Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By qujdon
#748649 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: PHÂN TÍCH THEO NHÓM THỨ BẬC (HCA) CÁCH TIẾN HÀNH VÀ LÀM VÍ DỤ ỨNG DỤNG
Ph©n tÝch theo nhãm thø bËc (HCA)
­ 2 –
Më ®Çu
Chóng ta ®· biÕt, trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu khoa häc chóng ta th­êng xuyªn
gÆp ph¶i c¸c vÊn ®Ò xö lý sè liÖu. D÷ liÖu mµ chóng ta thu ®­îc th­êng ë d¹ng cång kÒnh, ch­a ®ñ ®Ó ph©n tÝch, ®¸nh gi¸. V× vËy, mét trong nh÷ng b­íc quan träng cña qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®ã lµ xö lý sè liÖu.
NghÜa lµ ®ßi hái chóng ta ph¶i chuyÓn nh÷ng mÉu d÷ liÖu quan s¸t th« mµ ta
®· tiÕn hµnh m· hãa vµ kiÓm tra thµnh nh÷ng con sè thèng kª cã ý nghÜa cho viÖc diÔn gi¶i kÕt qu¶ nghiªn cøu. Toµn bé c«ng viÖc xö lý – ph©n tÝch phøc t¹p nµy sÏ ®­îc thùc hiÖn bëi c¸c phÇn mÒm chuyªn dông hç trî.
HiÖn nay cã ba bé ch­¬ng tr×nh th­êng dïng phôc vô cho xö lý vµ ph©n tÝch sè
liÖu thèng kª trªn thÕ giíi, ®ã lµ SAS, SPSS vµ STATA. C¸c ch­¬ng tr×nh nµy kh«ng nh÷ng ®­îc gi¶ng d¹y trong c¸c tr­êng ®¹i häc mµ cßn lµ nh÷ng c«ng cô kh«ng thÓ thiÕu ®­îc ®èi víi c¸c nhµ thèng kª vµ c¸c nghiªn cøu quan s¸t thèng kª ë nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau. Trong sè ba bé ch­¬ng tr×nh th× SAS lµ ch­¬ng tr×nh lín nhÊt vµ m¹nh nhÊt nh­ng l¹i ®¾t nhÊt, nªn trong giai ®o¹n hiÖn nay Ýt ®­îc phæ biÕn ë n­íc ta; cßn hai bé ch­¬ng tr×nh SPSS vµ STATA nhiÒu ng­êi biÕt vµ ®ang sö dông trong nghiªn cøu thèng kª tõ ®Çu nh÷ng n¨m 1990.
SPSS lµ mét bé ch­¬ng tr×nh mµ nhiÒu ng­êi sö dông ­a thÝch do nã rÊt dÔ sö
dông. SPSS cã mét giao diÖn gi÷a ng­êi vµ m¸y cho phÐp sö dông c¸c menu th¶ xuèng ®Ó chän c¸c lÖnh thùc hiÖn. Khi thùc hiÖn mét ph©n tÝch chØ ®¬n gi¶n chän thñ tôc cÇn thiÕt vµ chän c¸c biÕn ph©n tÝch vµ bÊm OK lµ cã kÕt qu¶ ngay trªn mµn h×nh ®Ó xem xÐt. SPSS còng cã mét ng«n ng÷ có ph¸p cã thÓ häc b»ng c¸ch d¸n có ph¸p lÖnh vµo cöa sæ có ph¸p tõ mét lÖnh võa chän vµ thùc hiÖn, nh­ng nãi chung kh¸ phøc t¹p vµ kh«ng trùc gi¸c.
C¸c b­íc c¬ b¶n trong qu¸ tr×nh xö lý d÷ liÖu : B­íc 1: X¸c ®Þnh lo¹i d÷ liÖu thu thËp ®­îc­ D÷ liÖu ®Þnh tÝnh: thang ®o ®Þnh danh/ thang ®o thø tù­ D÷ liÖu ®Þnh l­îng: thang ®o kho¶ng/ thang ®o tØ lÖB­íc 2: X¸c ®Þnh nh÷ng néi dung cÇn ph©n tÝch ®Ó m« t¶ kÕt qu¶ d÷ liÖu (cã thÓ xö lý ®¬n hay xö lý chÐo)B­íc 3: Chän lùa kü thuËt ph©n tÝch t­¬ng thÝch.
B­íc 4: NhËp d÷ liÖu theo tiªu chuÈn kü thuËt ®· chän vµ xö lý kÕt qu¶ (do m¸y tÝnh thùc hiÖn)
Hiện nay có ba bộ chương trình thường dùng phục vụ cho xử lý và phân tích số liệu thống kê trên thế giới, đó là SAS, SPSS và STATA. Các chương trình này không n
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement