Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By [email protected]
#752941 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Vận dụng phương pháp dãy số thời gian đánh giá năng suát Lúa tỉnh Hải Dương giai đoạn 1995 - 2004 và đoán đến năm 2007
KILOBOOKS.COM

____________________________________________________________
Lª ViÖt Hïng.

Thèng kª 44B
3
Lêi më ®ÇuVíi nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ n−íc, ViÖt Nam
cÇn mét bé m¸y qu¶n lý vÜ m« cã ®ñ kh¶ n¨ng ra mäi quyÕt ®Þnh phï hîp
víi thêi cuéc, khi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trë thµnh yÕu tè sèng. Tr−íc
yªu cÇu cÊp thiÕt vÒ th«ng tin qu¶n lý, ngµnh Thèng kª ®· x¸c ®Þnh nhiÖm
vô träng t©m cña m×nh lµ cÇu nèi gióp chÝnh phñ thu thËp, xö lý, ph©n tÝch
th«ng tin kinh tÕ x· héi. Mét trong nh÷ng th«ng tin quan träng ®ã lµ thu
thËp, xö lý, ph©n tÝch vÒ c¬ cÊu gièng gieo trång, s¶n l−îng, n¨ng suÊt …
còng nh− diÖn tÝch canh t¸c c©y l−¬ng thùc mµ ®Æc biÖt lµ lóa g¹o. Bëi ®©y
lµ mÆt hµng n«ng s¶n hÕt søc quan träng b¶o ®¶m an ninh l−¬ng thùc trong
n−íc vµ ®ã còng lµ mÆt hµng xuÊt khÈu quan träng cña nÒn kinh tÕ.

§Ó gióp mäi ng−êi cã c¸i nh×n s©u s¾c h¬n vÒ vÊn ®Ò nµy, em xin cã
nghiªn cøu vÒ n¨ng suÊt lóa qua ®Ò tµi
: “
VËn dông ph−¬ng ph¸p d·y sè
thêi gian ®¸nh gi¸ n¨ng suÊt Lóa tØnh H¶i D−¬ng giai ®o¹n 1995-
2004 vµ dù ®o¸n ®Õn n¨m 2007
”.
Víi c¸c phÇn gåm:


A. C¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n cña d·y sè thêi gian.
B. §¸nh gi¸ n¨ng suÊt Lóa tØnh H¶i D−¬ng (1995-2004).
C. Dù ®o¸n n¨ng suÊt lóa trong thêi gian tíi.

Trong ®iÒu kiÖn kiÕn thøc vµ thêi gian h¹n chÕ em chØ cã thÓ ph©n
tÝch n¨ng suÊt lóa cña tØnh H¶i D−¬ng th«ng qua ph−¬ng ph¸p d·y sè thêi
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Với nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước, Việt Nam cần một bộ máy quản lý vĩ mô có đủ khả năng ra mọi quyết định phù hợp với thời cuộc, khi hiệu
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement