Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Healleah
#749808 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: HợP chuyển động của vật rắn

-128-
Ch−¬ng 10
HîP chuyÓn ®éng cña vËt r¾n

y
0
x
y
0
x
1
1
1
1
Trong ch−¬ng nµy m« h×nh kh¶o s¸t
lµ vËt r¾n ®ång thêi tham gia hai chuyÓn
®éng t−¬ng ®èi so víi hÖ ®éng o
1
x
1
y
1
z
1

chuyÓn ®éng kÐo theo cña hÖ ®éng
o
1
x
1
y
1
z
1
chuyÓn ®éng so víi hÖ cè ®Þnh
oxyz (H×nh 10.1).
Sau ®©y sÏ kh¶o s¸t chuyÓn ®éng
tæng hîp cña c¸c tr−êng hîp th−êng gÆp.

H×nh 10-1

10.1. Hîp hai chuyÓn ®éng tÜnh tiÕn

Kh¶o s¸t vËt r¾n tham gia hai chuyÓn ®éng t−¬ng ®èi vµ kÐo theo ®Òu lµ
chuyÓn ®éng tÜnh tiÕn.
Do tÝnh chÊt cña chuyÓn ®éng tÜnh tiÕn mäi ®iÓm trªn vËt r¾n sÏ cã chuyÓn
®éng t−¬ng ®èi vµ kÐo theo nh− nhau v× thÕ chuyÓn ®éng tuyÖt ®èi cña chóng
còng nh− nhau.
Tõ ®ã ®i ®Õn kÕt luËn: Hép hai chuyÓn ®éng tÜnh tiÕn cña mét vËt r¾n lµ
mét chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn. VËn tèc vµ gia tèc mäi ®iÓm trong chuyÓn ®éng tæng
hîp ®−îc tÝnh b»ng tæng h×nh häc c¸c vÐct¬ vËn tèc hoÆc c¸c vect¬ gia tèc cña
hai chuyÓn ®éng thµnh phÇn.
(10.1)
2
1
V
V
V
r
r
r
+
=

2
1
W
W
W
+
=(10.2)
Trong ®ã:
V
r
vµ W lµ vËn tèc vµ gia tèc cña chuyÓn ®éng tÜnh tiÕn tæng
Trong chương này mô hình khảo sát là vật rắn đồng thời tham gia hai chuyển động tương đối so với hệ động o1x1y1z1 và chuyển động kéo theo của hệ động o1x1y1z1 c
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement