Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Stanburh
#749806 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Chuyển động song phẳng Của vật rắn

-99-
Ch−¬ng 8
ChuyÓn ®éng song ph¼ng Cña vËt r¾n
8.1. Ph−¬ng tr×nh chuyÓn ®éng, vËn tèc vµ gia tèc cña c¶
vËt.
8.1.8.§Þnh nghÜa vµ ph©n tÝch chuyÓn ®éng song ph¼ng.
ChuyÓn ®éng song ph¼ng cña vËt r¾n lµ chuyÓn ®éng khi mçi ®iÓm thuéc
vËt lu«n lu«n chuyÓn ®éng trong mét mÆt ph¼ng cè ®Þnh song song víi mÆt
ph¼ng quy chiÕu ®· chän tr−íc ( mÆt ph¼ng c¬ së ). Nãi c¸ch kh¸c chuyÓn ®éng
song ph¼ng lµ chuyÓn ®éng cña vËt khi mçi ®iÓm cña nã trong qu¸ tr×nh chuyÓn
®éng cã kho¶ng c¸ch ®Õn mÆt ph¼ng c¬ së lµ kh«ng ®æi .
Trong kü thuËt cã nhiÒu chi tiÕt m¸y chuyÓn ®éng song ph¼ng nh− b¸nh
xe l¨n trªn mét ®−êng th¼ng, thanh biªn trong c¬ cÊu biªn tay quay, rßng räc
®éng ..v..v...
a

x
y
O
(s)

π
H×nh 8.1
x
ϕ
B
(S)
A
x
A
y
1
y
O
b
M'

x
1
.XÐt vËt r¾n A chuyÓn ®éng song
ph¼ng cã mÆt ph¼ng c¬ së π (h×nh 8.1 )

§−êng th¼ng ab thuéc vËt vu«ng gãc
víi mÆt ph¼ng c¬ së, sÏ thùc hiÖn chuyÓn
®éng tÞnh tiÕn. Mäi ®iÓm n»m trªn ®−êng
th¼ng nµy cã chuyÓn ®éng nh− nhau vµ ®−îc
®Æc tr−ng bëi chuyÓn ®éng cña ®iÓm M n¨m
trªn ab. NÕu xem vËt lµ tËp hîp v« sè c¸c
®−êng ab nh− vËy suy ra chuyÓn ®éng cña
vËt ®−îc ®Æc tr−ng bëi tiÕt diÖn S trªn mÆt
ph¼ng oxy. M« h×nh bµi to¸n chuyÓn ®éng
song ph¼ng cña vËt r¾n ®−îc ®−a vÒ nghiªn
cøu chuyÓn ®éng cña mét tiÕt diÖn (S) trong
mÆt ph¼ng oxy cña nã (h×nh 8.2) gäi t¾t lµ
H×nh 8-2
Bách Khoa Online: hutonline.net
Tìm kiếm & download ebook: bookilook.com
Chuyển động song phẳng của vật rắn là chuyển động khi mỗi điểm thuộc vật luôn luôn chuyển động trong một mặt phẳng cố định song song với mặt phẳng quy chiếu đã
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement