Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By peconpe_chuaduociu
#750023 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp phát triển các hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán Bảo Việt
KILOBOOK.COM

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp TrÇn V¨n Sïng
Líp TTCK42B - 2 - Tr−êng §HKTQDHN

Ch−¬ng I
Ch−¬ng I
Ch−¬ng I
Ch−¬ng I
Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ ho¹t ®éng cña
Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ ho¹t ®éng cña
Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ ho¹t ®éng cña
Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ ho¹t ®éng cña
C«ng ty chøng kho¸n
C«ng ty chøng kho¸n
C«ng ty chøng kho¸n
C«ng ty chøng kho¸n

1.1. KH
1.1. KH
1.1. KH
1.1. KH¸I QU¸T VÒ CTCK
¸I QU¸T VÒ CTCK
¸I QU¸T VÒ CTCK
¸I QU¸T VÒ CTCK
1.1.1. Sù h×nh thµnh CTCK
TTCK cã tæ chøc ho¹t ®éng kh«ng ph¶i trùc tiÕp do nh÷ng ng−êi
muèn mua hay muèn b¸n chøng kho¸n thùc hiÖn, mµ do nh÷ng ng−êi m«i giíi trung gian thùc hiÖn, ®ã lµ nguyªn t¾c trung gian, nguyªn t¾c c¨n b¶n
nhÊt cña TTCK cã tæ chøc. Tõ ®ã trªn TTCK, xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu gÆp gì gi÷a ng−êi mua vµ b¸n h×nh thµnh nªn nghiÖp vô m«i giíi chøng kho¸n.
TTCK h×nh thµnh, ®Ó ®¶m b¶o thÞ tr−êng ho¹t ®éng lµnh m¹nh cã
hiÖu qu¶, yªu cÇu c¸c lo¹i chøng kho¸n giao dÞch lµ nh÷ng lo¹i chøng
kho¸n thùc, ®¶m b¶o lîi Ých cho c¶ nhµ ph¸t hµnh vµ nhµ ®Çu t−. XuÊt ph¸t tõ nhu cÇu nh÷ng nhµ ®Çu t− cã tiÒn nh−ng kh«ng cã kinh nghiÖm, kh«ng biÕt ®Çu t− vµo ®©u vµ vµo lo¹i chøng kho¸n nµo bëi v× hä kh«ng thÓ dù ®o¸n ®−îc mét c¸ch chÝnh x¸c gi¸ trÞ trong t−¬ng lai cña nã. NÕu kh«ng cã
nh÷ng ng−êi trung gian t− vÊn, cã tr×nh ®é vµ cã sù ph©n tÝch cÇn thiÕt vÒ nh÷ng chøng kho¸n dùa trªn nh÷ng c¨n cø x¸c ®¸ng ®Ó cã nh÷ng nhËn xÐt kü l−ìng, th× ng−êi ®Çu t− cã thÓ bÞ lÇm lÉn hoÆc bÞ l−êng g¹t. Do ®ã trªn
thÞ tr−êng h×nh thµnh nªn nghiÖp vô t− vÊn ®Çu t−.
C¸c C«ng ty, tæ chøc ®¹i diÖn lµm trung gian gióp thÞ tr−êng ho¹t
®éng lµnh m¹nh vµ hiÖu qu¶ còng cã nhu cÇu kinh doanh trªn trªn thÞ tr−êng ®Ó thu lîi nhuËn cho chÝnh C«ng ty th«ng qua hµnh vi mua b¸n
chøng kho¸n víi kh¸ch hµng. Tõ ®ã h×nh thµnh nªn nghiÖp vô tù doanh trong C«ng ty.
chương 1. những vấn đề chung về hđ của công ty chứng khoán. chương 2. thực trạng hoạt động của CTCK Bảo Việt. chương 3. Giải pháp phát triển các hoạt động kinh
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement