Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By barabp
#749803 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Chuyển động tịnh tiến và chuyển động quay quanh mét một trục cố định của vật rắn

-73-
trong hÖ täa ®é oxyz (h×nh 6.2). LÊy hai ®iÓm A vµ B bÊt kú trªn vËt. T¹i thêi
®iÓm t hai ®iÓm A vµ B cã vÐc t¬ ®Þnh vÞ
A
r
r
,
B
r
r
.
Theo h×nh vÏ ta cã :
AB
r
r
A
B
+
= r
r
(6.1)
Trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®éng, theo ®Þnh nghÜa
lµ vÐc t¬ kh«ng ®æi.
Suy ra quü ®¹o ®iÓm B lµ tËp hîp cña c¸c ®iÓm n»m trªn quü ®¹o ®iÓm A ®· rêi
®i mét ®o¹n th¼ng b»ng vÒ ®é lín vµ ph−¬ng chiÒu cña vÐc t¬
AB
AB
. Nãi kh¸c ®i
nÕu ta dêi quü ®¹o AA
1
cña ®iÓm A theo vÐc t¬ AB th× AA
1
sÏ trång khÝt lªn quü
®¹o BB
1
. Ta ®· chøng minh ®−îc quü ®¹o cña ®iÓm A vµ B nh− nhau.
Tõ biÓu thøc ( 6.1) dÔ dµng suy ra :
A
A
B
B
v
dt
)
AB
(
d
dt
r
d
dt
r
d
v
r
r
r
r
=
+
=
=

, v×
0
dt
AB =

dt
v
d
dt
v
d
A
B
r
r
=

hay
B
A
w
w
r
r =
V× ®iÓm A vµ B lÊy bÊt kú do ®ã ®Þnh lý ®· ®−îc chøng minh.
Do tÝnh chÊt trªn cña chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn nªn khi nãi vËn tèc vµ gia tèc
mét ®iÓm nµo ®ã trªn vËt chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn còng cã thÓ hiÓu ®ã lµ vËn tèc vµ
gia tèc cña vËt.
6.2. ChuyÓn ®éng quay cña vËt r¾n quanh mét trôc cè ®Þnh.
6.2.1. Kh¶o s¸t chuyÓn ®éng cña c¶ vËt.
6.2.1.1. §Þnh nghÜa vµ ph−¬ng tr×nh chuyÓn ®éng.
ChuyÓn ®éng cña vËt r¾n ®−îc gäi lµ chuyÓn ®éng quay quanh mét trôc cè
®Þnh khi trªn vËt t×m ®−îc hai ®iÓm cè ®Þnh trong suèt thêi gian chuyÓn ®éng.
§−êng th¼ng ®i qua hai ®iÓm cè ®Þnh ®ã gäi lµ trôc quay.
ThÝ dô : C¸nh cöa quay quanh trôc b¶n lÒ ; PhÇn quay cña ®éng c¬ ®iÖn ;
Rßng räc cè ®Þnh....lµ c¸c vËt r¾n chuyÓn ®éng quay quanh mét trôc cè ®Þnh .
Chuyển động tịnh tiến và chuyển động quay quanh một trục cố định là hai chuyển động cơ bản của vật rắn. Sau này sẽ rõ, các chuyển động khác của vật rắn đều là k
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement