Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By huy_mu
#749805 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Chuyển động tổng hợp của điểm

-86-
bê lµ chuyÓn ®éng kÐo theo, vËn tèc cña chuyÓn ®éng kÐo theo
.
v
v
e
r
r =
Theo ®Þnh nghÜa trªn ta thÊy, ®Ó xÐt chuyÓn ®éng t−¬ng ®èi ta xem hÖ
®éng nh− cè ®Þnh. Khi ®ã ph−¬ng tr×nh chuyÓn ®éng viÕt d−íi d¹ng vÐc t¬ nh−
sau :
1
1
1
1
1
1
1
1
k
z
j
y
i
x
M
O
r
r
r
r
r
r
+
+
=
=
.
(7-1)
ë
®©y
1
i
r
,
1
j
r
,
1
k
r
lµ c¸c vÐc t¬ ®¬n vÞ trªn c¸c hÖ ®éng. Khi xÐt chuyÓn
®éng t−¬ng ®èi nh− ë trªn ®· nãi c¸c vÐc t¬
1
i
r
,
1
j
r
,
1
k
r
®−îc xem nh− kh«ng ®æi.
Cßn c¸c to¹ ®é x
1
, y
1
, z
1
lµ c¸c hµm cña thêi gian.

x
1
= x
1
(t) ;
y
1
= y
1
(t) ;
z
1
= z
1
(t).
Muèn xÐt chuyÓn ®éng kÐo theo cña ®iÓm ta chØ cÇn cè ®Þnh nã trong hÖ
®éng khi ®ã ph−¬ng tr×nh chuyÓn ®éng cña M so víi hÖ cè ®Þnh oxyz lµ ph−¬ng
tr×nh chuyÓn ®éng kÐo theo. Ta cã :
1
1
1
1
1
1
0
1
0
k
z
j
y
i
x
r
r
r
OM
r
r
r
r
r
r
r
r
+
+
+
=
+
=
=


(7-2).
Trong ph−¬ng tr×nh (7.2) v× ta cè ®Þnh ®iÓm trong hÖ ®éng nªn c¸c to¹ ®é
x
1
, y
1
, z
1
lµ kh«ng ®æi, cßn
1
i
r
,
1
j
r
,
1
k
r
lµ c¸c vÐc t¬ biÕn ®æi theo thêi gian.
)
t
(
r
r
0
0
r
r =
;
)
t
(
i
i
r
r
=
;
)
t
(
j
j
r
r
=
;
)
t
(
k
k
r
r
=
.
7.2. §Þnh lý hîp vËn tèc.
XÐt ®iÓm M chuyÓn ®éng t−¬ng
®èi trong hÖ ®éng o
1
x
1
y
1
z
1
víi vËn tèc
; HÖ ®éng chuyÓn ®éng trong hÖ cè
®Þnh oxyz kÐo theo ®iÓm M chuyÓn
®éng víi vËn tèc kÐo theo
(xem h×nh
7-2). §Ó x¸c ®Þnh vËn tèc tuyÖt ®èi ta
thiÕt lËp ph−¬ng tr×nh chuyÓn ®éng
tuyÖt ®èi cña ®iÓm M. Ta cã :
r
v
r
e
v
r

r
o


r
a

x
y
z
O
x
1

y
1

z
1

M
c
1

c
2


v
e

v
r

v
1

r
o
1

H×nh 7.2
1
1
1
1
1
1
0
1
0
k
z
j
y
i
x
r
)
t
(
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
+
+
+
=
+
=

(7-3)
Chuyển động tổng hợp của điểm là chuyển động được tạo thành khi điểm tham gia hai hay nhiều chuyển động đồng thời. Ta xét bài toán trong mô hình sau đây : Khảo
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement