Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By bell_poupee
#749801 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Trọng tâm của vật rắn
-47-
Trong ®ã X
c
lµ to¹ ®é cña ®iÓm C trªn trôc ox, x
i
lµ to¹ ®é cña ®iÓm A
i

trªn trôc ox.
B»ng c¸ch xoay ph−¬ng cña hÖ lùc cho song song víi trôc ox vµ oy ta sÏ
nhËn ®−îc c¸c kÕt qu¶ t−¬ng tù víi to¹ ®é cña C trªn hai trôc oy vµ oz. Ta x¸c
®Þnh hÖ to¹ ®é cña t©m C theo c¸c biÓu thøc sau:
X
c
=
R
x
F
n
1
i
i
i

=
;
Y
c
=
R
y
F
n
1
i
i
i

=
;(4-2)
Z
c
=
R
z
F
n
1
i
i
i

=
.
Nh− vËy cã thÓ x¸c ®Þnh hîp lùc cña hÖ lùc song song nhê c¸c biÓu thøc
(4-1) vµ (4-2)
4.2. Träng t©m cña vËt r¾n
Coi vËt r¾n lµ tËp hîp cña n phÇn tö cã träng l−îng
P
r
1
,
P
r
2
...
P
r
n
. C¸c
träng lùc P
i
t¹o thµnh mét hÖ lùc song song. T©m cña hÖ c¸c träng l−îng phÇn tö
nµy gäi lµ träng t©m cña vËt.
Nh− vËy gäi C lµ träng t©m cña vËt th× to¹ ®é cña ®iÓm C ®−îc x¸c ®Þnh
b»ng c¸c biÓu thøc sau:
X
c
=
P
x
P
n
1
i
i
i

=
;
Y
c
=
P
y
P
n
1
i
i
i

=
;(4-3)
Khi ta thay đổi phương của hệ lực phương của hợp lực cũng thay đổi theo. Chẳng hạn lúc đầu hệ lực có hợp lực là R song song với các lực đã cho , sau khi xoay h
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement