Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Ghost_luv
#751402 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Biến động giá cổ phiếu tại trung tâm giao dịch chứng khoán TPHCM
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp

Phïng M¹nh Hïng §¹i häc Ngo¹i Th−¬ng – Hµ Néi
2
Ch−¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ thÞ tr−êng chøng kho¸n vµ gi¸ cæ
phiÕu
Ch−¬ng 2: C¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn biÕn ®éng gi¸ cæ phiÕu t¹i Trung
t©m giao dÞch chøng kho¸n thµnh phè Hå ChÝ Minh
Ch−¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m b×nh æn gi¸ cæ phiÕu t¹i Trung t©m
giao dÞch chøng kho¸n thµnh phè Hå ChÝ Minh
Do tr×nh ®é lý luËn còng nh− kinh nghiÖm thùc tÕ cßn h¹n chÕ, thêi gian
nghiªn cøu l¹i cã h¹n nªn kho¸ luËn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt. Em rÊt mong nhËn ®−îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o,
c¸c nhµ ®Çu t− chøng kho¸n vµ nh÷ng ng−êi quan t©m ®Õn chøng kho¸n ®Ó kho¸ luËn ®−îc hoµn thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n PGS - TS NguyÔn ThÞ Quy, ng−êi trùc tiÕp
h−ãng dÉn em hoµn thµnh kho¸ luËn nµy.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Trong nền KTTT hiện đại, TTCK đóng 1 vai trò hết sức quan trọng. thông qua hoạt động mua bán giao dịch ck và
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement