Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Trevor
#749811 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Các định lý tổng quát của động lực học
-149-
to¹ ®é oxyz (h×nh 10-1) ta ®−îc:
x
c
=
M
x
m
N
1
k
k
k

=

y
C
=
M
y
m
N
1
k
k
k

=
(12-2)
z
C
=
M
z
m
N
1
k
k
k

=

Trong ®ã x
C
, y
C
, z
C
lµ to¹ ®é khèi t©m C; x
k
, y
k
, z
k
lµ to¹ ®é cña chÊt ®iÓm
thø k trong c¬ hÖ. Tr−êng hîp ®Æc biÖt trong tr−êng träng lùc hÖ lµ vËt r¾n khèi
t©m sÏ trïng víi träng t©m cña vËt.
12.1.2. M« men qu¸n tÝnh cña vËt
12.1.2.1. M« men qu¸n tÝnh cña vËt ®èi víi mét t©m
M« men qu¸n tÝnh cña vËt ®èi víi mét t©m ký hiÖu lµ J
o
b»ng tæng c¸c tÝch
sè gi÷a c¸c khèi l−îng cña mçi chÊt ®iÓm víi b×nh ph−¬ng kho¶ng c¸ch gi÷a
chÊt ®iÓm ®ã víi ®iÓm O (h×nh 10-1)
J
o
=
(12-3)

=
N
1
k
2
k
k
r
m
12.1.2.2. M« men qu¸n tÝnh cña vËt ®èi víi mét trôc
M« men qu¸n tÝnh cña vËt ®èi víi mét trôc z ký hiÖu lµ J
z
b»ng tæng c¸c
tÝch khèi l−îng m
k
cña mçi chÊt ®iÓm trong vËt víi b×nh ph−¬ng kho¶ng c¸ch d
k

tõ chÊt ®iÓm ®Õn trôc (h×nh 12-1).
J
z
=
(12-4)

=
N
1
k
2k
k
d
m
Gäi to¹ ®é c¸c chÊt ®iÓm M
k
trong hÖ to¹ ®é oxyz lµ x
k
,y
k
, z
k
th× m« men
qu¸n tÝnh cña hÖ ®èi víi c¸c trôc to¹ ®é lµ ox, oy, oz vµ ®èi víi gèc to¹ ®é O viÕt
®−îc:
Các định lý tổng quát của động lực học là hệ quả của định luật cơ bản của Niu-Tơn. Nó thiết lập mối quan hệ giữa các đại lượng do chuyển động của chất điểm hay
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online