâ xu h−êng vµ tÝnh quy luËt cña sù ph¸t triÓn,®ång thêi ®Ò da dù ®o¸n
c¸c møc ®é cña hiÖn t−îng trong t−¬ng lai.
Mét d·y sè thêi gian ®−îc cÊu t¹o bëi hai thµnh phÇn lµ thêi gian vµ chØ tiªu vÒ
hiÖn t−îng nghiªn cøu.thêi gian cã thÓ
lµ: Ngµy, tuÇn, th¸ng, quý, n¨m…..®é dµi gi÷a hai thêi gian liÒn nhau ®−îc gäi lµ
kho¶ng c¸ch thêi gian.
ChØ tiªu cÒ hiÖn t−îng ®−îc nghiªn cøu cã thÓ lµ sè tuyÖt ®èi,sè t−¬ng ®èi,sè
b×nh qu©n.trÞ sè cña chØ tiªu gäi lµ møc ®é cña d·y sè.
C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm cña tån t¹i vÒ quy m« cña hiÖn t−îng qua thêi gian cã thÓ
ph©n biÖt d·y sè thêi k× vµ d·y sè thêi ®iÓn.
D·y sè thêi kú biÓu hiÖn quy m« (khèi l−îng)cña hiÖn t−îng trong tõng kho¶ng
thêi gian nhÊt ®Þnh .Trong d·y sè thoµI kú c¸c møc ®é lµ nh÷ng sè tuyÖt ®èi thêi
kú,do ®ã ®é dµi cña kho¶ng c¸ch thêi gian ¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn trÞ sè cña chØ
tiªu vµ cã thÓ céng c¸c trÞ sè cña chØ tiªu ®Ó ph¶n ¸nh quy m« cña hiÖn t−îng
trong nh÷ng kho¶ng thêi gian dµi h¬n.
D·y så thêi ®IÓm biÓu hiÖn quy m«(khèi l−îng ) cña hiÖn t−îng t¹i nh÷ng thêi
®iÓm nhÊt ®Þnh. Møc ®é cña hiÖn t−îng ë thêi ®iÓm sau th−êng bao gåm toµn bé
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Đầu tư vào ngành buôn bán các thiết bị phục vụ gia đình sẽ tạo ra những cơ hội thách thức lớn đối với các DN. trong những năm gần đây sự đóng góp của các DN tư
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online