Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By mitu_nguyen
#752656 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Vận dụng phương pháp dãy số thời gian để phân tích biến động của kim ngạch xuất khẩu dệt may thời kỳ 1996-2003 và dự báo 2004
KILOBOOKS.COM
®Ò ¸n lý thuyÕt thèng kª

2
§Ò ¸n nµy ®u¬c hoµn thµnh d−íi sù h−íng dÈn cña c« gi¸o TrÇn ph−¬ng
Lan. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c«.Tuy vËy do tr×nh ®é cña em cßn nhiÒu h¹n
chÕ nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt,mong thÇy c« vµ c¸c b¹n th«ng c¶m.


Sinh viªn thùc hiÖn
Ph¹m Minh H¹nhhttp://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Hàng dệt may là 1 trong những mặt hàng xk chủ yếu của VN. thị trường XK hàng dệt may ngày càng được mở rộng ở các thị trường như EU, Mĩ... và nhiều nước khác tr
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement