Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Webbe
#749533 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: NCKH: DÙNG GENETIC PROGRAMMING GIẢI BÀI TOÁN SYMBOLIC REGRESSION
2
F =
...}
tan,
cos,
sin,
,
exp,
ln,
,
/,
,*,
,
{
sqrt
abs
pow

+
vaø taäp caùc toaùn haïng T =
,...}
,
,...,
,
{
2
1
2
1
cons
cons
x
x
. Baøi toaùn ñaët ra laø tìm moät haøm
R
R
f
M

:
*
, f* ñöôïc taïo bôûi caùc haøm trong F vaø caùc toaùn haïng trong T sao cho
0
%
100
*
)
(
*
)
*,
(
1


=

=
N
y
y
x
f
D
f
E
N
i
i
i
i
.
(1)
2.2 Thuaät giaûi di truyeàn – GA
Hoaït ñoäng cuûa GA ñöôïc cho trong hình 1.
Taïo ngaãu nhieân PopSize (PS) caù theå ban ñaàu (Q), t = 0
while (t < T)
Q
b
r
Q
Q
m
r
Q
cm
r
Q
rep
= Q
cm
r
U Q
m
r
. U Q
b
r
U Q
g
r
Q = Opt (Q
rep
)
Tính ñoä thích nghi cho caùc caù theå trong Q, t = t+1
Ñoät bieán
(V)
Choïn (III)
caùc caù theå
töø Q vaø lai
(IV) chuùng
Q
c
r
Ñoät bieán
(V)
(1)
(2)
(4)
(3)
(5)
Sinh ngaãu
nhieân (I)
Q
g
r
Hình 1: Caùc böôùc thöïc hieän cuûa GA
Trong đề tài này, tác giả tìm hiểu và áp dụng Genetics Programming (GP) giải bài. toán Symbolic Regression (SR). Các thử nghiệm trên bảy hàm một biến thực đã ch
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement